Farmacotherapie in een verzorgingshuis; gunstige invloed van feed-back door de apotheker op het voorschrijfgedrag van de huisarts

Onderzoek
P. Strikwerda
A.M. Bootsma-de Langen
F. Berghuis
B. Meyboom-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1770-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of en zo ja, hoe het voorschrijfgedrag van de huisarts kan worden beïnvloed door feed-back van de apotheker aangaande de voorgeschreven medicijnen.

Opzet

Gerandomiseerd, prospectief.

Plaats

Verzorgingshuis Bernlef te Groningen.

Methode

In de periode 2 februari-18 maart 1993 werd onderzocht of verschillen in de wijze waarop herhaalrecepten werden aangevraagd door de apotheker invloed hadden op het uiteindelijke medicijngebruik van de bewoners. De 43 huisartsen van de bewoners werden at random in 3 groepen verdeeld. Groep A (controlegroep) ontving alleen etiketten met daarop de voorschriften van 4 weken geleden ter ondertekening, groep B ontving de etiketten en de medicatielijsten van de patiënten, groep C ontving etiketten, medicatielijsten en op- en aanmerkingen van de verstrekkende apotheker over dosis en duur van het voorschrift, mogelijke interacties en indicatie. Na 4 weken werd het medicijngebruik van de bewoners gecontroleerd.

Resultaten

De 196 bewoners gebruikten gemiddeld 6,5 middelen per persoon (uitersten: 0-19). Er was geen verschil tussen groep A en groep B, maar wel tussen deze groepen enerzijds en groep C anderzijds. In alle groepen nam in de onderzoeksmaand de medicatie toe met 5, maar het aantal weg gelaten middelen in groep C bedroeg 7, in groep A en B slechts 3 (p < 0,05). De opmerkingen van de apotheker, die voor 44 van de huisartsen nieuwe informatie opleverden, resulteerden 9 maal in het weglaten van medicatie en 4 maal in dosisverlaging.

Conclusie

Feed-back door de apotheker door middel van opmerkingen over de voorgeschreven medicijnen oefent een gunstige invloed op het voorschrijfgedrag van de huisarts uit.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Antonius Deusinglaan 4, 9713 AW Groningen.

P.Strikwerda, assistent-geneeskundige; mw.prof.dr.B.Meyboom-de Jong, huisarts.

Mw.A.M.Bootsma-de Langen, huisarts te Groningen.

Mw.F.Berghuis, apotheker te Groningen.

Contact mw.prof.dr.B.Meyboom-de Jong

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties