De consequenties van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek voor de opleiding geneeskunde

Perspectief
J.A. Meijers
J. Heijlman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1378-80

Met een zekere regelmaat veranderen de wetten die betrekking hebben op het hoger onderwijs. Een dergelijke verandering heeft op 1 augustus 1993 wederom plaatsgevonden: op deze datum werd de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) ingevoerd. De WHW vervangt een groot aantal bestaande wetten en regelingen op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, waaronder de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs en het Academisch Statuut. De WHW is het (voorlopige) eindprodukt van het streven van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O&W) om de autonomie van instellingen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te vergroten onder het motto: ‘van sturing vooraf naar controle achteraf’. Hierdoor tracht het ministerie te bewerkstelligen dat de instellingen slagvaardiger en flexibeler in kunnen spelen op veranderingen in hun omgeving.1 Deze veranderde opvatting over de relatie tussen het ministerie van O&W en de instellingen vindt haar weerslag in het feit, dat…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, faculteit Geneeskunde, afd. Onderwijs en Onderzoek, Postbus 80030, 3508 TA Utrecht.

Mw.drs.J.A.Meijers, stafmedewerker onderwijs.

Vrije Universiteit, faculteit Geneeskunde, sectie Onderwijscoördinatie, Amsterdam.

Dr.J.Heijlman, onderwijscoördinator.

Contact mw.drs.J.A.Meijers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties