Verband tussen intima-mediadikte van de A. carotis communis en latere cardiovasculaire gebeurtenissen bij personen van 55 jaar en ouder uit het ERGO-onderzoek

Onderzoek
M.L. Bots
A.W. Hoes
P.J. Koudstaal
A. Hofman
J.C.M. Witteman
D.E. Grobbee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1100-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bestuderen van het verband tussen intima-mediadikte van de A. carotis communis en het optreden van hart- en vaatziekten.

Plaats

De wijk Ommoord in Rotterdam.

Opzet

Genest patiënt-controleonderzoek.

Methode

Binnen het prospectieve ‘Erasmus Rotterdam gezondheid en ouderen’(ERGO)-onderzoek onder 7983 personen van 55 jaar en ouder werd bij aanvang (1990-1993) bij 5965 deelnemers echografisch onderzoek van de linker en rechter A. carotis communis verricht voor meting van de intima-mediadikte. Alle deelnemers werden gevolgd wat betreft het optreden van nieuwe hart- en vaatziekten. Logistische-regressieanalyse werd gebaseerd op 190 gevallen van hart- en vaatziekten (myocardinfarct en beroerte) die waren opgetreden tot en met 31 december 1994 (gemiddelde follow-upduur 2,7 jaar). Gegevens over de intima-mediadikte werden vergeleken met die van 1373 personen bij wie in deze periode geen hart- en vaatziekten waren opgetreden.

Resultaten

Het voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde risico op hart- en vaatziekten nam toe met 45 (95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 25-69) per standaarddeviatie toename (0,163 mm) van de intima-mediadikte. Het risico op beroerte nam toe met 41 (95-BI: 25-82) per standaarddeviatie toename en dat op myocardinfarct met 43 (95-BI: 16-78). Na verdere correctie voor een aantal cardiovasculaire risicofactoren bleef het verband bestaan, maar nam in sterkte af.

Conclusie

Een toegenomen dikte van de vaatwand van de A. carotis communis ging samen met in de follow-upperiode optredende hart- en vaatziekten. Deze bevindingen geven steun aan het gebruik van metingen van de intima-mediadikte als intermediair of afgeleid eindpunt in observationeel onderzoek en interventieonderzoek, als alternatief voor het gebruik van cardiovasculaire ziekte en sterfte als uitkomstmaat. De betekenis voor afzonderlijke patiënten en voor cardiovasculaire screening verdient nader onderzoek.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Rotterdam.

Dr.M.L.Bots, dr.A.W.Hoes, prof.dr.D.E.Grobbee (allen tevens: Universiteit Utrecht, Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Postbus 80.035, 3508 TA Utrecht) en prof.dr.A.Hofman, artsen-epidemiologen; mw.dr.J.C.M.Witteman, epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Neurologie, Rotterdam.

Prof.dr.P.J.Koudstaal, neuroloog.

Contact dr.M.L.Bots

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties