Risico's van sterilisatie met ethyleenoxide
Open

Commentaar
05-08-1987
J.A.A.M. van Asten, J. van der Kolk en P.G.N. Kramers

Voor de sterilisatie van medische hulpmiddelen staan verschillende methoden ter beschikking. Algemeen toegepast worden verzadigde stoom, droge verhitting, gas en ioniserende straling. Met name over sterilisatie met gas – ethyleenoxide of formaldehyde – verschijnen geregeld kritische berichten.1

In Nederland is kort geleden het gebruik van ethyleenoxide voor sterilisatie van medische hulpmiddelen opnieuw beoordeeld. Dit geschiedde door een werkgroep samengesteld uit deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Arbeidsinspectie en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in het kader van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen, want sterilisatie met ethyleenoxide is onderworpen aan de bestrijdingsmiddelenwet. Dit commentaar bevat de belangrijkste conclusies van deze beoordeling.

MUTAGENE EN CARCINOGENE EIGENSCHAPPEN

De aandacht voor de risico's van ethyleenoxide (EO) betreft vooral de mutagene en carcinogene eigenschappen van de stof. De mutageniteit van EO is met 15 verschillende testmethoden ondubbelzinnig vastgesteld. De carcinogene werking van EO blijkt onder meer uit een twee jaar durend experiment met ratten ...