Waterpokken: soms complicaties bij voorheen gezonde kinderen

Klinische praktijk
M.E. Mérelle
L.F.A. Visser
J.A. Bokma
H.E. de Melker
J.P. de Winter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2625-9
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2630.

Dames en Heren,

Meestal verloopt waterpokken bij kinderen zonder grote problemen. Complicaties van waterpokken worden vooral gezien bij immuungecompromitteerde kinderen, pasgeborenen en volwassenen.1 Minder bekend is dat ernstige complicaties van waterpokken ook bij verder gezonde kinderen kunnen voorkomen (tabel).2

Wij zagen in korte tijd 3 jonge, gezonde patiënten met ernstige complicaties waarvoor ziekenhuisopname nodig was, namelijk respectievelijk een uitgebreide secundaire bacteriële huidinfectie, cerebellaire ataxie en een pleuropneumonie. Dit was voor ons de reden om het vóórkomen van complicaties van waterpokken in combinatie met de voor- en nadelen van varicella-zostervirus(VZV)-vaccinatie bij gezonde kinderen te belichten.

Patiënt A, een 3,5-jarige jongen, presenteerde zich met een pijnlijk infiltraat rondom een waterpoklaesie op de linker thoraxhelft. Hij had hierbij hoge koorts tot 40°C, dronk en at weinig en spuugde na het drinken.

Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke jongen gezien met…

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 770, 2130 AT Hoofddorp.

Mw.dr.M.E.Mérelle en mw.L.F.A.Visser, assistent-geneeskundigen (beiden thans: Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden); hr.J.A.Bokma, kinderarts; hr.dr.J.P.de Winter, kinderarts-neonatoloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Bilthoven.

Mw.dr.H.E.de Melker, epidemioloog.

Contact hr.dr.J.P.de Winter (pdewinter@spaarneziekenhuis.nl)

Ook interessant

Reacties

L.C.
Delemarre

Alkmaar, december 2006,

Met belangstelling lazen wij het artikel van Mérelle et al. (2006:2625-9) over de complicaties van waterpokken bij voorheen gezonde kinderen. De auteurs beschrijven onder andere de casus van een 1,5 jaar oude jongen met pleuravocht na een varicella-zosterinfectie. In het artikel wordt een thoraxfoto getoond van deze patiënt in zittende positie, waarbij naast een egale sluiering van de rechterlong ook rechts lateraal tegen de thoraxwand een densiteit wordt gezien zonder enige luchthoudendheid (figuur). Dit kan geduid worden als intrapleuraal vocht. Ter plaatse is ten gevolge van dit pleuravocht de laterale helft van het rechter diafragma niet meer zichtbaar (‘silhouette sign’). Ter verduidelijking: van het silhouette sign is sprake als intrathoracaal twee gelijke contrasten aan elkaar raken of projecteren, waardoor de oorspronkelijke grens tussen beide niet meer zichtbaar is.

In de schematische tekening van de thoraxfoto is alleen de gehele rechter long groen gearceerd. Wat echter ontbreekt, is een schematische weergave van de goed af te grenzen vochtophoping rechts onder. Vanuit medisch en didactisch oogpunt is deze nuancering zeker noodzakelijk, omdat de bevinding bijna bewijzend is voor pleuravocht en bij casussen zoals deze dient te leiden tot de ingezette nadere diagnostiek: punctie, analyse en drainage.

L.C. Delemarre
G. Brinkhorst
M.E.
Mérelle

Hoofddorp, januari 2007,

Inderdaad is er op deze foto naast een sluiering van de rechter long tevens een densiteit rechts lateraal te zien die past bij accumulatie van pleuravocht. Met deze aanvullingen is een nieuwe schematische tekening van de thoraxfoto gemaakt (zie de figuur). Hiermee is de beschrijving van de thoraxfoto geoptimaliseerd.

M.E. Mérelle
L.F.A. Visser
J.A. Bokma
H.E. de Melker
J.P. de Winter