Is vitaminesuppletie bij bejaarden zinvol?
Open

Stand van zaken
14-04-1988
M. van Dusseldorp
Zie ook het artikel op bl. 662.

Bejaarden worden in de voedingsleer niet beschouwd als een aparte categorie. Dit komt deels doordat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de eisen waaraan de voeding van bejaarden moet voldoen. Daarnaast is het moeilijk om bejaarden als één groep te beschouwen gezien de grote individuele variatie in lichamelijke toestand en het toenemend aantal personen met chronische ziekten, hetgeen consequenties heeft voor de voedingsadviezen.

De vraag of vitaminesuppletie zinvol is, zal beantwoord worden aan de hand van gegevens over de voedingstoestand van bejaarden. Hieruit worden enkele risicogroepen aangewezen. Tevens zullen per vitamine belangrijke risicosituaties voor het oplopen van een deficiëntie aangegeven worden en zal aandacht worden geschonken aan mogelijke schadelijke effecten van suppletie.

BEPALING VAN DE VOEDINGSTOESTAND

De voedingstoestand van een individu wordt primair vastgesteld door onderzoek naar klinische verschijnselen van wanvoeding en functiestoornissen; meting van biochemische grootheden kan daarbij behulpzaam zijn. Het probleem hierbij is dat klinische verschijnselen niet steeds specifiek zijn, ...