Voortschrijdend inzicht

Van SOLK naar ALK

Illustratie van een mensen met organen om hem heen
Sonja Rutten
Carine den Boer
Lineke M. Tak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8101
Abstract

Sinds 2021 pleiten experts ervoor om te spreken van ‘aanhoudende lichamelijke klachten’ (ALK) in plaats van ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK). Wat is de meerwaarde van deze nieuwe term?

Samenvatting

Sinds 2021 pleiten experts voor het afschaffen van de term ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK). De term ‘aanhoudende lichamelijke klachten’ (ALK) zou voortaan gebruikt moeten worden. In dit artikel wordt het verschil tussen deze termen uitgelegd, evenals de relatie tot andere relevante begrippen, zoals ‘functionele syndromen’ en ‘somatisch-symptoomstoornis’. Omdat de term ‘SOLK’ benadrukt dat er geen somatische oorzaak voor de klachten is gevonden, wordt veelal – onterecht – geconcludeerd dat de klachten psychisch zijn, conform het lichaam-geestdualisme. Hierdoor is er bij SOLK te veel aandacht voor beïnvloedende psychosociale factoren, en bij ALK te weinig. Bij deze laatste term staat niet het – al dan niet – somatisch verklaren van de klachten centraal, maar het aanhouden van de somatische klachten. Dit biedt meer ruimte tot gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling volgens het biopsychosociale model.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Psychiatrie, Amsterdam: dr. S. Rutten, psychiater en klinisch epidemioloog. UMCG, afd. Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige zorg, Groningen: dr. C. den Boer, huisarts.Dimence Alkura, Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten, Deventer: dr. L.M. Tak, psychiater en senior onderzoeker.

Contact S. Rutten (s.rutten1@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sonja Rutten ICMJE-formulier
Carine den Boer ICMJE-formulier
Lineke M. Tak ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Is dan niet alle chroniciteit zo  niet ook ALK? Chronische rugpijn was er eerst niet in het leven van de patiënt en dan ineens blijvend in ook nog eens een enorm aantal onder ons volk. Het gros moet het doen met "aspecifieke lage rugklachten" en komt in een woud van zich bemoeiende hulpverleners en duiders terecht en komt niet meer van dit etiket af, ook als het lopen door de toenemende degeneratie, stenose en degeneratieve neuropathie en uitval hierdoor bijna onmogelijk is geworden. Juist nu al op behoorlijk jonge leeftijden hebben vroeg degeneratieve processen al grote impact waardoor vroege verminderde inzetbaarheid en uitval in werk, leger en sport "door de rug" schering en inslag zijn.  Het is verontrustend, dat de prognose van het RIVM voor het aantal rugklanten in Nederland in 2040 (RIVM Toekomstverkenning), 2,1 miljoen, al in 2021 gehaald is! Een nog snellere "stijger" naar 2040 is de artrose, toch niet bepaald een onbegrepen diagnose. De stijging in nog te plaatsen extra heup- en knieprothesen gaat in de honderden procenten lopen (NOF NOV-congres Rotterdam)! Nu al duidelijk: bij zo'n 20% van diegenen die een nieuwe knie kregen blijkt de pijn gebleven. ALK? Idiopathisch? Verkeerd pijncopingsgedrag patiënt? Verkeerde diagnose door "blije snijer"? 

Als er heel weinig van een oorzaak-gevolgverhaal staat, komt de geneeskunde gauw met het bijvoeglijk naamwoord "idiopathisch" aanzetten. Ook de scoliose, mijn werkterrein, moest er aan geloven, toen de Amerikanen, onwetend (of niet willen wetend) van de opbouw van veel etiologiekennis in (vnl.) Duitstalige orthopedie en praktische anatomie (biomechanica) rond houding, dit er voor plakten. In die opgebouwde kennis was de relatie van te vroeg gaan en te veel op jonge leeftijd zitten al vastgelegd in research en experimenten en o.a. in het onderwijs met ergonomisch meubilair en gymnastiek van preventie en vroeg bijsturen voorzien. Die brede  preventiekennis rond goede, meer optimale ontwikkeling in vorm en functie van het kinderlichaam, werd hier bij ons als Gezondheidsleer diep in het volk onderwezen en geïmplementeerd door vooral onze huishoudscholen. Maar ook de ontwikkelingskennis hieruit werd door de arts Maria Montessori  in haar opvoed- en onderwijssysteem als preventie verder gebracht. 

Nu is de jeugd breed aan het inkachelen wat weerbaarheid betreft voor somatische en neurocognitieve aandoeningen. ALK moet misschien meer als "de koe in de kont kijken" worden gezien dan als uiting van een vooruit denkende wetenschap. De jeugd zal zich echter zelf meer aan het woord moeten laten komen om van de maatschappij hulp te krijgen in wel tot gezondheid leidende ontwikkeling . 

drs. P.J.M. van Loon
drs. A.M. Soeterbroek, vz Houding Netwerk Nederland

Een mdl-arts vraagt zich af wat zijn patiënten opschieten met de nieuwe term ‘aanhoudende lichamelijke klachten’, afgekort ‘ALK’. Deze term kwam in de plaats van de term ‘SOLK’, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, leggen de auteurs uit. Voor een beter begrip is het goed ook te bespreken voor welke term SOLK in de plaats kwam. Dat was ‘somatisatie’, wat volgens Leerboek Psychiatrie (2016) betekent “dat iemand een onbewust intern conflict op somatische wijze uit.” Psychologen of psychiaters konden een dergelijk conflict niet altijd vinden en als zij het vonden was het verband met de klachten onzeker. Somatisatie verdween niet uit de psychiatrische literatuur, het werd zoals gezegd vervangen door SOLK. Een moeilijk begrip, want wat zijn verklaarde klachten en wanneer zijn zij onverklaard? Sommigen vinden neurologische klachten onverklaard  als CT of MRI geen afwijkingen laat zien, maar bij de ziekte van Parkinson zien we geen afwijkingen met deze onderzoeken. Toch stuurde niemand deze patiënten naar een SOLK-poli, wel naar een neuroloog met aandachtsgebied bewegingsstoornissen. Patiënten met multiple sclerose (MS) hebben duidelijke afwijkingen op hun MRI-scans, maar verklaart wat wij op de scans zien hun klachten voldoende?  Ik dacht het niet. De auteurs zetten nu een streep door SOLK. Zij hebben het over ALK en hebben hun poliklinieken omgedoopt in ALK-poliklinieken en gaan door met hun werk. 

Het wordt tijd om te kijken naar de omschrijving van ALK in het artikel. ALK verwijst naar alle lichamelijke klachten die ten minste drie maanden duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het staat er echt. En, vervolgen de auteurs, “wij willen hierbij benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de arts de aandacht richt op enkel de psychologische en sociale bijdragende factoren; er blijft ook aandacht voor biomedische factoren, en waar nodig wordt somatische diagnostiek of behandeling ingezet.“ Tot wie richten de auteurs zich? Artsen doen niet anders dan somatische diagnostiek. Richten zij zich tot de niet-medici binnen de ALK-poliklinieken? 

Bij de besproken patiënte had de mdl-arts blijkbaar onvoldoende aandacht voor haar  psychosociale problemen. In het ALK-traject werd dit opgelost, eigenlijk met een SOLK aanpak want volgens de auteurs ging het bij SOLK alleen om de psychosociale factoren. Moeten we nu alle patiënten die klachten houden weghalen bij een arts die onvoldoende rekening houdt met psychosociale factoren en naar de ALK-poli sturen? Er zijn artsen die wel degelijk rekening houden met psychosociale factoren. Tijdens mijn coschap interne geneeskunde (in de late middeleeuwen) hoorde ik een internist zeggen: een jonge patiënt met diabetes type 1 kan je niet enkel met insuline behandelen. Later heb ik vele artsen gezien als deze internist. Ik zou daarom hebben geadviseerd de besproken patiënte te sturen naar een andere mdl-arts met ervaring met zieke mensen met de diagnose colitis ulcerosa, in plaats van naar een ALK-polikliniek met lange wachttijden en lange intakeprocedures. Deze mdl-artsen hoef je bovendien niet te adviseren aandacht te houden voor biomedische factoren. Is dan nooit hulp vanuit de psychiatrie gewenst? Ja, maar kan dat niet het beste in overleg met de consulent psychiatrie van het ziekenhuis? 

Ten slotte de vraag van de mdl-arts: wat schieten mijn patiënten op met de nieuwe term ALK?  Het antwoord is niets.    

Rien Vermeulen

Geachte collega Vermeulen,

 

U maakt in uw reactie twee belangrijke punten waar wij graag op willen reageren. Ten eerste vraagt u zich af waarom wij in ons artikel benadrukken dat het belangrijk is om “aandacht te houden voor biomedische factoren en waar nodig somatische diagnostiek en behandeling in te zetten”, omdat dit de primaire taak van de arts is. Helaas zagen wij in de klinische praktijk dat als patiënten bekend waren met ‘onverklaarde klachten’ dit gepaard ging met stigma, en sommige artsen geneigd waren om nieuwe klachten minder serieus te nemen, en deze zonder kritische evaluatie in de hoek van de SOLK te plaatsen. Dit is ook iets waar veel patiënten voor strijden: zie ook de reactie van Idelette Nutma. 

 

Als tweede noemt u dat u in uw carrière oog had voor psychosociale factoren, en dat u de patiënt uit deze casus geadviseerd had naar een andere mdl-arts te gaan. Het is prijzenswaardig dat u tijdens uw werkende leven niet alleen oog had voor zowel biomedische als psychosociale bijdragende factoren bij uw patiënten, maar deze ook nog met de patiënt besprak, op de hoogte was van de behandelmogelijkheden, en de patiënt zelf doorverwees voor passende zorg. Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat niet iedere arts zich hiertoe in staat voelt, door een gebrek aan onderwijs in de geneeskunde- en vervolgopleidingen over dit onderwerp, hulpmiddelen, tijd en/of financiering. Voor deze collega’s kan introductie van de term ALK helpend zijn. De ALK-benadering stimuleert tot een brede exploratie van bijdragende factoren volgens het biopsychosociaal model, en in de richtlijnen en zorgstandaarden die hiervoor in ontwikkeling zijn kunnen makkelijk interventies teruggevonden worden die voor diverse bijdragende factoren zinvol kunnen zijn. Door kennis over evaluatie en behandeling van biologische, sociale en psychologische factoren die kunnen bijdragen aan ALK te bundelen, hoeft niet ieder specialisme zelf het wiel uit te vinden.

 

U doet voorkomen alsof wij ervoor pleiten dat deze patiënten vooral op een ALK-poli gezien zouden moeten worden. Dat is echter helemaal niet onze visie. We willen juist voorkomen dat multidisciplinaire behandeling op een specialistische poli nodig is, door al veel eerder passende zorg te bieden. Afhankelijk van de individuele bijdragende factoren en voorkeuren van de patiënt kan dit ook bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, medisch specialist of POH GGZ. We leven in een tijd waarin artsen minder generalistisch en steeds specialistischer worden opgeleid, en onze patiënten toenemend complex worden door multimorbiditeit. Een degelijke biopsychosociale analyse van ALK, waar nodig gevolgd door een goed geïnformeerde, gerichte verwijzing, is daarom van belang. Laten we vooral de samenwerking blijven opzoeken om gezamenlijk de patiënt de best mogelijke zorg te bieden, in plaats van patiënten te adviseren bij een arts weg te blijven die niet alles alleen kan oplossen.  

Sonja Rutten, Lineke Tak

Geachte collegae Rutten en Tak,

Bijzonder aardig dat u mij prijst voor mijn aandacht voor zowel biomedische als psychosociale bijdragende factoren bij mijn patiënten tijdens mijn werkende leven, maar daarover gaat het niet in mijn commentaar op de term ALK. Ik had het wel over een internist tijdens mijn coschap, lang geleden, en over artsen die ik later ontmoette, die niet alleen oog hadden voor biomedische factoren. Kortom, de aandacht voor psychosociale factoren is niet nieuw, is mijn punt. Er zijn inderdaad artsen die een patiënt reduceren tot een ontstoken darm, maar die gaan niet beter functioneren door de invoering van de term ALK.

U ziet in de klinische praktijk patiënten in de categorie ALK die last hebben van het stigma van psychische aandoeningen. Zij worden door sommige artsen daardoor minder serieus genomen. U draagt helaas in belangrijke mate bij aan dit stigma door zorgstandaarden voor ALK en verwante aandoeningen te ontwikkelen vanuit het AKWA wat staat voor Alliantie KWAliteit in de geestelijke gezondheidszorg. ALK deelt u daardoor in bij de ggz maar bij ALK gaat het om een verzameling van verschillende syndromen waarbij de psychiater geen inbreng heeft bij de diagnose. Bij de verschillende behandelingen is psychotherapie in de vorm van cognitieve gedragstherapie slechts een klein onderdeel. 

De indeling van ALK bij de ggz berust op de voorgeschiedenis van de verzameling syndromen waaruit het bestaat. De diverse syndromen vielen destijds in de categorie somatisatiestoornis. Deze stoornis ontstond door intrapsychische conflicten die omgezet werden in diverse lichamelijke verschijnselen als moeheid, gewrichts- en spierpijn, maag-darmklachten of neurologische symptomen. Deze veronderstelling is verlaten, maar niet door psychiaters en psychologen die deze categorie tot hun aandachtsgebied rekenen. Bij deze patiënten wordt door sommige psychologen en psychiaters zelfs nog steeds gezocht naar trauma’s in de voorgeschiedenis, maar Sigmund Freud heeft het door hem veronderstelde verband tussen lichamelijke klachten en trauma’s al verworpen.

Wat is het beste beleid? Psychologen en psychiaters met aandachtsgebied ALK trekken zich terug uit dit gebied nu er geen overkoepelende psychologische verklaring meer is voor het ontstaan van de symptomen en zij geen rol meer hebben bij de diagnose. Stoornissen als bijvoorbeeld  functionele maag-darm stoornissen kunnen het beste bij de mdl-artsen worden ondergebracht en de functionele neurologische stoornis (FNS) bij de neurologen. Richtlijnen voor de behandeling worden bij voorkeur opgesteld vanuit deze beroepsgroepen. Als de neuroloog bij een patiënt met de diagnose FNS behoefte heeft aan overleg met een psycholoog of psychiater kan die, evenals bij andere patiënten, het beste worden gezocht bij de consulent van de afdeling psychiatrie. De ervaring die zij daarbij opdoen kunnen zij bundelen.

Een richtlijn vanuit de neurologie voor FNS zou een patiënt met de diagnose FNS en ernstige verlammingen waardoor hij niet kon werken, geweldig hebben geholpen. De verzekeraar keerde zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uit omdat FNS een psychische aandoening is, zie de ggz-zorgstandaard conversie/FNS was het argument. De rechter was het daarmee eens. Patiënt ging in hoger beroep. De verzekeraar rekt de zaak en houdt dat waarschijnlijk lang vol, langer dan de patiënt zich kan veroorloven. Helaas maakt het AKWA opnieuw een zorgstandaard FNS met een psychiater als voorzitter, alsof de inzichten over FNS niet zijn veranderd en de psychiater nog steeds een centrale rol heeft bij deze aandoening. In wiens belang is dit? Niet in het belang  van de bovengenoemde patiënt die inmiddels na fysiotherapie is hersteld, maar hij heeft vijf jaar geen inkomen gehad en is daardoor zijn huis kwijtgeraakt. Een gevolg van het categoriseren van zijn verlammingen in het kader van een ggz-aandoening.

Rien Vermeulen  

        

     

Rien Vermeulen

Allereerst: het is te prijzen dat de auteurs van het artikel 'Van SOLK naar ALK' helderheid willen scheppen rond deze naamsverandering. Ook openen zij daarmee de deur voor meer discussie. Gelijk zeg ik daarbij: die discussie zou aan een tafel verder gevoerd moeten worden.

 

Positief is dat in het artikel o.a. het volgende wordt opgemerkt:

"Omdat de term ‘SOLK’ benadrukt dat er geen somatische oorzaak voor de klachten is gevonden, wordt veelal – onterecht – geconcludeerd dat de klachten psychisch zijn"

"Het netwerk zet zich in voor ontschotting van somatische en psychologische zorg."

 

De erkenning dat SOLK een stigmatiserende uitwerking heeft gehad, is een grote stap vooruit.

 

Een zwakke schakel die echt nog veel aandacht behoeft, wordt geïllustreerd door de volgende zinsnede:

""De term ‘ALK’ wordt gebruikt om lichamelijke klachten te omschrijven die impact hebben op het welzijn en functioneren, die niet spontaan overgaan, en waarbij biomedische behandeling niet geïndiceerd is of onvoldoende effect heeft" 

 

Opmerking hierbij:

  • Hier zou aan toegevoegd moeten worden: "of nog niet beschikbaar is." Dit is nl. de situatie waar veel patiënten met Post Acute Infectieuze Syndromen zich in bevinden, terwijl de aanknopingspunten vanuit wetenschappelijk onderzoek al wel bekend zijn maar de therapie nog niet voorhanden is 
  • 'niet geïndiceerd' is een begrip dat juist grote risico's in zich houdt om subjectiviteit en een eenzijdige kijk in stand te houden

 

Een ander risico blijft de volgende aanduiding:

"er blijft ook aandacht voor biomedische factoren, en waar nodig wordt somatische diagnostiek of behandeling ingezet."

  • Velen worden nog altijd geplaagd door juist de verkeerde inschatting van 'waar nodig'. Juist dit 'waar nodig' moet dringend geobjectiveerd worden.

Ik merk dat er onder post-sepsis-patiënten velen zijn bij wie de vermoeidheid en neurocognitieve klachten onvoldoende serieus worden genomen. Natuurlijk 'gun' je een patiënt een holistische benadering waarbij een patiënt als mens en niet als 'een lastig probleem' wordt benaderd. Dat kan zeker de meerwaarde zijn van een (goed toegepast) biopsychosociaal model. Maar als de fysieke factoren wezenlijke (bijv. energetische) beperkingen opleggen en die onvoldoende worden gekend, brengt dit grote risico's met zich mee, zo hebben we met terugwerkende kracht gezien bij Long Covid.

 

Het lijkt me goed om, in het kader van deze discussie nog het volgende toe te voegen:

 

  • De constatering dat nieuwe biomedische inzichten hebben geleid tot een nieuwe kijk op de diverse post acute infectieuze ziektebeelden, als een complexe biomedische aandoening
  • Dat goede diagnostiek nodig is, inclusief afspraken om dit te borgen en dat dit continue intensieve vakoverstijgende kennisdeling vraagt
  • Dat een psychosomatische benadering bij een ziektebeeld met (nog) onbekende oorzaak vaak teveel als DE enige benadering is gepresenteerd terwijl we teveel nog niet wisten/weten
  • Maar dat ditzelfde, in psychologiserende zin, zelfs nog erger gold voor patiënten met ernstige postvaccinatie-klachten; niet alleen wat betreft de houding van professionals maar in de breedte van de samenleving
  • Dat er voor mensen met chronische of aanhoudende lichamelijke klachten heel veel goed werk wordt gedaan om patiënten integraal als mens met fysieke en geestelijke impact te benaderen en niet slechts als een ‘ziekte’ zoals bijv. door veel ergotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten
  • Dat brein en zenuwstelsel meer aandacht moeten krijgen als ‘spelers’ bij een multi systeem aandoening. Groot probleem is dat we nog teveel denken in oorzaak en gevolg terwijl er een constante interactie is tussen allerlei systemen in het lichaam. De psyche heeft altijd invloed maar is slechts één van de aspecten. En het brein en zenuwstelsel worden constant beïnvloed door o.a. het immuunsysteem, en brein en zenuwstelsel hebben op hun beurt weer invloed op allerlei lichaamsprocessen.

De benadering van Aanhoudende Lichamelijke Klachten heeft zeker veel toe te voegen in het benaderen van de 'gehele mens'. Mede daarom heeft Sepsis en daarna psychiater Lineke Tak ook 2 jaar geleden uitgenodigd om een lezing te geven op een Sepsis Lotgenoten Dag, juist omdat de gevolgen van klachten in iemands leven vaak niet serieus worden genomen, 'er is niks te vinden, er is niks met u aan de hand' met heel veel extra stress en pijn tot gevolg. Deze lezing oogsste waardering.  

 

Maar daarnaast is er ook grote behoefte aan erkenning van de pijn die de psychologisering van ziektebeelden als ME, Long Covid, Lyme, Q koorts en post sepsis met zich mee heeft gebracht. Ook dat is pijn die geadresseerd moet worden.....

 

Daarvoor is het onontbeerlijk dat bovengenoemde 'zwakke schakels' actief worden aangepakt en dat ook de erkenning wordt uitgesproken dat patiënten op basis van SOLK vaak verkeerd zijn benaderd en behandeld met soms schade tot gevolg.

 

(De) weg uit de impasse

Over het 'waar nodig'  en 'niet geïndiceerd' zal vakoverstijgend overleg tot stand moeten komen tussen experts van NALK én bijv. artsen van PAN (Platform voor Artsen met Post Acute Infectieuze Aandoeningen Nederland, PAN), St. Begrepen Klachten, Post Covid poliklinieken, experts op het gebied van vitamine B12 en schildklier-stoornissen, én (ex-)patiënten die hun verhaal doen. De expertise moet worden verbreed om bij de diagnostiek geen essentiële stappen over te slaan. Omgekeerd kan daarbij uitgewisseld worden over de invloed van de neuropsychologische, psychosociale en neuropsychiatrische aspecten (waarbij immuunsystemen en neurotransmittersystemen bijv. ingewikkeld met elkaar samenhangen, zie ook onderstaand artikel).

 

Dat daarbij meerdere invalshoeken elkaar kunnen aanvullen en leiden tot verbetering van kwaliteit van leven vraagt wederzijdse openheid.

 

Respectvolle proactieve kennis-uitwisseling en -verbreding, het aanpakken van hiaten in/komen tot betere diagnostiek én bovengenoemde erkenning zijn de ingrediënten om (meer) recht te doen aan de patiënten met aanhoudende klachten bij wie niet alleen het leven maar in de eerste plaats het lichaam ernstig is ontwricht door een multisysteemziekte met een biomedische oorzaak. 

 

 

Idelette Nutma, coördinator patiëntenplatform/beheerder Sepsis en daarna
Literatuur

Understanding Post-Sepsis Syndrome: How Can Clinicians Help?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10546999/ 

 

Current Understanding of Long-Term Cognitive Impairment After Sepsis

https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.855006/full

 

UniteToFight2024

Video's van presentaties van gerenommeerde experts zijn nu beschikbaar: 

https://www.youtube.com/@UniteToFight2024 

 

Diagnosis and Management of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome 

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(23)00402-0/fulltext 

 

Distinguishing features of long COVID identified through immune profiling

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06651-y

 

Post-Vaccination Syndrome: A Descriptive Analysis of Reported Symptoms and Patient Experiences After Covid-19 Immunization

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10659483/

 

Treatment of 95 post-Covid patients with SSRIs

https://www.nature.com/articles/s41598-023-45072-9 (Inclusief uitleg over de diverse mechanismen die betrokken kunnen zijn bij Post Covid)