Mechanische beademing bij 'acute respiratory distress'-syndroom (ARDS): longbeschermende strategieën voor betere alveolaire rekrutering

Klinische praktijk
M.J. Schultz
A.R.H. van Zanten
A.M.G.A. de Smet
J. Kesecioglu
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:327-31
Abstract

Samenvatting

- Bij patiënten met het ‘acute respiratory distress’-syndroom (ARDS) is het belangrijkste doel van mechanische beademing het openen en openhouden van alveoli om adequate oxygenatie te bereiken zonder de longen verder te beschadigen of de circulatie negatief te beïnvloeden.

- Alveolaire rekrutering wordt bereikt door gebruik te maken van positieve eindexpiratoire druk (PEEP). Het beste PEEP-niveau is dat niveau waarbij de grootste verbetering in zuurstoftransport en longcompliantie wordt bereikt, zonder afname van het slagvolume van de linker hartkamer.

- Naast de gebruikelijke volumegecontroleerde beademing met PEEP is drukgecontroleerde beademing mogelijk. Hierbij wordt een ingestelde druk niet overschreden, terwijl een maximale inspiratoire luchtstroom aan het begin van de inspiratie meer gelegenheid biedt voor gaswisseling.

- De oxygenatie kan wellicht verder worden verbeterd door de inspiratie-expiratieratio te vergroten. Door de verkorte uitademingstijd kunnen de alveoli die neigen tot collaberen aan het einde van een normale expiratie, open worden gehouden.

- Van groot belang bij patiënten met ARDS is het feit dat sterfte wordt beïnvloed door de grootte van het teugvolume.

- Beademing in buikligging vergroot het eindexpiratoire longvolume en verkleint de intrapulmonale shunt en de regionale verschillen in de mate van ventilatie. Mogelijk wordt zo ook bijgedragen aan het voorkómen van beademingsgeïnduceerde longschade.

- Toediening van natuurlijke surfactant bij het beademen van patiënten met ARDS lijkt een veelbelovende strategie; de klinische effectiviteit moet nog worden aangetoond.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Intensive Care Volwassenen, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Ede.

A.R.H.van Zanten, internist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp, Cardiopulmonale Intensive Care en Neuro-intensive Care, Utrecht.

Mw.A.M.G.A.de Smet, anesthesioloog; dr.J.Kesecioglu, anesthesioloog-intensivist.

Contact Dr.M.J.Schultz, internist-intensivist (m.j.schultz@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Amsterdam, maart 2003,

Naar aanleiding van het artikel van Schultz et al. (2003:327-31) zou ik toch graag enige kanttekeningen willen plaatsen omtrent de beademing met kleinere teugvolumen.

De auteurs stellen dat kleinere teugvolumen beter zijn dan grotere op grond van de recente studie van ARDS Network.1 Alhoewel zij de uitkomst van deze studie wel enigszins bediscussiëren, is de uiteindelijke conclusie dat het zinvol is om patiënten met het ‘acute respiratory distress’-syndroom (ARDS) niet met grote volumen te beademen. Echter, in de studie zijn er meerdere parameters die de sterfte kunnen beïnvloeden en niet alleen die van de teugvolumen. Dit discussiepunt blijft onderbelicht in dit overzichtsartikel.

In totaliteit zijn er 5 studies die bij patiënten met ARDS als uitkomstmaat sterfte hebben en waarin kleine volumen zijn gegeven.1-5 Daarvan zijn er 4 genoemd door de auteurs.1-4 De 5e is de studie van Amato et al.,5 die naast die van ARDS Network ook een duidelijke reductie van sterfte liet zien in de arm met kleinere teugvolumen. Echter, de andere 3 lieten geen voordeel zien. Wat is nu het opmerkelijkste verschil tussen de twee ‘pro’-studies en de ‘non-pro’-studies? Eichacker et al. maken dit duidelijk in hun meta-analyse, die onlangs werd gepubliceerd.6

De studie van Amato et al. en het ARDS Network hebben ten eerste wat hogere teugvolumen ten opzichte van de andere 3 (12 versus 10,5 ml/kg) en ten tweede heeft de controlearm in beide studies hogere teugvolumen dan vóór randomisatie. Maar het grootste verschil is toch het verschil in de gemiddelde luchtwegdruk (MAP). Bij beide studies lag dit veel hoger (34-37 cmH2O) dan in de andere 3 studies (28-32 cmH2O) en ten opzichte van de huidige manier van beademen (29-31 cmH2O). Een vierde kritiekpunt, dat Eichacker et al. niet aanhalen in hun meta-analyse, is dat de studie van Amato et al. niet opgezet is voor lage teugvolumen, maar voor de effecten van een hogere positieve eindexpiratoire druk (PEEP) gebaseerd op het inflectiepunt van een druk-volumecurve.

Met andere woorden, alhoewel theoretisch er zeker wat voor te zeggen is om patiënten met ARDS te beademen met kleinere teugvolumen, is er geen afdoende bewijs geleverd. Wel is het duidelijk dat een hoge MAP een negatieve invloed heeft op de sterfte.

P.W.A. Kunst
Literatuur
 1. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2000;342:1301-8.

 2. Stewart TE, Meade MO, Cook DJ, Granton JT, Hodder RV, Lapinsky SE, et al. Evaluation of a ventilation strategy to prevent barotrauma in patients at high risk for acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:355-61.

 3. Brochard L, Roudot-Thoraval F, Roupie E, Delclaux C, Chastre J, Fernandez-Mondejar E, et al. Tidal volume reduction for prevention of ventilator-induced lung injury in acute respiratory distress syndrome. The Multicenter Trial Group on Tidal Volume reduction in ARDS. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1831-8.

 4. Brower RG, Shanholtz CB, Fessler HE, Shade DM, White jr P, Wiener CM, et al. Prospective, randomized, controlled clinical trial comparing traditional versus reduced tidal volume ventilation in acute respiratory distress syndrome patients. Crit Care Med 1999; 27:1492-8.

 5. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GP, Lorenzi-Filho G, et al. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:347-54.

 6. Eichacker PQ, Gerstenberger EP, Banks SM, Cui X, Natanson C. Meta-analysis of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome trials testing low tidal volumes. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:1510-4.

Amsterdam, maart 2003,

De door collega Kunst aangehaalde verschillen tussen de 5 studies die kleinere teugvolumen vergeleken met grotere bij de beademing van patiënten met ARDS1-5 – de grootte van de teugvolumen in de controlegroepen, de verandering van de grootte van de teugvolumen ten opzichte van die van vóór randomisatie, de verschillen in de gemiddelde luchtwegdruk – vormen alle een belangrijke verklaring voor de verschillen in sterftereductie tussen deze studies. Maar naar onze mening zijn er nog andere, belangrijkere oorzaken aan te wijzen.

Belangrijk is om vast te stellen dat bij de 2 studies die wel sterftereductie aantoonden, er – bewust of onbewust – een beademing werd nagestreefd volgens het zogenaamde openlongconcept.1 5 In de studie van Amato et al. was dit concept duidelijk een onderdeel van de beademingsstrategie.1 In de studie van ARDS Network werd hier geen gebruik van gemaakt.5 Maar wanneer wij kijken naar het beademingsprotocol in de studie van ARDS Network, valt iets bijzonders op: beademing met een kleiner teugvolume ging gepaard met een hogere ademfrequentie (tot 29 (SD: 7) per min versus 16 (6) per min in de controlegroep). Verder waren inspiratie-expiratieratio's tot 1:1 mogelijk in de groep die werd beademd met kleinere teugvolumen. Beide instellingen leiden tot een kortere expiratieduur en dus het ontstaan van ‘intrinsieke’ PEEP (PEEPi).

De Durante et al. hebben recent de studie van ARDS Network herhaald.6 Bij een vergelijkbare groep ARDS-patiënten werden exact dezelfde beademingsprotocollen gehanteerd. In deze studie was het verschil in ingestelde PEEP en de PEEPi tussen de beide groepen de uitkomstmaat. De verschillen waren overtuigend: met een klein teugvolume en een hoge ademfrequentie was PEEPi hoger dan met een groot teugvolume en een lage ademfrequentie. Opgeteld bij de ingestelde PEEP resulteerde dit in een hogere totale PEEP (PEEPt) in de studiegroep, vergeleken met de controlegroep. Extrapolatie van deze resultaten naar de ARDS-Network-onderzoeksgroep levert op dat PEEPt in de groep van deze studie gelijk zal zijn aan de ingestelde PEEP in de studie van Amato et al. PEEPt in de controlegroep van de ARDS-Network-studie en de ingestelde PEEP in de controlegroep van de studie van Amato et al. zijn dan ook vergelijkbaar. De beide studies lijken dus meer op elkaar dan op het eerste gezicht wordt vermoed.

Dat PEEPt, en niet (alleen) de ingestelde PEEP, een verklaring zou kunnen vormen voor het feit dat alleen in de studie van Amato et al. en de studie van ARDS Network sterftereductie werd aangetoond, werd nog eens versterkt door een recente retrospectieve analyse van de patiënten van de studie van Amato et al. Hierin werden de patiënten opgedeeld in 4 PEEP-niveaus (< 7 cmH2O, 7-12 cmH2O, 13-16 cmH2O, en > 16 cmH2O).7 Alleen bij de laatste 2 groepen werd een verbetering van de overleving gevonden. Hieruit valt te concluderen dat de hoogte van PEEP bijdraagt aan de uitkomst van beademing van ARDS-patiënten.

Op grond van deze overwegingen adviseren wij bij de beademing van patiënten met ARDS gebruik te maken van kleine teugvolumen én voldoende PEEP.

M.J. Schultz
J. Kesecioglu
Literatuur
 1. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GP, Lorenzi-Filho G, et al. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:347-54.

 2. Stewart TE, Meade MO, Cook DJ, Granton JT, Hodder RV, Lapinsky SE, et al. Evaluation of a ventilation strategy to prevent barotrauma in patients at high risk for acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:355-61.

 3. Brochard L, Roudot-Thoraval F, Roupie E, Delclaux C, Chastre J, Fernandez-Mondejar E, et al. Tidal volume reduction for prevention of ventilator-induced lung injury in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1831-8.

 4. Brower RG, Shanholtz CB, Fessler HE, Shade DM, White jr P, Wiener CM, et al. Prospective, randomized, controlled clinical trial comparing traditional versus reduced tidal volume ventilation in acute respiratory distress syndrome patients. Crit Care Med 1999; 27:1492-8.

 5. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2000;342:1301-8.

 6. De Durante G, del Turco M, Rustichini L, Cosimini P, Giunta F, Hudson LD, et al. ARDSNet lower tidal volume ventilatory strategy may generate intrinsic positive end-expiratory pressure in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:1271-4.

 7. Barbas CSV, Medeiros D, Magaldi RB, Kairalla RA, Carvalho CRR, Amato MB. High PEEP levels improved survival in ARDS patients. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:A218.