Omschrijving rubriek

Doel:
De artikelen in deze rubriek zijn bedoeld om op toegankelijke en beknopte wijze oorspronkelijk onderzoek samen te vatten voor en te verspreiden onder Nederlandse clinici en extramuraal werkende artsen.

Kader:
In deze rubriek kunnen zowel recent internationaal gepubliceerde onderzoeksmethoden en -resultaten worden samengevat, als oorspronkelijke onderzoeksgegevens – inclusief de gebruikte methoden – voor het eerst volledig worden gepubliceerd. In beide gevallen wordt het onderzoek in de IMRaD structuur beschreven: introductie, methoden, resultaten en discussie. Het onderzoek kan kwalitatief, kwantitatief, gemengd, en eventueel ook medisch-historisch of sociaal wetenschappelijk van aard zijn, mits het voldoende relevant is voor een grote groep artsen uit meerdere medische disciplines.

Van recent internationaal gepubliceerd onderzoek nemen we maximaal twee pagina’s tekst op, dus geen letterlijk vertaalde, volledige dubbelpublicatie. We willen een voor onze doelgroep geschreven samenvatting of bewerking van de internationale publicatie, met een figuur en/of een tabel. In de introductie en de discussie ligt het accent op de relatie met de Nederlandse context en de betekenis voor Nederlandse artsen en patiënten.

Oorspronkelijk, nog niet eerder gepubliceerd onderzoek beschrijft wel de volledige onderzoeksmethodiek en de belangrijkste resultaten. De introductie geeft een duidelijke probleemstelling, onderzoeksvraag en eventueel onderzoekshypothese; de discussie dient met name bij de Nederlandse context te passen. Dit publiceren we integraal online, met gedetailleerde onderdelen van het oorspronkelijk onderzoek in supplementvorm. Bij integrale onderzoeksrapportage vragen we een aparte samenvatting van max 2 pagina’s, zoals bij internationaal gepubliceerd onderzoek.

 

Volgende