Een extra contactmoment in de jeugdgezondheidszorg

Leefstijl en psychosociale gezondheid bij adolescenten

Onderzoek
Lotte van Steijn
Andrea F. de Winter
S.A. (Menno) Reijneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8530
Abstract

Samenvatting

Doel

Kennis verwerven over de aard, het vóórkomen en de opstapeling van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen bij adolescenten, en over mogelijke interventies die daarop gericht zijn.

Opzet

Analyse van dwarsdoorsnedes uit een cohortonderzoek, en literatuuronderzoek.

Methode

Met gegevens uit het prospectieve ‘Tracking adolescents’ individual lifes’ survey’(TRAILS)-onderzoek (n = 2230) berekenden we de prevalenties van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen op de leeftijd van 13 en 16 jaar. In systematische reviews zochten we naar effectieve preventieve interventies.

Resultaten

Risicogedragingen kwamen veel voor bij adolescenten, zoals onvoldoende consumptie van fruit en groente, en niet ontbijten. Bij 13-jarigen was de prevalentie van overgewicht 11,0%; deze steeg naar 15,0% bij 16-jarigen. Het percentage jongeren dat ooit had gerookt steeg van 36,3 naar 55,7, en het percentage jongeren dat ooit alcohol had gedronken nam toe van 74,0 naar 92,3. De meeste prevalenties van risicogedragingen waren hoger bij jongeren die een lager onderwijsniveau volgden en bij jongeren van wie beide ouders lager waren opgeleid. Deze adolescenten hadden ook vaker ≥ 5 risicogedragingen of psychosociale problemen. De prevalentie van depressieve klachten steeg van 5,5% bij 13-jarigen naar 8,4% bij 16-jarigen. Het literatuuronderzoek toonde dat vooral collectieve, al dan niet meervoudige interventies effectief kunnen zijn in de preventie van een risicovolle leefstijl en overgewicht. Voor psychosociale problemen was zowel geïndiceerde preventie als collectieve preventie effectief.

Conclusie

In de adolescentie nemen de prevalentie en opstapeling van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen toe. De risico’s hierop zijn groter bij jongeren die een lager onderwijsniveau volgen; bij deze groep is goede monitoring extra belangrijk.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Gezondheidswetenschappen, Groningen.

Drs. L. van Steijn, jeugdarts KNMG (thans: aios ouderengeneeskunde); dr. A.F. de Winter, epidemioloog; prof.dr. S.A. Reijneveld, sociaal geneeskundige-epidemioloog.

Contact prof.dr. S.A. Reijneveld (s.a.reijneveld@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De onderzoekers ontvingen hiervoor een subsidie.

Auteur Belangenverstrengeling
Lotte van Steijn ICMJE-formulier
Andrea F. de Winter ICMJE-formulier
S.A. (Menno) Reijneveld ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties