Tabellen (indien aanwezig)

Maximaal 2 tabellen of figuren ter verduidelijking van de tekst.
•    Lever elke tabel aan als een los Word-bestand.
•    Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke tabel ook daadwerkelijk in de tekst genoemd wordt.
•    Gebruik de tabelfunctie van Word, en lever elke waarde aan in een aparte cel. 
•    Voorzie elke tabel van een titel.
•    Zet een nadere in het onderschrift van de tabel.
•    Een tabel moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
•    Vermeld niet zowel absolute cijfers als percentages. Gebruik geen percentages bij een n < 100. Maak niet een kolom met én p-waarden én 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI). We geven de voorkeur aan het gebruik van 95%-BI.
•    Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.
•    Bevat uw tabel erg veel gegevens en vermoedt u dat de lezer hierop even zal moeten studeren? Overweeg dan om de tabel om te zetten in een eenvoudiger te begrijpen figuur. Zie voor instructies: Tabellen als figuren.


Toestemming voor overname figuren en tabellen

In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden: 

  1. de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), 
  2. het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en 
  3. het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

 

vorige volgende