Risico's van sterilisatie met ethyleenoxide

Opinie
J.A.A.M. van Asten
J. van der Kolk
P.G.N. Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1331-2

Voor de sterilisatie van medische hulpmiddelen staan verschillende methoden ter beschikking. Algemeen toegepast worden verzadigde stoom, droge verhitting, gas en ioniserende straling. Met name over sterilisatie met gas – ethyleenoxide of formaldehyde – verschijnen geregeld kritische berichten.1

In Nederland is kort geleden het gebruik van ethyleenoxide voor sterilisatie van medische hulpmiddelen opnieuw beoordeeld. Dit geschiedde door een werkgroep samengesteld uit deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Arbeidsinspectie en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in het kader van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen, want sterilisatie met ethyleenoxide is onderworpen aan de bestrijdingsmiddelenwet. Dit commentaar bevat de belangrijkste conclusies van deze beoordeling.

Mutagene en carcinogene eigenschappen

De aandacht voor de risico's van ethyleenoxide (EO) betreft vooral de mutagene en carcinogene eigenschappen van de stof. De mutageniteit van EO is met 15 verschillende testmethoden ondubbelzinnig vastgesteld. De carcinogene werking van EO blijkt onder meer uit een twee jaar durend experiment…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven.

Rijkscontrolelaboratorium: ing.J.A.A.M.van Asten.

Laboratorium voor Carcinogenese: dr.P.G.N.Kramers.

Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Hoofdinspectie Levensmiddelen en Keuring van Waren, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Ir.J.van der Kolk.

Contact ir.J.van der Kolk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties