Redactionele bewerking van voor publicatie aanvaarde artikelen bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Klinische praktijk
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:38-4
Abstract

Samenvatting

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert nu 140 jaar medische onderzoeksresultaten in het Nederlands. Om de kloof tussen specialistisch onderzoek en de algemene medische lezer te overbruggen, wordt na aanvaarding van een artikel veel verduidelijkt, vereenvoudigd en bekort. De taalkeuze en de stijl van de auteurs worden gerespecteerd. Veranderingen worden aangebracht als het artikel niet voldoet aan internationaal geaccepteerde normen voor wetenschappelijke verslaglegging, als het niet kan worden begrepen met de actuele gezaghebbende algemene en medische naslagwerken en als het taalgebruik in strijd is met algemeen aanvaarde afspraken inzake grammatica en spelling.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75971, 1070 AZ Amsterdam.

Dr.H.C.Walvoort, wetenschappelijk eindredacteur.

Jaarverbetering

Ook interessant

Reacties

B.A.
van Dijk

Haren, april 1997,

Met belangstelling heb ik het themanummer ‘140 jaar Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’ gelezen. Het was aardig om eens in de keuken van het Tijdschrift te mogen meekijken. Graag plaats ik enkele taalkundige kanttekeningen bij het artikel van collega Walvoort (1997;38-42). Op de betreurenswaardige schrijfwijze van ‘resusnegatief’ heb ik al gewezen.1

Als ik het goed begrijp, pleit de redactie voor ‘opname’ in plaats van ‘opneming’ (bl. 41), hetgeen ik hartgrondig onderschrijf. Waarom tref ik dan toch in nummer 4 in de rubriek ‘Binnenlands nieuws’ ‘opneming’ aan (bl. 220)? Is het nu ‘auto-immune’ hepatitis of ‘auto-immuun’ hepatitis (bl. 52)? Dit laatste is waar het overgrote deel van de betrokken medici gebruik van maakt. Verder trof ik aan ‘... omdat Klinische lessen een rubriek ... blijven.’ (bl. 52); had hier niet ‘blijft’ moeten staan?

Tenslotte heb ik nog een vraag over het interpunctiebeleid van het Tijdschrift. Heb ik mij eindelijk gevoegd naar de regel dat ‘professor’ wordt afgekort met punt (prof.) en doctor zonder punt (dr), zoals door vrijwel iedereen nu toegepast wordt, lees ik in het Tijdschrift ‘dr.’ (met punt), terwijl de afkorting van het Tijdschrift zelf onderaan op elke pagina luidt ‘Ned Tijdschr Geneeskd’ – of is aan dat laatste (inter)nationale tijdschriftclassificering debet?

B.A. van Dijk
Literatuur
  1. Dijk BA van, Overbeeke MAM, Engelfriet CPE. Taalkunde in de bloedgroepserologie. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:592-4.

H.C.
Walvoort

Amsterdam, mei 1997,

Enkele van de taalkundige kanttekeningen van Van Dijk zijn eenvoudig op te lossen door te verwijzen naar de referentiewerken die de redactie hanteert: voor het wel of niet plaatsen van een punt achter een afkorting houden wij ons aan de Woordenlijst Nederlandse Taal (die geeft ‘prof.’ en ‘dr.’).1 De afkorting van tijdschriftnamen in de literatuurlijst (en ook ‘Ned Tijdschr Geneeskd’ onderaan elke pagina van het Tijdschrift) is volgens de afspraken van de International Committee of Medical Journal Editors,2 die minimalisering van typografische rompslomp beogen.

Of ‘resusnegatief’ betreurenswaardig is, zoals Van Dijk schrijft, of niet, doet voor ons als redactie niet terzake – wel of het juist is, dat wil zeggen in de referentiewerken terug te vinden. Taal is voor ons een hulpmiddel, geen doel. Het gaat ons om verslaglegging en overdracht van medisch-wetenschappelijke informatie en dat met behulp van geschreven taal (en met figuren en tabellen). In het verleden heeft de redactie wel geprobeerd ‘de taal der geneeskundigen te verbeteren’ en ‘geregelde bijeenkomsten’ gehouden ‘die zich ... met de zuivering der taal bezig hielden’, maar daarmee is men later toch weer gestopt.3 Gelukkig maar. Wij pleiten niet voor ‘opname’ in plaats van ‘opneming’, beide zijn geaccepteerd taalgebruik. (Lange tijd werd ‘opname’ niet geaccepteerd, omdat het als een germanisme werd beschouwd.) Synoniemen zijn voor ons geen probleem (‘auto-immuun-hepatitis’ en ‘auto-immune hepatitis’), behalve wanneer wij betwijfelen of de lezers weten of het om synoniemen gaat (bijvoorbeeld ‘drager’ en ‘heterozygoot’). Grammaticale zaken worden als zodanig opgelost: ‘... omdat klinische lessen een rubriek blijven’ is te verdedigen (niet ‘blijft’) want het onderwerp is ‘klinische lessen’, een meervoud, net als in ‘Vele bijen maken één volk’ (een andere oplossing was geweest ‘... omdat ’Klinische lessen‘ een rubriek blijft’).

H.C. Walvoort
Literatuur
  1. Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Woordenlijst Nederlandse Taal. Den Haag: SDU, 1995.

  2. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. JAMA 1997;277:927-34

  3. Delprat CC. De geschiedenis van de eerste 50 jaren van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1857-1907. Haarlem: Erven F.Bohn, 1932.