Het percentage artikelen dat werd aanvaard of afgewezen voor publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 1997

Onderzoek
D.G.M. Bloemenkamp
W. Hart
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:157-9
Abstract
Download PDF

Samenvatting

Doel

Bepalen van percentages aanvaarding en afwijzing bij artikelen aangeboden aan de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) in 1997.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Van alle artikelen die werden beoordeeld door de redactie van het NTvG in 1997 werden in april 1998 gegevens verzameld met behulp van het registratiesysteem. De gegevens betroffen de uitkomst van de beoordeling van een artikel (‘afgewezen’, ‘aanvaard voor publicatie’ of ‘nog geen definitieve beslissing’), de rubricering van een artikel en de vraag of een artikel door de redactie gevraagd was dan wel op initiatief van de auteurs was aangeboden.

Resultaten

In 1997 werden 845 artikelen ontvangen. Daarvan werd 28 (240) afgewezen en 59 (497) aanvaard voor publicatie. Over 13 (108) artikelen was nog geen beslissing genomen (in april 1998). Bij de artikelen waarover een beslissing was genomen, was het afwijzingspercentage 36 (geëxtrapoleerd). Van de 845 artikelen waren 705 (83) ongevraagd aangeboden; daarvan werd 33 (235) afgewezen en 54 (382) aanvaard; over 13 (88) was nog geen beslissing genomen. Van de artikelen waren 140 (17) gevraagd; daarvan werd 4 (5) afgewezen en 82 (115) aanvaard; over 14 (20) was nog geen beslissing genomen.

Conclusie

Het afwijzingspercentage van artikelen bedroeg in 1997 36 (in 1990 38). Door de redactie gevraagde artikelen werden minder frequent afgewezen voor publicatie dan ongevraagde artikelen. De hoeveelheid kopij die de redactie van het NTvG jaarlijks ontvangt en het afwijzingspercentage zijn in de afgelopen acht jaar niet drastisch veranderd.

artikel

Inleiding

De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ontvangt dagelijks wetenschappelijke artikelen. De kopij wordt na ontvangst kritisch gelezen, waarbij de (wetenschappelijke) kwaliteit van een artikel zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Hierbij dienen deskundige (oud-)redacteuren en andere externe adviseurs de redactie bijna altijd van advies (‘peer review’). Peer review verbetert de kwaliteit van de artikelen.1

Behalve naar kwaliteit streeft de redactie naar representatieve verslaglegging van de huidige Nederlandse geneeskunde in het NTvG. Ze is van mening dat het signaleren van belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen en het stimuleren van rapportering daarover in het NTvG tot haar taken behoort. Inhoudelijke lacunes voorkomt ze door gezaghebbende deskundigen te vragen artikelen te schrijven over belangrijke onderwerpen of ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Het merendeel van de artikelen wordt echter op initiatief van de auteurs aangeboden.

De uiteindelijke inhoud van het NTvG wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door het beoordelingssysteem voor de aangeboden kopij. Regelmatige evaluatie van dit systeem is van belang voor zowel de redactie als de auteurs en de lezers van het NTvG. In 1990 is onderzocht hoeveel artikelen werden afgewezen voor publicatie en wat de redenen daarvoor waren. Het afwijzingspercentage bleek 38 te zijn en de meeste artikelen (90) werden afgewezen vanwege inhoudelijke (methodologische) tekortkomingen of onvoldoende nieuwswaarde.2 Overigens werd, na afwijzing door het NTvG, minimaal 60 van de afgewezen artikelen elders wel gepubliceerd.3 Bij het British Medical Journal en The New England Journal of Medicine was dit laatste percentage respectievelijk 68 en 85. Internationale wetenschappelijke tijdschriften krijgen doorgaans veel kopij en moeten streng selecteren vanwege een beperkte publicatieruimte. Ondanks hoge kwaliteit van de aangeboden artikelen is het afwijzingspercentage van deze tijdschriften hoog. Er bestaat een positieve correlatie tussen enerzijds het aanzien van een tijdschrift en anderzijds zowel het aantal ongevraagde artikelen dat de redactie ontvangt als het percentage artikelen dat wordt afgewezen voor publicatie.

Door regelmatig de kopij van een wetenschappelijk tijdschrift kwantitatief te analyseren, kan men het aanzien dat het tijdschrift geniet in beeld brengen. Wij bepaalden het percentage artikelen dat werd aanvaard of afgewezen voor publicatie in het NTvG in 1997.

methode

Alle artikelen die de redactie in 1997 ontving, werden opgenomen in het geautomatiseerde registratiesysteem van het NTvG. Daarbij werd onder andere vastgelegd of het een gevraagd of een ongevraagd artikel betrof, tot welke rubriek een artikel behoorde, en of een artikel was aanvaard of was afgewezen voor publicatie. Met deze gegevens kon het afwijzingspercentage worden berekend voor gevraagde en ongevraagde artikelen, en eveneens het afwijzingspercentage per rubriek. Het onderzoek vond plaats in april 1998.

resultaten

In 1997 werden 845 artikelen aangeboden aan de redactie van het NTvG. De artikelen werden ondergebracht in de rubrieken ‘Klinische lessen’ (KL; n = 100), ‘Commentaren’ (CR; n = 66), ‘Capita selecta’ (CS; n = 177), ‘Voor de praktijk’ (VP; n = 42), ‘Oorspronkelijke stukken’ (OS; n = 241) en ‘Casuïstische mededelingen’ (CM; n = 95), of in een van de overige rubrieken (‘Hoofdartikelen’, ‘Farmacotherapie’, ‘Redactionele kanttekeningen’, ‘Bijwerkingen van geneesmiddelen’, ‘Geschiedenis der geneeskunde’, ‘Epidemiologische mededelingen’, ‘Brieven aan de redactie’, ‘Arts en samenleving’, ‘Medische opleiding’, ‘Geneeskunde en recht’ en ‘Feuilleton’; n = 124). Van het totale aantal artikelen was 17 (140) gevraagd door de redactie; 83 (705) was ongevraagd aangeboden.

Ten tijde van dit onderzoek was 87 van de artikelen definitief beoordeeld: 28 was afgewezen en 59 was aanvaard voor publicatie. Over 13 was nog geen beslissing genomen. De uitsplitsing van deze informatie naar gevraagde en ongevraagde artikelen staat in figuur 1; de gegevens zijn toegespitst op de 4 grootste rubrieken (OS, CS, KL en CM) in figuur 2. In totaal werden 613 artikelen (73) in deze 4 rubrieken ontvangen. Ten tijde van dit onderzoek was daarvan 31 afgewezen en 55 aanvaard voor publicatie. Over 14 was nog geen beslissing genomen.

beschouwing

Kan et al. analyseerden 547 artikelen die in 1990 waren aangeboden aan het NTvG en die waren ondergebracht in de rubrieken OS, CS, KL of CM. Over alle artikelen werd een definitief oordeel uitgesproken: 208 (38) werden afgewezen voor publicatie.2 In ons onderzoek over 1997 werden voor deze 4 rubrieken 613 artikelen ontvangen, waarvan 189 (31) werden afgewezen; 86 artikelen (14) waren op het moment van analyse nog niet definitief beoordeeld omdat men nog in afwachting was van het oordeel van referenten of omdat de artikelen nog ter wijziging bij de auteurs waren (met commentaar van de redactie en van referenten). Van deze 86 artikelen waren 79 in de tweede helft van 1997 ontvangen. Indien wij aannemen dat het afwijzingspercentage van deze 86 artikelen niet wezenlijk verschilt van dat van de reeds beoordeelde artikelen, bedraagt het uiteindelijke afwijzingspercentage 36 (189/527); dan is er sprake van een lichte daling ten opzichte van de 38 uit 1990.2

Uit de resultaten blijkt dat gevraagde artikelen minder vaak werden afgewezen dan ongevraagde. In 1997 werden van de 471 ongevraagde artikelen in de rubrieken OS, CS, KL en CM waarover een beslissing werd genomen 185 afgewezen (39). Kan et al. maakten geen onderscheid tussen gevraagde en ongevraagde artikelen.2

Als men het aanzien van een tijdschrift afmeet naar het aantal artikelen dat het jaarlijks ontvangt en het percentage daarvan dat door de redactie wordt afgewezen voor publicatie, dan hebben zich voor het NTvG in de afgelopen acht jaar geen drastische veranderingen voorgedaan.

De redenen voor afwijzing van artikelen werden door ons niet opnieuw onderzocht omdat wij verwachtten dat deze sinds 1990 niet wezenlijk waren veranderd. In algemene termen geldt dat er per rubriek specifieke eisen worden gesteld aan de manuscripten. Bij een klinische les let men voornamelijk op de didactische waarde van het artikel voor een grote groep lezers. Bij een oorspronkelijk stuk speelt de methodologie een belangrijke rol; zo dient de verslaglegging van gerandomiseerde onderzoeken volgens een standaardmethode plaats te vinden.4 Voor overzichtsartikelen (capita selecta, bijdragen in de rubriek ‘Voor de praktijk’) geldt dat manuscripten veelal worden afgewezen wanneer het onderwerp geen nieuwswaarde heeft of wanneer dit al behandeld is in een artikel dat recentelijk in het NTvG is gepubliceerd of dat op korte termijn gepubliceerd zal worden. Een casuïstische mededeling dient leerzaam te zijn voor de klinische praktijk of dient het pathofysiologisch inzicht te vergroten; ze moet niet alleen maar een zeldzame bevinding betreffen.

Literatuur
  1. Pierie JPEN, Walvoort HC, Overbeke AJPM. Readers'evaluation of effect of peer review and editing on quality of articles in theNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Lancet 1996;348:1480-3.

  2. Kan CC, Lockefeer JHM, Overbeke AJPM. Redenen vanafwijzing van artikelen voor publikatie bij het Nederlands Tijdschrift voorGeneeskunde in 1990. Ned TijdschrGeneeskd 1991;135:840-5.

  3. Koene HR, Overbeke AJPM. De uiteindelijke bestemming vanartikelen afgewezen voor publikatie in het Nederlands Tijdschrift voorGeneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd1994;138:2443-6.

  4. Verslaglegging van gerandomiseerd medisch-wetenschappelijkonderzoek volgens een standaardmethode; de ‘Consolidation of thestandards of reporting trials’ (CONSORT) redactionelekanttekening. Ned TijdschrGeneeskd 1998;142:1089-91.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75971, 1070 AZ Amsterdam.

Mw.D.G.M.Bloemenkamp, arts-stagiair; dr.W.Hart en dr.A.J.P.M. Overbeke, uitvoerend hoofdredacteuren.

Contact mw.D.G.M.Bloemenkamp (Bloemenkamp@jc.azu.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties