Ziektelast bij allochtone Nederlanders

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B1931

artikel

Berekening van DALY’s naar etniciteit

DALY’s (‘disability-adjusted life years’) kwantificeren voor elke aandoening afzonderlijk de omvang van de sterftelast (hoeveel mensen eraan overlijden) en de ziektelast (hoeveel mensen eraan lijden). In DALY’s worden deze 2 componenten bij elkaar opgeteld. Eerst telt men het effect op de levensverwachting, uitgedrukt als het aantal levensjaren dat verloren gaat. Daarna telt men het effect op kwaliteit van leven, uitgedrukt als het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat.

Voor 53 aandoeningen heeft het RIVM schattingen gemaakt van DALY’s naar leeftijd en geslacht in Nederland. Door deze te combineren met gegevens over de bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht in het jaar 2005, verkregen we DALY’s voor de bevolking van Nederland als geheel. Schattingen voor 2025 werden verkregen door combinatie met CBS-projecties van de Nederlandse bevolking in 2025.

Schattingen voor de groepen allochtonen zijn verkregen door de DALY’s naar leeftijd en geslacht te vermenigvuldigen met verhoudingscijfers afgeleid uit literatuuroverzichten. Voor bijvoorbeeld diabetes mellitus is bekend dat deze aandoening ruim 3 keer zo vaak voorkomt en sterfte veroorzaakt onder Marokkanen. In dit geval is daarom een verhoudingscijfer iets groter dan 3 toegepast.

Ook bij de allochtonengroepen zijn DALY’s naar leeftijd en geslacht gecombineerd met de bevolkingsopbouw in 2005 en met de voorspelde bevolkingsopbouw voor 2025. De jongere leeftijdsopbouw van minderheidsgroepen leidde tot relatief hoge DALY’s voor ‘jonge’ aandoeningen (zoals ongevallen) en relatief lage DALY’s voor aandoeningen die pas op hoge leeftijd veel ziekte en sterfte veroorzaken (zoals dementie).

Data

Rangorde van 22 aandoeningen in termen totale ziektelast (gemeten in DALY’s) onder niet-westerse herkomstgroepen, naar geslacht, in 2005 en 2025.

Infographic
Infographic
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties