Geen vermoeidheid door antibioticum

Onderzoek
C.J. Rübsaam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1090
Download PDF

Als een patiënt zich tijdens een behandeling met een antibioticum moe voelt, ligt het voor de hand deze vermoeidheid toe te schrijven aan de ziekte waarvoor het antibioticum werd voorgeschreven. Toch menen patiënten nogal eens dat de vermoeidheid een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van het antibioticum. Soms is dit een reden om tegen de toepassing bezwaar te maken. Bergmann et al. onderzochten bij gezonde vrijwilligers of antibiotica vermoeidheid veroorzaken.1 De proefpersonen waren medische studenten en verpleegkundigen, 29 mannen en 50 vrouwen van gemiddeld 28,4 jaar. Het was een gerandomiseerd, gekruist onderzoek, waarbij de proefpersonen gedurende een week 3 maal daags 500 mg amoxicilline of placebo kregen met een ‘wash out’-periode van 2 weken.

Het bestaan van een antibioticum-vermoeidheid werd niet bevestigd. Na amoxicillinegebruik klaagden 6 personen over vermoeidheid, na placebogebruik 5. Slechts 1 proefpersoon was moe tijdens beide behandelingsperioden. Door hen aan het begin van de proef een vragenlijst te laten invullen waren de deelnemers psychologisch gekarakteriseerd op een schaal van 0 tot 24. Daarbij stond 0 voor extreem type A (ambitieus, ongeduldig) en 24 voor extreem type B (ontspannen, weinig zwaartillend). Op een andere schaal karakteriseerden zij zich als individuen die de gebeurtenissen des levens onder controle hadden of als personen die zich meer afhankelijk voelden van uitwendige omstandigheden. De enkele proefpersonen die de vermeende antibioticum-vermoeidheid hadden, behoorden vooral tot het type B en tot de groep die zich van uitwendige factoren afhankelijk voelde.

Literatuur
  1. Bergmann JF, Chassany O, Consoli SM, et al. Antibioticinduced fatigue. Br Med J 1993; 307: 1397.

Gerelateerde artikelen

Reacties