'Volksgezondheid toekomst verkenning' 1997. II. Ontwikkelingen in de gezondheidstoestand

Perspectief
I.A.M. Maas
R. Gijsen
M.J.J.C. Poos
I.E. Lobbezoo
A. van den Berg Jeths
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1215-9
Abstract

Samenvatting

In het rapport ‘Volksgezondheid toekomst verkenning’ 1997 zijn recente ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de bevolking in Nederland en ontwikkelingen in de determinanten daarvan beschreven. Ook zijn toekomstprojecties gemaakt op basis van demografische ontwikkelingen en van epidemiologische verkenningen op basis van de opinies van deskundigen. Enkele belangrijke bevindingen betroffen de ongunstige ontwikkelingen in risicovolle leefgewoonten bij jeugdigen en de verwachte toename tot 2015 van ‘ouderdomsziekten’, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, dementie, chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen, zintuigstoornissen en aandoeningen van het bewegingsapparaat met 25-60.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.ir.I.A.M.Maas, MsPH, R.Gijsen en ir.I.E.Lobbezoo, epidemiologen; drs.M.J.J.C.Poos, wiskundige; drs.A.van den Berg Jeths, socioloog.

Contact mw.ir.I.A.M.Maas

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Nijmegen, juni 1998,

Als betrokkene bij het totstandkomen van de ‘Volksgezondheid toekomst verkenning’ (VTV) 1997 viel het mij op dat vooral in het artikel van Maas et al. ruim gebruik wordt gemaakt van de Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen, maar dat nergens naar de bron wordt verwezen (1998:1215-9). De CMR is dan ook niet in de literatuurlijst opgenomen, alhoewel er in de afgelopen decennia uitvoerig over is gepubliceerd ‐ zowel over de methoden als over de feitelijke data. Ik zou een aanvulling van de auteurs zeer op prijs stellen.

C. van Weel

Bilthoven, juni 1998,

Graag reageer ik op de ingezonden brief van prof.dr.C.van Weel. In de artikelenserie over de ‘Volksgezondheid toekomst verkenning’ (VTV) 1997 hebben wij getracht een impressie te geven van de inhoud van de 7 themarapporten. Ten behoeve van de leesbaarheid hebben wij in de artikelen zo weinig mogelijk literatuurreferenties opgenomen. In het artikel over de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand wordt alleen verwezen naar de themarapporten waarop het gebaseerd is en het samenvattend eindrapport (de ‘som der delen’), die uiteraard wel zijn voorzien van uitgebreide literatuurlijsten. In het artikel wordt een aantal ontwikkelingen geschetst in ziekte, sterfte en determinanten. Eén van de gebruikte bronnen is de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Nijmegen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (als zodanig voluit genoemd in tabel 1). Tevens worden gegevens uit 11 andere bronnen gepresenteerd. Bovendien is door ons in de tekst uitgebreid geput uit de afzonderlijke bijdragen uit de VTV-rapporten, die ook weer elk hun eigen referenties hebben. Zoals wij in het artikel schreven, zijn de VTV-rapporten totstandgekomen in samenwerking met zo'n 150 wetenschappers. Het citeren van (een groot deel van) alle referenties zou ondoenlijk zijn.

Overigens willen wij bij dezen nog eens wijzen op het belang van een continue registratie als de CMR Nijmegen, waarvan in de VTV uitgebreid gebruik is gemaakt.

R. Gijsen