Advies van de Gezondheidsraad

Preventie en vroege behandeling eetstoornissen

Illustratie van iemand die prikt in eten op een bord.
C.J. (Karine) van ’t Land
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7081
Abstract

De Gezondheidsraad bracht onlangs een advies uit over de vroege opsporing en tijdige behandeling van eetstoornissen. Daarin was de raad niet alleen kritisch over de staat van de jeugdzorg en de lange wachttijden in de ggz, zij droeg ook een aantal praktische oplossingen aan. Hoe pakken we eetstoornissen effectief aan?

De behandeling van eetstoornissen is een speerpunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet zonder reden, want eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen met een hoge ziektelast onder jonge mensen. Zo heeft de eetstoornis anorexia nervosa de hoogste mortaliteit van alle psychische aandoeningen en heeft de aandoening een levenslange prevalentie van mogelijk 4% bij vrouwen.1

Het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben in 2019 de stuurgroep landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) opgericht om de zorg rondom eetstoornissen te verbeteren.2 De stuurgroep heeft de Gezondheidsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de volgende vragen: wat is de stand van de wetenschap ten aanzien van de vroege opsporing en tijdige behandeling; en wat is bekend over de combinatie van eetstoornissen met andere vormen van (psychische) problematiek?

Een multidisciplinaire commissie binnen de Gezondheidsraad publiceerde in juni 2022 haar advies ‘Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen’ voor…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen/Menzis: dr. C.J. van ’t Land, arts Maatschappij en Gezondheid

Contact C.J. van ’t Land (c.j.van.t.land@rug.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties