Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland

Onderzoek
30-08-2011
Alet H. Wijga en Marga C.B. Beckers

Doel

Inzicht verschaffen in de aard, prevalentie en gevolgen van veel voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen (0-18 jaar) in Nederland.

Opzet

Inventarisatie op basis van huisartsenregistraties, populatiestudies en literatuuronderzoek.

Methode

Onder ‘aandoeningen’ werden naast ziekten ook klachten, symptomen en gezondheidsproblemen verstaan. De inventarisatie werd beperkt tot chronische, dat wil zeggen gedurende 3 maanden steeds of herhaaldelijke aanwezige, aandoeningen die voorkwamen bij minstens 1% van de kinderen.

Resultaten

De door de huisarts meest geregistreerde chronische aandoeningen bij kinderen waren astma en eczeem (jaarprevalenties rond 4%). Daarna kwamen bij jonge kinderen tot 11 jaar obstipatie en buikpijn (2-3%) het frequentst voor, en bij oudere kinderen hoofdpijn, vermoeidheid, buikpijn en rugklachten (2-3%). De klachten die kinderen of hun ouders zelf in enquêtes het vaakst rapporteerden, waren moeheid, hoofdpijn en slaapproblemen, gevolgd door hooikoorts, depressieve klachten en rugklachten. Vooral tienermeisjes rapporteerden veel pijn- en malaiseklachten, met prevalenties tot boven de 20% voor vermoeidheid, hoofdpijn en slaapproblemen en van 5-15% voor depressieve klachten, rugklachten en buikpijn.

Van alle kinderen werd 2-3% door een chronische aandoening in sterke mate belemmerd bij dagelijkse bezigheden; 8-9% van de jonge kinderen en 14-20% van de oudere kinderen ondervond lichte belemmeringen.

Conclusie

Een aanzienlijke groep kinderen ondervond door een chronische aandoening belemmeringen (meest lichte) in het dagelijkse leven. Allergie-gerelateerde aandoeningen en pijn- en malaiseklachten maakten een substantieel deel uit van de gezondheidsproblemen van kinderen. Vooral pijn- en malaiseklachten bleven grotendeels buiten het blikveld van zorg en beleid. Inzicht in de gevolgen van deze aandoeningen op langere termijn ontbreekt.