Structuur

IMRAD (inleiding, methode, resultaten, beschouwing/conclusie)
De nadruk ligt op de context van of aanleiding voor het onderzoek (inleiding) en de betekenis voor de praktijk en de wetenschap (beschouwing/conclusie). Aan die twee onderdelen mag je dus naar verhouding meer woorden besteden.

Volledig onderzoek als supplement
Lever de volledige versie van het onderzoeksartikel aan in één Word-bestand, inclusief figuren en tabellen op de plaats waar zij thuishoren. Dit bestand wordt zonder verdere redactionele bewerking toegankelijk gemaakt als supplement bij de korte versie van het artikel op de website.


Voorbeeld van Onderzoek kort
Covid-19: thuis uitzieken valt niet mee

J.A. (Jeanet) Landsman, Nienke P. Verheij, Manna A. Alma, Jossy van den Boogaard, Marleen Luning-Koster, K.E. (Els) Evenboer, Sijrike F. van der Mei en S.A. (Menno) Reijneveld

Met dit onderzoek wilden wij inzicht krijgen in de klachten en het ziekteproces van positief op covid-19 geteste zorgmedewerkers die thuis konden uitzieken. Ook onderzochten wij de impact hiervan op het psychisch welbevinden en de ervaringen met zorgverlening en infectiepreventiemaatregelen.

Methode
Bij GGD Groningen en GGD Fryslân werden alle tussen 9 maart en 3 april 2020 positief geteste zorgmedewerkers van 18 jaar of ouder gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Het onderzoek was opgezet als een exploratief ‘mixed-methods’-onderzoek, wat inhoudt dat het een combinatie is van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Deelnemers ontvingen een online vragenlijst (n = 109), gemiddeld ruim een maand na de eerste klachten. Bij 18 van de 109 deelnemers werd een telefonisch interview afgenomen.

Resultaten
Bijna alle zorgmedewerkers noemden vermoeidheid als langdurige klacht; minder frequent werden onder andere zich lichamelijk slap voelen en verkoudheid genoemd (tabel 1). Respondenten met comorbiditeit rapporteerden meer klachten. Bijna de helft van de patiënten had geen koorts; twee derde ervoer stress in verschillende mate van intensiteit. Uit de interviews bleek dat stress vooral voorkwam in gezinnen met thuiswonende kinderen (tabel 2) en dat de stress ook te maken had met onzekerheid over de duur van de besmettelijkheid. Respondenten misten goede zorg en nazorg. Dat had er vooral mee te maken dat de zorgmedewerker soms pas na lang aandringen werd getest, lang moest wachten voor een afspraak en dat er na de diagnose beperkte aandacht was voor ondersteuning en advies. Respondenten ervoeren veel sociale steun, maar kregen ook negatieve reacties die als stigmatiserend werden ervaren. De thuisisolatie vond men draaglijk.

Beschouwing
Covid-19 heeft bij zorgmedewerkers met relatief lichte klachten die thuis kunnen uitzieken, toch een aanzienlijke invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid. Het is vooral de aanhoudende vermoeidheid als gevolg van covid-19 die zorgmedewerkers ruim een maand na de diagnose belemmert in hun functioneren. Opvallend is de afwezigheid van koorts bij bijna de helft van de respondenten, en de negatieve impact op het psychisch welbevinden, in de zin van stress, zorgen en zich sociaal geïsoleerd voelen. Deze impact is groot; drie kwart van de zorgmedewerkers ervoer stress, variërend in intensiteit. De interviews bevestigen deze bevindingen uit de kwantitatieve analyses en geven inzicht in de beleving van de belemmeringen. 

Conclusie
We concluderen dat covid-19 bij deze zorgmedewerkers niet meevalt, ook niet bij lichte klachten. De ziekte heeft een aanzienlijke en langdurige impact op de lichamelijke gezondheid en psychisch welbevinden en dat behoeft meer aandacht bij de zorgverlening. De ervaringen die wij in dit onderzoek hebben opgetekend, kunnen helpen de zorg beter af te stemmen op de behoeften van zorgmedewerkers, om daarmee stress te reduceren.
Het geheel aan thema’s en belevingsgerichte informatie over de ervaringen met covid-19 uit dit onderzoek wordt binnenkort op de website www.pratenovergezondheid.nl gepubliceerd.

Oorspronkelijk artikel 
[Auteurs]. [Titel]. [Tijdschrift]. [jaar];[jaargang]:[paginanummers]
of: Het volledige artikel is als supplement beschikbaar bij dit artikel op de website van het NTvG [URL]

Vorige Volgende