Verstrekking van taxoïden in 1996: ongelijkheid van zorg

Onderzoek
I.A. Eland
R. Otter
R. Krommendijk
B.H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:518-21
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van de verstrekking van taxoïden in 1996.

Methoden

Een enquête werd in februari 1997 gehouden onder de medisch directeuren van 130 Nederlandse ziekenhuizen. De vragen over het gebruik van taxoïden (paclitaxel en docetaxel) in 1996 betroffen indicatiestellingen, het aantal behandelde patiënten, de financiering en de eventuele financiële begrenzingen aan de behandeling. Drie weken na het versturen van de vragenlijst werd een herinnering verstuurd naar de ziekenhuizen die nog niet gereageerd hadden. De gegevens uit de 120 ziekenhuizen waar oncologische zorg werd verstrekt, werden geanalyseerd.

Resultaten

Van de 120 ziekenhuizen stuurden 111 (92,5) de vragenlijst terug, vanaf 114 locaties. Op 12 locaties gaf men aan geen taxoïden te hebben verstrekt, in 4 hiervan mede om financiële redenen. Op 102 locaties waren taxoïden verstrekt: op 101 locaties ten laste van het ziekenhuisbudget, op 1 locatie alleen op kosten van ziektekostenverzekeraars. Op 27 locaties waren paclitaxel en docetaxel tevens in onderzoeksverband verstrekt en op 7 locaties tevens door middel van speciale afspraken met ziektekostenverzekeraars en (of) op kosten van de patiënt zelf. In 53 van de 102 taxoïdenverstrekkende ziekenhuizen was er een financiële bovengrens of een maximum aan het aantal te behandelen patiënten.

Van de 102 locaties waar men paclitaxel of docetaxel verstrekte, gaven 18 aan dat uit financiële overwegingen niet alle patiënten die voor taxoïden in aanmerking kwamen behandeld waren met taxoïden. De indicatiestelling verschilde per ziekenhuis; op 67 locaties ging het om eerstefasebehandeling van patiënten met ovariumcarcinoom, op 96 locaties van tweedefasebehandeling van patiënten met ovariumcarcinoom en op 91 locaties werden patiënten behandeld met mammacarcinoom wanneer antracyclinen niet meer geïndiceerd waren.

Conclusie

Tussen de ziekenhuizen bestonden in 1996 grote verschillen wat betreft de verstrekking van taxoïden. Deze diversiteit is gedeeltelijk vanuit financiële motieven te verklaren. Beperkingen in de verstrekking van taxoïden op grond van overwegingen van financiële aard duiden op een ongelijke toegankelijkheid van zorg.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, sectie Farmaco-epidemiologie, Rotterdam.

Vereniging van Integrale Kankercentra, Utrecht.

R.Krommendijk; dr.R.Otter, internist.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, sectie Geneesmiddelenbewaking, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk.

Dr.B.H.Ch.Stricker, inspecteur voor de geneesmiddelenbewaking (tevens: Erasmus Universiteit, afd. Epidemiologie & Biostatistiek, Rotterdam).

Contact I.A.Eland, arts-onderzoeker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties