Dondersprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:417
Download PDF

In 1889 stichtte professor Franciscus Cornelis Donders het ‘Dondersfonds’ met een kapitaal dat hem bij zijn afscheid als hoogleraar ter hand was gesteld. Donders bepaalde dat de gelden ‘dienstbaar zouden worden aan de ontwikkeling van verschillende takken der Biologische wetenschap in Nederland’.

In 1961 werden de statuten enigszins gewijzigd en werd bepaald dat het doel van de ‘Stichting Dondersfonds’ is om ‘mede te werken tot de vorming van fysiologen en ophthalmologen’. In de eerste plaats (maar niet uitsluitend) werd gedacht aan het geven van ‘gelegenheid tot beoefening van de fysiologie of de ophthalmologie aan de beste buitenlandse scholen’. In dit verband werden incidentele subsidies toegekend. Ook werd gesproken over het bekostigen van publikaties naar aanleiding van die wetenschapsbeoefening. Wat dit laatste betreft is het estuur overgegaan tot het instellen van een prijs van 5000 gulden aan het beste proefschrift dat hem is voorgelegd en dat in de laatste twee jaar, dus nu in de jaren 1987 en 1988 is verschenen. Bij de beoordeling van het proefschrift zal het bestuur zich laten leiden door de volgende criteria:

– het belang voor de klinische geneeskunde, in het bijzonder de klinische oogheelkunde;

– het belang voor de geneeskundige wetenschap, in het bijzonder op oogheelkundig of fysiologisch gebied;

– de originaliteit van het onderwerp en van de methode van onderzoek;

– de technische kwaliteiten (a) van het onderzoek (vraagstelling, methode en waarnemingen, conclusies) en (b) van het proefschrift (opzet, leesbaarheid en stijl, afbeeldingen en literatuur).

Het proefschrift zal worden beoordeeld na de promotie, opdat de prijs niet in concurrentie zal staan met eventuele subsidies die ten aanzien van de verschijning zijn verleend.

Proefschriften die gedurende de jaren 1987 en 1988 zijn verschenen en die kunnen meedingen naar genoemde prijs, worden voor 1 april 1989 in drievoud ingewacht bij drs.J.G.F.Veldhuis, secretaris van de Stichting Dondersfonds, Bureau van de Universiteit, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht; tel. 030-535150.

Gerelateerde artikelen

Reacties