Een model voor observationele studies

De hypothetische trial

Illustratie van een tafel teksten erop en mensen eromheen
Marleen M.H.J. van Gelder
Laura Rodwell
Kit C.B. Roes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7702
Abstract

Gerandomiseerde trials (RCT’s) worden vaak als ideale studie-opzet gezien om causale verbanden aan te tonen. Maar wat als een trial niet mogelijk is? Door observationele studies te ontwerpen als een gerandomiseerde trial, kunnen een aantal methodologische beperkingen geadresseerd worden.

Samenvatting

Causale vraagstellingen worden idealiter beantwoord met gerandomiseerde trials, maar om praktische, ethische of methodologische redenen is dit niet altijd verantwoord of haalbaar. Om toch een betrouwbaar antwoord te krijgen op causale vraagstellingen met observationele data, is enkele jaren geleden de benadering geïntroduceerd waarbij een observationele studie wordt ontworpen, uitgevoerd en geanalyseerd met een hypothetische trial als model. Na het opstellen van een causale vraagstelling, wordt in deze benadering eerst het protocol van de hypothetische trial gedefinieerd aan de hand van zeven elementen: inclusie- en exclusiecriteria, behandelopties, toewijzen van behandeling, begin en eind van follow-up, uitkomstparameter, causale contrast en statistische analyse. Vervolgens worden deze protocolelementen nagebootst met observationele data. Deze benadering adresseert methodologische valkuilen voorafgaand aan de studie, maakt conclusies eenduidiger en geeft een gestructureerd beeld van beperkingen van observationele studies alsmede gerandomiseerde trials. We zien dat deze benadering steeds vaker toegepast wordt voor het onderzoeken van causale verbanden.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Health Evidence, Nijmegen: dr. M.M.H.J van Gelder, farmaco-epidemioloog; dr. L. Rodwell, biostatisticus; prof.dr. K.C.B. Roes, statisticus.

Contact M.M.H.J. van Gelder (marleen.vangelder@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen M.H.J. van Gelder ICMJE-formulier
Laura Rodwell ICMJE-formulier
Kit C.B. Roes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties