Figuren (indien aanwezig)

Voor de tekst + figuur/tabel zijn 2 pagina’s in print beschikbaar. Dat betekent dat er naast de tekst ruimte is voor maximaal 2 figuren, 2 kleine tabellen of een combinatie van een tabel en een figuur. Denk bij ‘kleine tabel’ aan een tabel die in Word hooguit een halve pagina beslaat. De hoofdredactie geeft aan welke figuren of tabellen uit het volledige artikel in print komen. Verwijs in de tekst (Resultaten-sectie) naar deze figuren of tabellen.

Instructies voor het aanleveren van figuren

 • Lever de figuur aan als los jpeg- of tiff-bestand, behoudens de volgende uitzonderingen:
  • Lever een stroomdiagram aan in Word of in PowerPoint (met bewerkbare tekstvlakken).
  • In geval van een grafiek ontvangen wij naast de figuur graag de data in een Excel-bestand. 
 • Graag ontvangen we de afbeeldingen in minimaal 300 dpi, én minimaal 1.000 pixels breed.
 • Voorzie elke figuur van een kort onderschrift. Lever de figuuronderschriften aan op een aparte pagina in uw manuscript, en dus niet in het bestand van uw figuren.
 • Een figuur moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
 • Lever de figuur schoon aan. D.w.z. zonder tekst (geen patiëntnamen in röntgenfoto’s of ‘figuur 1’ in de figuur zelf), en zonder pijlen.
 • Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.
 • Als uw manuscript een radiologische of histopathologische figuur bevat, is het aanleveren van een overtrektekening verplicht. De illustrator maakt op grond daarvan een verklarende tekening die naast de originele figuren wordt afgedrukt. Bijvoorbeeld: bij deze figuur maakt u een overtrektekening.
 • Het is verboden om beelden te manipuleren met beeldbewerkingsprogramma’s: wij zien dit als onethisch publiceren.

 

Een grafiek kan soms fictief zijn, bijvoorbeeld een lijn om het beloop van een titer of medicijnspiegel te illustreren (voorbeeld). Ook in dat geval hoeft geen Excel-bestand aangeleverd te worden.

Voor een forestplot ontvangen we de gegevens graag in een Word-tabel, en het plaatje als een afzonderlijk bestand. Zie ook de instructie Tabellen als figuren.

Van sommige figuren die zijn gemaakt met een statistiekprogramma, kunnen de data niet goed in Excel worden opgenomen. Dan volstaat een afbeelding in hoge resolutie. Houd de achtergrond van de grafiek wit, en maak bij voorkeur gebruik van rode en/of blauwe lijnen. Dit geldt onder andere voor de volgende figuurtypen:

 • Een Kaplan-Meier-curve en vergelijkbare overlevingscurven (voorbeeld).
 • Een grafiek met error bars.
 • Een box-plot (voorbeeld).

 

Figuurgegevens aanleveren in Excel

Bij het gebruik van grafieken of diagrammen levert u de data hiervan aan in een Excel-bestand. De figuren kunnen hiermee door de vormgever worden bewerkt. Met name bij de volgende soorten figuren zijn Excel-gegevens gewenst:

Lijngrafieken; Taartdiagrammen; Staafdiagrammen.

 

Toestemming voor overname figuren en tabellen

In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden:

de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst),  het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en  het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

Vorige Volgende