minimumnormen voor de zorgverlening

Intensive care

Opinie
Wim Schellekens
Gerrit van der Wal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A380
Abstract

Zorgaanbieders geven invulling aan algemeen geformuleerde wettelijke normen, bijvoorbeeld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen, door wetenschappelijke kennis te vertalen in criteria voor professioneel handelen. Zij leggen die vast in een professionele standaard of in richtlijnen, in toenemende mate met inbreng van patiënten. Wij spreken dan van ‘veldnormen’. De Inspectie baseert haar handhaving waar mogelijk op deze veldnormen en gaat er daarbij vanuit dat deze zorgvuldig tot stand zijn gekomen en voldoende draagvlak hebben.

Als er ondanks aandringen daartoe geen adequate veldnormen tot stand komen, zal de Inspectie zelf normen ten behoeve van de handhaving (‘handhavingsnormen’) moeten formuleren, als dat vanuit het patiëntenbelang noodzakelijk is; dit is zeker het geval waar de patiëntveiligheid in het geding is. De Inspectie heeft in een recente publicatie ‘IGZ-handhavingskader, richtlijn voor transparante handhaving’ voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschreven hoe zij komt aan haar handhavingsnormen en hoe zij deze in de praktijk toepast…

Auteursinformatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht.

Dr. W. Schellekens, Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg; prof.dr. G. van der Wal, Inspecteur-Generaal.

Contact dr. W. Schellekens (m.beelen@igz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 februari 2009

Ook interessant

Reacties