Een longitudinale cohortstudie

Rouw bij nabestaanden 8-10 jaar na suïcide*

Onderzoek
Marieke H. de Groot
Boudewijn J. Kollen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7546
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van het 8-10-jarige beloop van gecompliceerde rouw, depressie en suïcidegedachten bij familieleden en partners van personen die zijn overleden door suïcide.

Opzet

Longitudinale cohortstudie.

Methode

Nabestaanden werden geworven door de huisarts van suïcidanten. We includeerden 153 eerstegraadsfamilieleden en partners van 74 suïcidanten. Exclusiecriteria waren onvoldoende beheersing van het Nederlands door de nabestaanden en detentie van de suïcidant. De helft van de deelnemende families ontving in het eerste jaar na de suïcide familiegerichte, cognitieve gedragstherapie; toewijzing vond plaats via randomisatie. Deelnemers vulden 2,5 (T0), 13 (T1) en 96-120 maanden (T2) na de suïcide een zelfrapportagevragenlijst in. Uitkomstmaten waren gecompliceerde rouw, depressie en suïcidegedachten. Ook werd het hulpzoekgedrag geïnventariseerd. We berekenden predictiemodellen met multilevel-regressieanalyse.

Resultaten

Gecompliceerde rouw, depressie en suïcidegedachten hingen onderling sterk samen. Suïcidepogingen in de voorgeschiedenis van nabestaanden waren geassocieerd met suïcidegedachten in het rouwbeloop (oddsratio: 5,5; 95%-BI: 1,8-16,7). Depressie hing samen met algemene factoren die het risico op depressie verhogen, terwijl het risico op gecompliceerde rouw samenhing met het verlies van een kind (regressiecoëfficiënt (B): 5,5; 95%-BI: 0,1-10,9). Het risico op depressie en gecompliceerde rouw nam af met de tijd; de afname in het 1e jaar na de suïcide was gering. Professionele hulp had geen invloed op gezondheidsrisico’s. Lotgenotencontact was echter geassocieerd met een verhoogd risico op gecompliceerde rouw (B: 5,9; 95%-BI: 1,6-10,3).

Conclusie

Gecompliceerde rouw, depressie en suïcidegedachten hangen onderling sterk samen in het beloop van rouw na suïcide. De risico’s hierop nemen af met de tijd. Lotgenotencontact gaat gepaard met een verhoogd risico op gecompliceerde rouw. Dit onderzoek geeft geen uitsluitsel over een causaal verband tussen lotgenotencontact en gecompliceerde rouw.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Medical Journal (2013;347:f5519) met als titel ‘Course of bereavement over 8-10 years in first degree relatives and spouses of people who committed suicide: longitudinal community based cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

Universiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Dr. M.H. de Groot, senior onderzoeker (tevens: Vrije Universiteit, afd. Klinische Psychologie, Amsterdam; EMGO+ Instituut voor Onderzoek naar Gezondheid en Zorg, Amsterdam); dr. B.J. Kollen, senior onderzoeker.

Contact dr. M.H. de Groot

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: deze studie werd gefinancierd door een subsidie van ZonMw (projectnummer 60-60100-98-052).

Verantwoording

Riet de Haan, prof.dr. Jan Neeleman (UMCG, afd. Psychiatrie, Groningen), prof.dr. Marjolein Berger (UMCG, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen) en prof.dr. Ad Kerkhof (Vrije Universiteit, afd. Klinische Psychologie, Amsterdam) droegen bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke H. de Groot ICMJE-formulier
Boudewijn J. Kollen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties