Vitaminen

J. Schrijver
M. van Dusseldorp
M.B. Katan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2484-90

‘Probably no single class of drugs has been the target of as much quackery, misunderstanding, misinterpretation and misuse as the vitamins.’1

Inleiding

Vitaminen zijn voor de mens essentiële organische verbindingen, die niet of in onvoldoende hoeveelheden door het lichaam kunnen worden gevormd. Stoffen die ook als brandstof kunnen fungeren, zoals essentiële vetzuren en aminozuren, worden niet als vitamine aangeduid. Er zijn vier vetoplosbare vitaminen, nl. A, D, E en K, en negen wateroplosbare, te weten thiamine (B1), riboflavine (B2), nicotinamide (B3), pantotheenzuur (B5), vitamine B6 (pyridoxine), foliumzuur (B11)…

Auteursinformatie

Instituut CIVO-Toxicologie & Voeding TNO, afd. Klinische Biochemie, Zeist.

Dr.J.Schrijver, biochemicus.

Sint Radboudziekenhuis, Kliniek voor Inwendige Ziekten, afd. Voedingsleer van de mens, Nijmegen.

Mw.ir.M.van Dusseldorp, voedingskundige.

Landbouwuniversiteit, Vakgroep Humane Voeding, Postbus 8129, 6700 EV Wageningen.

Prof.dr.M.B.Katan, biochemicus.

Contact prof.dr.M.B.Katan

Ook interessant

Reacties

G.B.E.
van Till

Rotterdam, december 1989,

Met belangstelling hebben wij het artikel van Schrijver et al. gelezen (1989;2484-90). De auteurs melden op pagina 2488 o.a. ‘... lijkt het logisch om de samenstelling en dosering van zo'n multivitaminepreparaat gelijk te maken aan deze aanbevelingen, of ze eventueel iets te verhogen ten behoeve van de 2% van de bevolking bij wie de minimumbehoefte hoger ligt dan de aanbevolen hoeveelheid. Preparaten met een dergelijke samenstelling zijn echter verrassend genoeg vrijwel niet verkrijgbaar; de dosering van vitaminepreparaten is vaak stukken hoger dan de aanbevolen hoeveelheden’.

Voor uw informatie delen wij u mede, dat het door ons op de markt gebrachte multivitaminepreparaat Davitamon 10 beantwoordt aan hetgeen de auteurs aanbevelen. Iedere dragee bevat 50% van de door de Nederlandse Voedingsraad aanbevolen hoeveelheden, zoals in de bijsluiter van onze produkten Davitamon 10 en Davitamon B-complex is vermeld.

G.B.E. van Till
M.B.
Katan

Nijmegen, januari 1990,

De opmerking van de heer Van Till is juist; de samenstelling van Davitamon 10 is kort geleden inderdaad gewijzigd in de door hem aangegeven zin. Wel is het de vraag of hiermee de ideale samenstelling is bereikt; zo bevat Davitamon 10 Multi wel nicotinamide en pantotheenzuur, voor welke in Nederland geen aanbeveling geldt, maar geen foliumzuur, biotine of vitamine K. Dit onderwerp vereist echter een aparte discussie.

Wij willen overigens niet de indruk wekken dat wij voorstanders zijn van het gebruik van multivitaminepreparaten. In ons artikel is reeds gesteld dat het gebruik van multivitaminepreparaten ook in meer fysiologische doseringen zelden een rationele vorm van therapie of profylaxe vormt. De Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad is simpelweg van mening dat er in de farmacotherapie geen plaats is voor multivitaminepreparaten.1 Zover willen wij niet gaan, maar het indicatiegebied voor multivitaminepreparaten is inderdaad zeer beperkt.

Tot slot merken wij op dat onder de naam ‘Davitamon’ nog andere preparaten in de handel worden gebracht, en die bevatten vitaminen in hoeveelheden ver boven de aanbeveling. Zo bevat Davitamon A, dat zonder recept verkrijgbaar is, per parel 50.000 IE (15.000 µg) retinol oftewel 15 tot 20 maal de aanbevolen hoeveelheid. Dergelijke preparaten bieden een reëel risico van vergiftigingen.

M.B. Katan
M. van Dusseldorp
J. Schrijver
Literatuur
  1. Ziekenfondsraad. Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie. Farmacotherapeutisch kompas. Medisch farmaceutische voorlichting. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1989.

K.
van Zuilen

Diemen, april 1990,

De dosering vitamine A in Totaforte is op grond van het advies van de Food and Drugs Administration (FDA) gewijzigd van 25000 IE in 8000 IE (1989;2484-90). De FDA adviseert dat vrouwen die zwanger kunnen worden, geen supplementen met meer dan 8000 IE vitamine A per dag moeten slikken.

K. van Zuilen
M.B.
Katan

Zeist, mei 1990,

Het verheugt ons dat de Firma Dagra-Pharma het gehalte aan vitamine A in één van de door haar op de markt gebrachte preparaten meer in overeenstemming heeft gebracht met het juiste niveau van inneming. Overigens wordt ook in de Nederlandse Voedingsnormen al gesteld dat wegens de mogelijke teratogeniteit van vitamine A vrouwen gedurende de zwangerschap niet meer vitamine A zouden moeten opnemen dan 45 retinol-equivalenten (RE) per kg lichaamsgewicht per dag.1 Aangezien 1 RE gelijk is aan 3,3 IE komt dit voor een vrouw van 60 kg neer op 8910 IE per dag, hetgeen niet noemenswaardig verschilt van de maximaal 8000 IE geadviseerd door de Food and Drugs Administration.

M.B. Katan
M. van Dusseldorp
J. Schrijver
Literatuur
  1. Voedingsraad. Nederlandse Voedingsnormen 1989. 's-Gravenhage: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1989; 73.