Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amsterdam. IV. Kosteneffectiviteitsanalyse van screening uitgebreid met het oog op de specifieke dynamiek van een infectieziekte
Open

Onderzoek
18-03-2002
R. Welte, M. Kretzschmar, J.C. Jager, R. Leidl, J.A.R. van den Hoek en M.J. Postma

Doel.

Schatten van de kosteneffectiviteit van opportunistische screening op asymptomatische infectie met Chlamydia trachomatis (CT) bij seksueel actieve personen in de Amsterdamse huisartspraktijk.

Opzet.

Farmaco-economische modelberekening.

Methode.

Behalve de kansen op CT-infectie en op complicaties daarvan (zoals extra-uteriene graviditeit en onvruchtbaarheid) en de kosten ten gevolge van screening en CT-complicaties werden ook epidemiologische gegevens over de verspreiding van CT in een modelberekening gebracht. Op basis daarvan werd geschat wat de directe en indirecte nettokosten van screening zouden zijn per vermeden ernstige complicatie van CT-infectie.

Resultaten.

Screening van 15-34-jarige vrouwen zou kosten besparen, vergeleken met geen screening. Toevoegen van mannen aan een screening gericht op vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep zou geen kosten besparen. Nettokosten bedroegen dan ƒ 2500,– - ƒ 6100,– (circa € 1000,– - € 3000,–) per vermeden ernstige complicatie, afhankelijk van de specifieke leeftijdsgroep. De nettokosten van screening zouden hoger zijn bij een lagere CT-prevalentie voorafgaand aan de screening, bij een kortere screeningsperiode en bij een lager percentage opgespoorde partners; ze zouden lager uitvallen bij lagere testkosten en bij een hoger risico op complicaties.

Conclusie.

Vanuit farmaco-economisch perspectief is een CT-screeningsprogramma voor seksueel actieve vrouwen in Amsterdam aan te bevelen.