De praktijk van systematische reviews. IV. Het combineren van de resultaten van afzonderlijke onderzoeken

Klinische praktijk
R.J.P.M. Scholten
P.J. Kostense
W.J.J. Assendelft
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:786-91
Abstract
Download PDF

Samenvatting

- Een meta-analyse behelst de analyse van de gegevens die in het kader van een systematische review zijn vergaard.

- Meta-analyse is het samenvoegen van de resultaten van vergelijkbare onderzoeken tot één samenvattende schatting van het in deze onderzoeken bestudeerde effect, in combinatie met de analyse van de invloed van verschillen tussen de onderzoeken op deze schatting.

- Voor het combineren van effectschattingen (‘pooling’) is een universeel toepasbaar statistisch model beschikbaar.

- Met behulp van pooling wordt een schatting van het effect van een interventie of blootstelling verkregen, die gebaseerd is op het grootst mogelijke aantal patiënten waardoor een zo groot mogelijke precisie verkregen wordt (smalle betrouwbaarheidsintervallen), zodat ook kleine effecten gedetecteerd kunnen worden.

- De methode van Mantel-Haenszel is eveneens een uitstekende methode voor pooling van effectmaten van dichotome uitkomsten.

- Door middel van pooling kan de beschikbare kennis op een efficiënte wijze worden samengevat.

artikel

In twee vorige artikelen uit deze reeks over systematische reviews kwamen het zoeken en het selecteren van publicaties en het vaststellen van de methodologische kwaliteit ervan uitvoerig aan de orde.1 2 In dit artikel geven wij een praktische handleiding voor het combineren van de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken.

Indien de binnen een systematische review getraceerde onderzoeken voldoende vergelijkbaar (homogeen) zijn en van een aanvaardbare methodologische kwaliteit, kan men de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken combineren tot één samenvattende schatting (‘pooling’) van het bestudeerde effect.34 De op deze wijze verkregen schatting van het effect biedt een objectieve samenvatting van alle tot dan toe beschikbare empirische evidentie. Aangezien deze schatting is gebaseerd op een groter aantal waarnemingen, is deze preciezer dan de schattingen verkregen in de afzonderlijke onderzoeken. Bovendien maakt het grotere aantal waarnemingen subgroepanalysen mogelijk die binnen de afzonderlijke onderzoeken wellicht niet uitvoerbaar waren. Aan de hand van dergelijke subgroepanalysen kunnen mogelijk verklaringen gevonden worden voor uiteenlopende (heterogene) resultaten van de verschillende onderzoeken. Combineren van resultaten en analyse van verschillen tussen onderzoeken worden tezamen meta-analyse genoemd.5 Een meta-analyse behelst derhalve de analyse van de gegevens die in het kader van een systematische review zijn vergaard.

Subgroepanalysen en de analyse van heterogeniteit tussen onderzoeken zijn onderwerp van het volgende artikel in deze reeks. In dit artikel gaan wij in op het combineren van de in de afzonderlijke onderzoeken verkregen resultaten (pooling). Allereerst geven wij een algemeen statistisch model voor pooling, dat bruikbaar is voor het combineren van alle mogelijke effectmaten. Vervolgens komen verschillende toepassingen van het algemene model aan de orde, die geïllustreerd worden aan de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden. Daarna volgen enkele suggesties voor onderzoek naar de robuustheid van de verkregen samenvattende effectschatting (sensitiviteitsanalysen). Wij besluiten met enkele algemene opmerkingen met betrekking tot poolen.

combineren van resultaten

Het doel van poolen is het verkrijgen van een samenvattende schatting van het effect van bijvoorbeeld een interventie of van blootstelling aan een bepaalde risicofactor ten opzichte van het effect van een andere interventie of van de afwezigheid van blootstelling. Per onderzoek is het resultaat in de groep met de bestudeerde factor (indexgroep) in relatie gebracht met het resultaat in de referentiegroep door het berekenen van een effectmaat. Voorbeelden van effectmaten zijn het risicoverschil (RV), het relatieve risico (RR) en de oddsratio (OR). De schattingen van de effecten in de afzonderlijke onderzoeken worden vervolgens gecombineerd tot één samenvattende schatting via een gestratificeerde analyse. Op deze wijze wordt gecorrigeerd voor verschillen tussen onderzoeken die als potentieel verstorende variabele kunnen optreden, zoals verschillende achtergrondrisico's (de kans op de bestudeerde uitkomst in de referentiegroep).6 Voor gestratificeerde analyse zijn meerdere methoden beschikbaar.7-11 Het principe van al deze methoden is dat het effect geschat wordt aan de hand van een gewogen gemiddelde van de effectschattingen van de afzonderlijke onderzoeken.

een algemeen statistisch model voor pooling

Uitgangspunt

In tabel 1 wordt een universeel toepasbaar statistisch model gepresenteerd voor het combineren van de in de afzonderlijke onderzoeken geschatte effecten.8 911 Uitgangspunt van dit model is dat de afzonderlijke onderzoeken schattingen geven van één vaste onderliggende waarde van het effect en dat de verschillen in uitkomsten tussen de onderzoeken louter op toeval berusten (‘fixed effects’-model).

Voorwaarde voor toepassing van dit model is dat de beschouwde schatters van het effect (bij benadering) normaal verdeeld zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het risicoverschil. Bij niet normaal verdeelde schatters (zoals die voor het relatieve risico en de oddsratio) kan (bij benadering) normaliteit bewerkstelligd worden door middel van een logaritmische transformatie. Hiertoe wordt de natuurlijke logaritme (ln) genomen (de logaritme met als grondtal e). De verdere berekeningen worden dan gedaan met de getransformeerde parameters. Tot slot wordt het uiteindelijke resultaat weer teruggetransformeerd naar de oorspronkelijke schaal.

Puntschatting en betrouwbaarheidsinterval

Stel dat ons een aantal onderzoeken ter beschikking staan die alle hetzelfde type effectmaat rapporteren (bijvoorbeeld het risicoverschil) of waarbij deze effectmaat telkens uit de gepresenteerde resultaten is af te leiden. Uit ieder onderzoek wordt de schatting van het effect, zo nodig na log-transformatie, genomen en de variantie daarvan. Daarna wordt voor ieder onderzoek een wegingsfactor berekend. Als wegingsfactor wordt de inverse van de variantie van het binnen dat onderzoek berekende effect genomen. Elk type effectmaat heeft zijn eigen variantie. De gecombineerde schatting van het effect wordt vervolgens berekend aan de hand van een gewogen gemiddelde van de afzonderlijke effectschattingen (zie tabel 1). Hoe groter het onderzoek, des te kleiner de variantie en derhalve des te groter het gewicht. Voor het kwantificeren van de precisie van de gecombineerde schatting van het effect wordt een 95-betrouwbaarheidsinterval berekend (zie tabel 1). Hoe nauwer het interval, des te preciezer (betrouwbaarder) de schatting.

Toetsen

Voor het toetsen van de nulhypothese ‘de uitkomsten in de index- en de referentiegroepen zijn gelijk’ wordt de toetsingsgrootheid U berekend (zie tabel 1). Deze toetsingsgrootheid volgt een ?2-verdeling met 1 vrijheidsgraad. De bijbehorende overschrijdingskans (p-waarde) wordt opgezocht in een tabel met ?2-verdelingen of berekend door middel van een computerprogramma. Bij lage p-waarden (gewoonlijk wordt 0,05 als afkappunt genomen) wordt de nulhypothese van gelijke uitkomsten verworpen. De nulhypothese kan uiteraard ook worden getoetst aan de hand van het eerder berekende betrouwbaarheidsinterval. Bevat dit interval niet de neutrale waarde (0 voor het risicoverschil en 1 voor het relatieve risico en de oddsratio), dan wordt de nulhypothese verworpen.

Het combineren van de effectschattingen van de afzonderlijke onderzoeken is alleen zinvol als men mag veronderstellen dat deze ongeveer gelijk zijn (ofwel homogeen). Voor het toetsen van de nulhypothese ‘de effecten van alle onderzoeken zijn gelijk’ wordt de toetsingsgrootheid Q berekend (zie tabel 1). Q volgt een ?2-verdeling met (aantal onderzoeken - 1) vrijheidsgraden. Bij een lage p-waarde (p

toepassingen en uitgewerkte voorbeelden

Het hier geschetste statistische model is universeel toepasbaar. De benodigde ingrediënten zijn telkens de afzonderlijke schattingen van het effect met bijbehorende wegingsfactoren.

In tabel 2 staan de formules vermeld voor de verschillende effectmaten die van toepassing zijn bij onderzoeken met dichotome uitkomstmaten. Dit zijn uitkomstmaten die niet meer dan 2 waarden kunnen aannemen (bijvoorbeeld wel of niet genezen, wel of niet overleden et cetera). Het risicoverschil voldoet (bij benadering) aan de voorwaarde van normaliteit en kan als zodanig in het model worden opgenomen. De berekeningen voor het relatieve risico en de oddsratio worden uitgevoerd op de log-getransformeerde waarden daarvan.

In tabel 3 staan uitgewerkte voorbeelden van het combineren van effectmaten behorende bij dichotome uitkomsten (relatief risico, oddsratio en risicoverschil). Bij het risicoverschil wordt tevens een afgeleide effectmaat geïntroduceerd, te weten het ‘number needed to treat’ (NNT).12 13 Het NNT geeft aan hoeveel patiënten met de beschouwde interventie behandeld moeten worden om 1 behandelsucces meer te verkrijgen dan met de controlebehandeling mogelijk zou zijn geweest. Het NNT wordt berekend als de inverse van het risicoverschil (1/RV), waarbij het minteken wordt genegeerd. Voor het afleiden van het NNT uit schattingen van het relatieve risico en de oddsratio zijn eenvoudige tabellen beschikbaar.13

Het voorbeeld uit tabel 3 betreft fictieve gegevens en zou kunnen slaan op een meta-analyse van drie gerandomiseerde onderzoeken waarin het effect van een nieuwe behandeling bij patiënten met een bepaalde vorm van kanker vergeleken wordt met dat van een gangbare behandeling. De verschillende effectmaten zijn berekend voor de ongunstige uitkomst (overlijden). Zoals eerder opgemerkt, worden relatieve risico's en oddsratio's gecombineerd via een (natuurlijke) logtransformatie. Het verkregen resultaat wordt daarna teruggetransformeerd teneinde het oorspronkelijke type effectmaat weer te verkrijgen.

De schattingen van de relatieve risico's voor overlijden van de afzonderlijke onderzoeken lopen uiteen van 0,20 tot 0,50. De gecombineerde schatting bedraagt 0,45: patiënten die de nieuwe behandeling ondergingen, hebben 0,45 keer zoveel kans om te overlijden als patiënten die de gangbare behandeling kregen. De nieuwe behandeling ‘beschermt’ derhalve tegen overlijden. Het 95-betrouwbaarheidsinterval van dit relatieve risico reikt van 0,30 tot 0,68 (door de noodzakelijke logtransformatie en terugtransformatie is dit betrouwbaarheidsinterval niet symmetrisch als wij naar de verschillen kijken, maar wel als wij naar de verhoudingen kijken). De waarde voor de toetsingsgrootheid U is 14,63 (1 vrijheidsgraad; p

In de figuur worden de resultaten van deze meta-analyse grafisch (op een logaritmische schaal) weergegeven. De horizontale lijnen vertegenwoordigen de puntschattingen en de 95-betrouwbaarheidsintervallen van het relatieve risico van de afzonderlijke onderzoeken en het samenvattende resultaat. De verticale lijn geeft de neutrale waarde (in dit geval 1) aan. Men ziet in één oogopslag dat alle puntschattingen van het relatieve risico links van deze lijn liggen en derhalve een beschermend effect van de nieuwe behandeling vertegenwoordigen. Alleen het 95-betrouwbaarheidsinterval van onderzoek 1 overschrijdt de neutrale lijn; het resultaat in dit onderzoek was als enige ‘niet significant’. Het 95-betrouwbaarheidsinterval van het samenvattende relatieve risico (de onderste horizontale lijn) is uiteraard het smalst aangezien dit op de gegevens van alle patiënten gebaseerd is.

Het combineren van oddsratio's en risicoverschillen levert vergelijkbare resultaten op (zie tabel 3). Het NNT bedraagt 16,7; er moeten gemiddeld (afgerond) 17 patiënten met de nieuwe therapie behandeld worden om 1 patiënt meer van de dood te redden dan met de gangbare behandeling mogelijk zou zijn geweest.

andere methoden voor pooling

Voor pooling van effectmaten van dichotome uitkomsten is ook de methode van Mantel-Haenszel beschikbaar.7 10 Deze klassieke methode is destijds ontworpen voor gestratificeerde analyse van oddsratio's en later uitgebreid voor gestratificeerde analyse van relatieve risico's en risicoverschillen.14 Het principe van de Mantel-Haenszel-methode is hetzelfde als dat van het algemene model. Er wordt een gewogen gemiddelde berekend van het effect, waarbij echter andere wegingsfactoren gebruikt worden. De berekening van de variantie van de gecombineerde schatter van het effect (en dus ook van het betrouwbaarheidsinterval) is erg bewerkelijk; voor deze methode zijn echter diverse softwarepakketten beschikbaar.15 16 De ‘Statistical methods working group’ van de Cochrane Collaboration acht de methode van Mantel-Haenszel de methode van eerste keus voor pooling van effectmaten van dichotome uitkomsten.3 De eerder geschetste algemene methode voor pooling voldoet echter ook uitstekend en in de praktijk zijn de verschillen tussen beide methoden verwaarloosbaar klein.

Voor het berekenen van een gecombineerde oddsratio is nog een derde, in de meta-analyseliteratuur tot nu toe vaak toegepaste, methode voorhanden: de methode van Peto.17 Deze is ook gebaseerd op het algemene statistische model, maar onderscheidt zich door een afwijkende (benaderende) berekening van de oddsratio. Dit laatste vormt direct het grootste nadeel van de Peto-methode: de waarde van de oddsratio wordt overschat als deze ver verwijderd ligt van de neutrale waarde 1 ( 5,0).18 Vooralsnog lijken er geen goede redenen te zijn om de Peto-methode te gebruiken voor het berekenen van gecombineerde oddsratio's.9 18

sensitiviteitsanalysen

Na de berekening van een samenvattend effect is het zinvol na te gaan hoe gevoelig de uitkomst is voor veranderingen in de insluitcriteria voor de meta-analyse.3 Als de waarde van de schatting hierdoor sterk verandert, dan dient het resultaat met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Sensitiviteitsanalysen kunnen uitgevoerd worden aan de hand van de methodologische kwaliteit van de onderzoeken.1-3 Men berekent hiertoe bijvoorbeeld het effect op grond van alleen onderzoeken die aan bepaalde methodologische criteria voldoen. Indien het aldus verkregen resultaat sterk verschilt van het oorspronkelijke, na pooling van alle onderzoeken verkregen resultaat, dan verdient het aanbeveling de methodologisch slechtere onderzoeken van de gecombineerde analyse uit te sluiten en de schatting van het effect louter te baseren op de kwalitatief betere. Door wijziging van de inclusiecriteria voor toelating van een onderzoek tot de gecombineerde analyse kunnen verdere sensitiviteitsanalysen uitgevoerd worden. Het gaat hier in feite om post-hocsubgroepanalysen, waarbij het doel is de robuustheid van de schatting van het effect te onderzoeken en niet het opsporen van subgroepen zelf. Verandert deze schatting onder invloed van dergelijke wijzigingen, dan dient men het resultaat met grote voorzichtigheid te presenteren of pooling zelfs achterwege te laten.

beschouwing

In het voorgaande gaven wij een algemene handleiding voor het combineren van de resultaten van afzonderlijke onderzoeken. Voor het uitvoeren van de statistische pooling kunnen de benodigde formules op eenvoudige wijze geprogrammeerd worden in een ‘spreadsheet’. Ook kan men bestaande software gebruiken.1619

De hier geschetste methode van pooling is breed toepasbaar. Ze is niet alleen geschikt voor het combineren van de resultaten van experimentele onderzoeken (‘randomized clinical trials’), maar ook van die van niet-experimentele onderzoeken (cohort- en patiënt-controleonderzoek). De hier beschreven algemene methode kan ook gebruikt worden voor pooling van effectmaten van continue uitkomsten, bijvoorbeeld bloeddruk.20 De details van de feitelijke berekeningen hiervan vallen buiten het bestek van dit artikel.

De voordelen van pooling zijn duidelijk: de conclusies zijn gebaseerd op alle tot dan toe beschikbare empirische evidentie, samengevat op een objectieve en reproduceerbare manier. De schatting van het effect van een interventie of blootstelling wordt gebaseerd op een accumulatie van patiëntenaantallen van verschillende onderzoeken, waardoor een grotere precisie wordt verkregen (smalle betrouwbaarheidsintervallen), zodat ook kleinere effecten gedetecteerd kunnen worden. Bovendien worden subgroepanalysen mogelijk, zodat bijvoorbeeld optimaal onderzocht kan worden of bepaalde categorieën patiënten wellicht meer baat hebben bij de onderzochte interventie of groter risico lopen bij blootstelling aan een bepaalde factor.

Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij de pooling van resultaten. Poolen dient weldoordacht en weloverwogen te geschieden. Vaste richtlijnen hiervoor zijn niet voorhanden, maar duidelijk is dat hiervoor nuchter verstand en klinisch inzicht onontbeerlijk zijn.4 Men dient zich er in ieder geval van te vergewissen of de patiënten, de centrale determinant (interventie, blootstelling) en de uitkomsten in de te combineren onderzoeken voldoende vergelijkbaar zijn. Mocht dit niet het geval zijn en is er derhalve sprake van (klinische) heterogeniteit, dan ligt het voor de hand de heterogeniteit door middel van subgroepanalysen verder te exploreren. Heeft men slechts de beschikking over onderzoeken van slechte methodologische kwaliteit, dan geeft poolen ten onrechte de indruk van objectiviteit en precisie; in dergelijke gevallen dient men het achterwege te laten.

Een groot en vooralsnog onoplosbaar probleem bij pooling (en dus ook bij meta-analyse) is de mogelijkheid van de aanwezigheid van publicatiebias. 2122 In zo'n geval hebben onderzoeken met extreme (‘positieve’) resultaten, die wellicht voor een groot deel aan het toeval toe te schrijven zijn, een hogere kans om gepubliceerd te worden dan die met minder spectaculaire resultaten. Dit kan dan leiden tot een vertekening van de samenvattende effectschatting. De beste oplossing voor het probleem van publicatiebias zou bestaan uit de preventie ervan door het oprichten van een register waarin alle geinitieerde onderzoeken opgenomen worden. 21 Op deze wijze kan men in voorkomende gevallen achterhalen wat de oorzaak is van het nooit in de medische literatuur verschijnen van de resultaten van sommige onderzoeken, of kunnen de resultaten van dergelijke onderzoeken (indien die beschikbaar zijn) alsnog in de pooling betrokken worden.

Door middel van pooling kan de beschikbare kennis op een efficiënte wijze worden samengevat. Voorwaarde is echter dat de te combineren onderzoeken voldoende vergelijkbaar (homogeen) zijn. Hoe te handelen bij heterogeniteit van onderzoeken is onderwerp van het volgende artikel in deze reeks.

Literatuur
 1. Assendelft WJJ, Tulder MW van, Scholten RJPM, Bouter LM.De praktijk van systematische reviews. II. Zoeken en selecteren vanliteratuur. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:656-61.

 2. Assendelft WJJ, Scholten RJPM, Eijk JThM van, Bouter LM.De praktijk van systematische reviews. III. Methodologische beoordeling vanonderzoeken. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:714-9.

 3. Mulrow CD, Oxman AD, editors. The Cochrane Collaborationhandbook. Version 3.0.2 compiled September 1997. The CochraneCollaboration. The Cochrane Library database on CDROM. Oxford:Update Software updated quarterly.

 4. Lau J, Ioannidis JPA, Schmid CH. Quantitative synthesis insystematic reviews. Ann Intern Med 1997;127:820-6.

 5. Dickersin K, Berlin JA. Meta-analysis:state-of-the-science. Epidemiol Rev 1992;14:154-76.

 6. Simpson EH. The interpretation of interaction incontingency tables. J R Stat Soc (Br) 1951;13:238-41.

 7. Mantel N, Haenszel W. Statistical aspects of the analysisof data from retrospective studies of disease. J Natl Cancer Inst1959;22:719-48.

 8. Whitehead A, Whitehead J. A general parametric approach tothe meta-analysis of randomized clinical trials. Stat Med1991;10:1665-77.

 9. Fleiss JL. The statistical basis of meta-analysis. StatMethods Med Res 1993;2:121-45.

 10. Greenland S, Rothman KJ. Introduction to stratifiedanalysis. In: Rothman KJ, Greenland S, editors. Modern epidemiology.Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p. 253-79.

 11. Greenland S. Meta-analysis. In: Rothman KJ, Greenland S,editors. Modern epidemiology. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998. p.643-73.

 12. Laupacis A, Sackett DL, Roberts RS. An assessment ofclinically useful measures of the consequences of treatment. N Engl J Med1988;318:1728-33.

 13. McQuay HJ, Moore RA. Using numerical results fromsystematic reviews in clinical practice. Ann Intern Med1997;126:712-20.

 14. Greenland S, Robins JM. Estimation of a common effectparameter from sparse follow-up data. Biometrics 1985;41:55-68.

 15. Dean AG, Dean JA, Coulombier D, Brendel KA, Smith DC,Burton AH, et al. Epi Info. Version 6. Atlanta, Ga.: Centers for DiseaseControl and Prevention; 1994.

 16. Review Manager (RevMan) computer program.Version 3.1 for Windows. Oxford, Engl.: The Cochrane Collaboration;1998.

 17. Yusuf S, Peto R, Lewis J, Collins R, Sleight P. Betablockade during and after myocardial infarction: an overview of therandomized trials. Prog Cardiovasc Dis 1985;27:335-71.

 18. Greenland S, Salvan A. Bias in the one-step method forpooling study results. Stat Med 1990;9:247-52.

 19. Normand SL. Meta-analysis software: a comparative review.Am Stat 1995;49:298-309.

 20. Shadish WR, Haddock CK. Combining estimates of effectsize. In: Cooper H, Hedges L, editors. Handbook of research synthesis. NewYork: Russell Sage; 1994. p. 261-81.

 21. Dickersin K. Why register clinical trials? - revisited.Control Clin Trials 1992;13:170-7.

 22. Egger M, Smith GD. Bias in location and selection ofstudies. BMJ 1998;316:61-6.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog; dr.P.J.Kostense, epidemioloog-statisticus (tevens: afd. Klinische Epidemiologie & Biostatistiek); dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (thans: Academisch Medisch Centrum, Dutch Cochrane Centre, Amsterdam); prof.dr.L.M. Bouter, epidemioloog.

Contact dr.R.J.P.M.Scholten (emgo@med.vu.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties