Privacy

Privacy statement NTvG

De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Vereniging NTvG), uitgever van het NTvG, verwerkt persoonsgegevens. In deze verklaring beschrijven wij op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u zich abonneert, onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Daarnaast gaan wij in op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzen die u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. Ook beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe u deze persoonsgegevens kunt controleren en corrigeren.

Welke gegevens verzamelen wij?

1. Persoonsgegevens van abonnees en auteurs

Wanneer u zich abonneert op het NTvG worden uw persoonsgegevens geregistreerd. Als geregistreerd abonnee heeft u volledige toegang tot de NTvG-website. Op bepaalde pagina’s kunnen wij u om aanvullende persoonsgegevens vragen, zodat wij een service kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en huisadres;
 • gegevens over uw functie en werkplek;
 • gegevens over eventueel conflicterende belangen als u een bijdrage aan het tijdschrift of de website wilt leveren;
 • uw voorkeuren voor e-mailalerts;
 • financiële gegevens (waaronder creditcard- of rekeningnummer);
 • gegevens die ons in staat stellen het product beter op het profiel van de lezers af te stemmen;
 • registratiegegevens voor evenementen;
 • uw feedback over onze website en het tijdschrift, en over onze producten en services in het algemeen.

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om het door u  aangevraagde product te leveren.

2. Persoonsgegevens van auteurs

Wanneer u als auteur een manuscript indient of een reactie bij een artikel plaatst, vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Titel, naam, adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Instituut, werkadres
 • Expertise
 • Persoonlijke keywords

Wij gebruiken deze gegevens primair voor communicatie met u over uw ingediende manuscript. Pas wanneer wij overgaan tot plaatsing van uw artikel of bijdrage worden uw persoonsgegevens (in beperkte of uitgebreide) vorm op de website en/of in de papieren versie van het NTvG opgenomen in relatie tot uw artikel of bijdrage.

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, behouden wij ons het recht voor uw bijdrage niet te plaatsen.

3. Automatisch verzamelde gegevens met behulp van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst als u een website bezoekt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat u bent ingelogd, of om het gebruik van de website te monitoren.

Welke cookies wij gebruiken, en waarom

De Vereniging NTvG maakt zowel gebruik van directe cookies (die wij zelf plaatsen) als van indirecte cookies (die worden geplaatst door andere partijen waarvan functies op ntvg.nl zijn geïntegreerd). We gebruiken:

Cookies voor algemene functies, zoals inloggen, geavanceerd zoeken via de interne zoekmachine;

Cookies van Google Analytics, die ons helpen het sitegebruik in kaart te brengen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld zicht krijgen op het aantal (unieke) bezoekers per dag;

Cookies voor socialmediafuncties, zoals de buttons waarmee u artikelen kunt delen via Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.

Wij gebruiken geen cookies om gericht te adverteren.

Privacy en bewaartermijn van cookies op ntvg.nl

De cookies die wij gebruiken voor algemene functies, zoals inloggen, worden door ons geplaatst en zijn gekoppeld aan uw abonnementinformatie. Als u uitlogt, de site verlaat of uw computer afsluit wordt deze cookie automatisch verwijderd. Dit is niet het geval wanneer u ervoor kiest automatisch ingelogd te blijven. In dat geval slaan wij uw IP-adres gedurende drie maanden op, zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen als u naar ntvg.nl gaat vanaf hetzelfde apparaat. Wij delen uw persoonlijke informatie nooit met derden.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze site te monitoren. Google plaatst een cookie op uw computer als u aankomt op de site. De gegevens die Google Analytics vervolgens verzamelt zijn anoniem (geen persoonsgegevens) en worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. Zo weet de redactie welke artikelen goed gelezen worden. Sommige cookies die door Google Analytics worden geplaatst blijven lang op uw computer staan, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak onze lezers terugkeren naar de site.

Bij het inladen van de buttons om artikelen te delen via Twitter, Facebook, Instagram of LinkedIn wordt er door de betreffende bedrijven een cookie geplaatst, ook als u niet bent aangemeld of ingelogddeze media. De betreffende bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om een profiel van uw digitale gedrag op te bouwen. Als u een artikel deelt via de sociale media die wij in onze site hebben geïntegreerd, wordt dit door Twitter, Facebook, Instagram of Google vastgelegd.

De wijze waarop wij de verzamelde persoonsgegevens gebruiken:

Levering van diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om services of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld het toesturen van het wekelijkse tijdschrift, het versturen van een e-mailalert of nieuwsbrief, of het plaatsen van een reactie bij een artikel. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben.

Verbetering van website en services

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze website, het tijdschrift en gerelateerde producten of diensten van het NTvG te verbeteren, bijvoorbeeld door namen van auteurs te plaatsen bij artikelen en reacties daarop, of om onze website eenvoudiger toegankelijk te maken door te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses. De wettelijke grondslag van deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Dit belang is erin gelegen dat deze verwerkingen nodig zijn om u en andere gebruikers zo goed mogelijke diensten te kunnen aanbieden.

Informatieverschaffing over onze producten en diensten

Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens die wij hebben verzameld, gebruiken om u op de hoogte te stellen van NTvG-producten of -diensten. Alle e-mailberichten die wij verzenden hebben een koppeling waarmee u zich kunt afmelden, wanneer u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij u direct uit de desbetreffende lijst.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

De Vereniging NTvG streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Voor de bezorging van het NTvG en de levering van onze andere diensten zijn wij echter genoodzaakt om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derden, waaronder het postbedrijf en de klantenservice. Uiteraard zullen we daarbij slechts die gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst te leveren.

Daarnaast maken wij voor onze bedrijfsvoering gebruik van de diensten van enkele verwerkers. Dit betreft in ieder geval:

 • Onze ICT-dienstverlener
 • Onze drukker en verzender
 • De administratie bij Abonnementenland
 • Onze mailprovider

Sommige van de derden aan wie wij gegevens verstrekken, kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens kunnen beperkter zijn dan in de Europese Unie. Onder meer door het maken van contractuele afspraken waarborgen wij dat uw persoonsgegevens niettemin zo goed mogelijk beschermd worden.

Behalve in geval van het vermelden van auteursgegevens bij een gepubliceerd artikel en bij een reactie op onze website, worden persoonsgegevens die u aan de Vereniging NTvG verstrekt, niet openbaar gemaakt. Het plaatsen van een reactie op een artikel gebeurt onder vermelding van naam, beroep en werkplek. Tevens wordt vermeld of sprake is van conflicterende belangen en zo ja, welke. De Vereniging NTvG kiest bewust voor een niet-anonieme vorm van reageren, om de kwaliteit en waarde van een reactie te verhogen en inzichtelijk te maken. Een reactie die u op de website plaatst kan later, eventueel in bewerkte vorm, onder naamsvermelding worden opgenomen in de papieren versie van het NTvG. De keuze voor doorplaatsing naar de papieren versie is een redactionele keuze. De redactie heeft het recht reacties te weigeren en te redigeren.

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. Gegevens met betrekking tot abonnees zullen niet langer dan twaalf maanden na beëindiging van het abonnement worden bewaard. Gegevens met betrekking tot auteurs zullen gedurende de periode dat het betreffende artikel beschikbaar is, bij dat artikel worden bewaard.

Uw rechten

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien u constateert dat persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kunt u ons verzoeken die gegevens te corrigeren of verwijderen.

In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

In aanvulling op de hiervoor genoemde rechten heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u altijd het recht die toestemming voor toekomstige verwerkingen in te trekken. Tot slot heeft u het recht om klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de Vereniging NTvG of onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan Vereniging NTvG, Johannes Vermeerstraat 2 1071 DR Amsterdam, Tel.: (020) 6620150, of per e-mail aan webredactie@ntvg.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Vereniging NTvG kan deze privacyverklaring te allen tijde herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum 'Laatst gewijzigd' die onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Laatst gewijzigd: dinsdag 13 augustus 2019