Valt het doek voor dubbele RAAS-remming?

Commentaar
27-01-2014
Jaap Deinum

 

The great tragedy of science – the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact

Thomas Huxley

Het leek zo’n mooi idee: rem het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) op 2 plaatsen en de ‘bad guy’ van het systeem, angiotensine II, wordt volledig aan banden gelegd wat betreft zijn nadelige effecten. Er worden nogal wat negatieve effecten aan angiotensine II toegeschreven: hypertensie, proteïnurie, nier- en hartfalen, myocardinfarct, beroerte…. Er was ook noodzaak om dit idee te exploreren door de waarneming dat de eerste RAAS-remmers, de ACE-remmers, de vorming van angiotensine II niet volledig blokkeerden. Bij chronisch gebruik van ACE-remmers wordt de concentratie van angiotensine II maar nauwelijks onderdrukt door tegenregulatie met een sterke stijging van de reninewaarde tot gevolg. Verdere bloeddrukverlaging kon weliswaar door dosisophoging worden bewerkstelligd,1 maar de RAAS-cascade kent nog meer stappen dan de vorming van angiotensine II uit angiotensine I door ACE. De vorming van angiotensine I door renine ...