Platypneu-orthodeoxiesyndroom

Klinische praktijk
Jan Willem Buikema
Peter Paul van Geel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2613
Abstract
Download PDF

Samenvatting

Een 82-jarige vrouw presenteerde zich met dyspneu en palpitaties. Onder verdenking van atriumfibrilleren met een verminderd hartminuutvolume werd patiënte opgenomen op de afdeling Cardiologie. Bij onderzoek bleek er sprake te zijn van houdingsafhankelijke zuurstofdesaturaties. Na uitsluiting van acute cardiale of pulmonale pathologie werd de diagnose ‘platypneu-orthodeoxiesyndroom’ overwogen. Bij transoesofageale echocardiografie met contrast werd een open foramen ovale gezien, hetgeen de diagnose bevestigde. De curatieve behandeling bestond uit percutane sluiting van het foramen ovale. Een persisterend asymptomatisch foramen ovale komt veel voor en kan zich op latere leeftijd openbaren. Het platypneu-orthodeoxiesyndroom is een relatief onbekende aandoening.

artikel

Inleiding

Het platypneu-orthodeoxiesyndroom is een relatief zeldzame aandoening waarbij dyspneu en cyanose houdingsafhankelijk optreden (zie uitlegkader). In 1949 werd het syndroom voor het eerst beschreven en sindsdien zijn er wereldwijd < 50 casussen gerapporteerd.1 Kenmerkend voor het ziektebeeld is dat in liggende of horizontale positie niet-afwijkende zuurstofsaturaties worden gevonden, terwijl de saturaties in zittende of verticale positie aanzienlijk verslechteren.2

In dit artikel presenteren wij een patiënt met veelvoorkomende klachten als palpitaties en dyspneu, ten gevolge van platypneu-orthodeoxiesyndroom.

Ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 82-jarige vrouw, werd opgenomen op de afdeling Cardiologie in verband met hartkloppingen en kortademigheid. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde onder andere een dubieuze longembolie ruim 20 jaar geleden en 1 jaar geleden saturatiedalingen e causa ignota, mogelijk secundair aan paroxysmaal atriumfibrilleren of diastolisch hartfalen.

Op de centrale spoedopvang vertelde patiënte last te hebben gehad van ‘hartbonzen en een beetje kortademigheid’, waarop zij de ambulance had gebeld. Zij bemerkte dat haar hartslag sinds de avond ervoor snel en onregelmatig was geweest; klachten die zij herkende van eerder. Liggend op de spoedopvang verdwenen de klachten. Verder vertelde patiënte dat zij enkele weken geleden van haar huisarts een antibioticakuur had gekregen wegens bronchitis, en dat haar uithoudingsvermogen de laatste jaren verminderd was.

Bij algemeen lichamelijk onderzoek werd een niet acuut zieke vrouw gezien met een lichaamstemperatuur van 36,6°C. Hemodynamisch was zij stabiel. Patiënte had perifeer krappe zuurstofsaturaties van 91%. Bij auscultatie van het hart werd een regulair ritme met niet-afwijkende harttonen gehoord, zonder souffle. Over de longen was het ademgeruis niet-afwijkend, zonder bijgeluiden. Aan de extremiteiten werden geen oedemen waargenomen. Het ecg toonde een sinusritme van 71 slagen/min en een horizontale hartas bij een compleet rechterbundeltakblok.

Patiënte werd opgenomen onder verdenking van paroxysmaal atriumfibrilleren met een verminderd hartminuutvolume. Differentiaaldiagnostische overwegingen waren decompensatio cordis, acuut coronair syndroom, longembolie, astma of COPD en pneumonie.

Het laboratoriumonderzoek liet lage waardes van ontstekingsparameters zien, niet-afwijkende lever- en nierfuncties en geen aanwijzingen voor myocardschade, hartfalen of trombose. Arteriële bloedgasanalyse toonde een zuurstofsaturatie van 87%, bij een P o 2 van 9,8 kPa. Een thoraxfoto toonde geen aanwijzingen voor pleuravocht, infiltraat of redistributie van de pulmonale bloedvoorziening.

Gedurende de ziekenhuisopname viel het op dat de kortademigheid van patiënte in zittende positie toenam ten opzichte van liggende houding plat op bed. Bij bepaling van de zuurstofsaturaties in verschillende posities bleek de perifere saturatie in liggende houding > 95%, terwijl deze in zittende positie snel daalde naar 81%. Deze trend in positieafhankelijke saturatieverandering deed zich ook voor bij herhaling van de bloedgasanalyse (tabel).

Figuur 1

Er werd verder aanvullend onderzoek verricht naar oorzaken van een centrale cyanose zoals circulatiestoornissen, ventilatie-perfusiemismatch en rechts-linksshunting.

Een transoesofageale echocardiografie met contrastmiddel toonde een rechts-linksshunt op basis van een persisterend open foramen ovale. Contrastmiddel vormt bij echografisch onderzoek microscopisch kleine gasbelletjes, die het ultrageluid zeer effectief weerkaatsen. In zittende positie was het bestaan van een persisterend foramen ovale zichtbaar door de instroom van gasbelletjes in het linker atrium vanuit het rechter atrium. De rechts-linksshunt nam in verticale positie toe, als gevolg van vergroting van het foramen ovale (figuur).

Figuur 2

Op basis van deze bevindingen werd de diagnose ‘platypneu-orthodeoxiesyndroom’ gesteld.

Beschouwing

Pathofysiologie

Het platypneu-orthodeoxiesyndroom wordt meestal veroorzaakt door een houdingsafhankelijke intracardiale of pulmonale rechts-linksshunt.2,3 Bij intracardiale shunting vermengt gedesatureerd bloed uit het rechter atrium zich direct met gesatureerd bloed uit het linker atrium, hetgeen resulteert in een lagere zuurstofsaturatie van het systemische arteriële bloed. De meest voorkomende cardiale oorzaken zijn een persisterend foramen ovale, een atriumseptumdefect of fenestraties in een atriumseptum-aneurysma, die houdingsafhankelijk kunnen leiden tot een rechts-linksshunt. Bij een pulmonale rechts-linksshunt zijn de (meest voorkomende) oorzaken: iatrogeen na een pneumectomie, longemfyseem of arterioveneuze malformaties.1,2,4

Bij patiënt A werd in verticale positie een open foramen ovale gevonden als oorzaak van de platypneu-orthodeoxie. De prevalentie van een asymptomatisch persisterend foramen ovale ligt tussen de 15-25%. Het foramen is voor de foetale circulatie essentieel en sluiting vindt normaliter plaats in de eerste 2 levensjaren.5 Een openblijvend foramen ovale wordt gerelateerd aan een mutatie van het Nkx2.5-gen, dat codeert voor de regulatie van cardiale progenitorcellen in de embryonale ontwikkeling van het hart. Een niet volledig gesloten foramen ovale is meestal asymptomatisch.5,6

Voor het ontstaan van een symptomatisch positieafhankelijk persisterend foramen ovale zijn meerdere mechanismen beschreven. De huidig aanvaarde verklaring voor shuntvorming via het foramen ovale wordt gevormd door aneurysma, elongatie of tortuositas (kronkeling) van de aorta.

Tractie van een verwijde, geëlongeerde of kronkelige aorta op het hart in verticale positie zou resulteren in een veranderde configuratie van de atria. In verticale positie veroorzaakt de tractie samen met de afplatting van de aortaboog voor een compressie van het rechter atrium. Door afname van de compliantie van het rechter atrium stroomt gedeoxygeneerd veneus bloed vanuit de Vv. cavae tijdens de diastole via het foramen direct door naar het linker atrium. Er ontstaat dan een rechts-linksshunt.1,2,7,8

Het relatief late ontstaan van het syndroom bij patiënt A wordt gezien als gevolg van het verouderingsproces van de aorta ascendens; op deze wijze kan een congenitaal aanwezig hartdefect op latere leeftijd symptomatisch worden.8

Diagnostiek

De basis van de diagnostiek naar het platypneu-orthodeoxiesyndroom bestaat uit arteriële bloedgasanalyse in liggende en zittende houding.

Transoesofageale contrastechocardiografie gecombineerd met de valsalvamanoeuvre en eventueel met behulp van een kanteltafel, is de meest sensitieve en specifieke niet-invasieve methode om een houdingsafhankelijk open foramen ovale te detecteren. De diagnose wordt bevestigd wanneer gasbelletjes van het contrastmiddel zich binnen 3 hartcontracties uit het rechter atrium verplaatsen naar het linker atrium.

De graad van de shunt kan worden afgeleid aan de kwantiteit van gasbelletjes in het linker atrium of met behulp van duplexdopplerechografie. Aanvullend invasief onderzoek kan worden verricht middels hartkatheterisatie met drukmetingen.9

Behandeling

Chirurgische of percutane sluiting van het foramen ovale vormt de behandeling van eerste keus. Thoracotomie gevolgd door chirurgische sluiting van het foramen is de conventionele methode. Bij percutane sluiting wordt een parapluutje van kunstmateriaal over het defect gelegd; geleidelijke sluiting treedt binnen 6 maanden op door endothelialisatie van de paraplu.

Curatieve behandeling zal tot reductie van morbiditeit leiden; onbehandeld zal de patiënt afhankelijk worden van zuurstoftoediening, met lichamelijke en sociale beperkingen tot gevolg.9,10

Conclusie

Indien een patiënt zich presenteert met onverklaarbare positieafhankelijke saturatiedalingen, zou men na uitsluiting van een acute cardiale of pulmonale aandoening het platypneu-orthodeoxiesyndroom moeten overwegen.

Gezien de hoge prevalentie van een persisterend foramen ovale van 15-25%, lijkt er sprake te zijn van onderdiagnostiek van het platypneu-orthodeoxiesyndroom. Waarschijnlijk is dit het gevolg van onbekendheid van de aandoening.

Uitleg

 • Platypneu is kortademigheid bij zitten of staan.

 • Orthodeoxie is een daling in zuurstofsaturatie bij zitten of staan.

Leerpunten

 • Het platypneu-orthodeoxiesyndroom wordt gekenmerkt door saturatiedalingen in zittende of staande positie.

 • De oorzaak is een houdingsafhankelijke toename van een bestaande pulmonale of intracardiale rechts-linksshunt, zoals een persisterend foramen ovale.

 • Percutane sluiting van het foramen ovale leidt tot een reductie van morbiditeit.

 • Vermoedelijk wordt het platypneu-orthodeoxiesyndroom regelmatig over het hoofd gezien, vanwege onbekendheid van het ziektebeeld.

 • Bij onverklaarbare positieafhankelijke saturatiedalingen dient men de perifere saturaties in zowel liggende als zittende houding te meten.

Literatuur
 1. Cheng TO. Mechanisms of platypnea-orthodeoxia: what causes water to flow uphill? Circulation. 2002;105:e47 Medline.

 2. Eicher JC, Bonniaud P, Baudouin N, et al. Hypoxaemia associated with an enlarged aortic root: a new syndrome? Heart. 2005;91:1030-5. Published online March 10, 2005 Medline. doi:10.1136/hrt.2003.027839

 3. Robin ED, Laman D, Horn BR, Theodore J. Platypnea related to orthodeoxia caused by true vascular lungshunts. N Engl J Med. 1976;294:941-3 Medline. doi:10.1056/NEJM197604222941711

 4. Cheng TO. Platypnea-orthodeoxia syndrome: etiology, differential diagnosis, and management. Catheter Cardiovasc Interv. 1999;47:64-6 Medline. doi:10.1002/(SICI)1522-726X(199905)47:1<64::AID-CCD15>3.0.CO;2-6

 5. Johansson MC, Eriksson P, Dellborg M. The significance of patent foramen ovale: a current review of associated conditions and treatment. Int J Cardiol. 2009;134:17-24. Medline. doi:10.1016/j.ijcard.2009.01.049

 6. Biben C, Weber R, Kesteven S, et al. Cardiac septal and valvular dysmorphogenesis in mice heterozygous for mutations in the homeobox gene Nkx2-5. Circ Res. 2000;87:888-95 Medline.

 7. Popp G, Melek H, Garnett AR Jr. Platypnea-orthodeoxia related to aortic elongation. Chest. 1997;112:1682-4 Medline. doi:10.1378/chest.112.6.1682

 8. Sanikommu V, Lasorda D, Poornima I. Anatomical factors triggering platypnea-orthodeoxia in adults. Clin Cardiol. 2009;32:E55-E57 Medline. doi:10.1002/clc.20461

 9. Wahl A, Windecker S, Meier B. Patent foramen ovale: pathophysiology and therapeutic options in symptomatic patients. Minerva Cardioangiol. 2001;49:403-11 Medline.

 10. Guérin P, Lambert V, Godart F, et al. Transcatheter closure of patent foramen ovale in patients with platypnea-orthodeoxia: results of a multicentric French registry. Cardiovasc Intervent Radiol. 2005;28:164-8 Medline. doi:10.1007/s00270-004-0035-3

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Cardiologie, Groningen.

Drs. J.W. Buikema, arts-assistent (thans: arts-onderzoeker Universitair Medisch Centrum Utrecht); dr. P.P. van Geel, cardioloog.

Contact dr. P.P. van Geel (p.p.van.geel@thorax.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 september 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Buikema en van Geel geven een heldere beschrijving van het ‘Platypneu-orthodeoxiesyndroom’. Dit syndroom, gerelateerd aan een persisterend foramen ovale (prevalentie 15-20%) wordt door onbekendheid waarschijnlijk te weinig herkend. Dat is spijtig omdat de dokter die het syndroom wél herkent zijn volstrekt geïnvalideerde patiënt volledige curatie kan bieden.

Buikema en van Geel melden minder dan 50 gerapporteerde casussen en verwijzen daarvoor naar Cheng 1999.1 Deze Cheng, maar ook Buikema en van Geel vergeten daarbij het overzicht van Smeenk en Postmus uit 1993,2 die 17 publicaties  tellen met in totaal 23 patiënten, uitsluitend na pneumectomie.

Smeenk en Postmus refereerden destijds overigens ook aan onze publicatie uit 1981, waarin wij als eersten in Nederland dit syndroom beschreven.3 Onze patiënt, met uitgebreide herniatie van de linkerlong na rechtszijdige pneumonectomie kon nog slechts op de rechterzijde liggen. De diagnose werd eerst definitief gesteld door bloedgasmeting tijdens hartcatherisatie (wijlen collega Romijn). Tijdens catheterisatie pendelde het contrast in de atria heen en weer met de hartactie, waarna het eind-inspiratoir naar links weg­schoot. Het foramen ovale stond dus wel open, maar flinke shunting trad eerst eind-inspiratoir op. Mogelijk oversteeg door overexpansie van de long de druk in het longvaatbed op dat moment een kritische waarde. Dit fenomeen kon destijds zonder het gemak van moderne diagnostiek niet in getal en beeld worden vastgelegd en is niet in ons artikel vermeld. Wel zijn wij uitgebreid ingegaan op de pathofysiologie en die is sindsdien natuurlijk niet veranderd. Met angiografie werd overigens geen kinking van de grotere vaten gezien.

Wanneer men het syndroom vermoedt, dan is ingewikkelde diagnostiek in eerste instantie niet nodig: met eenvoudige houdings­afhankelijke transcutane saturatiemeting -bij postpneumonectomie niet zonder diepe inspiratie- krijgt men direct een indicatie. Onze patiënt is na correctie geheel hersteld. Als klinici zijn wij benieuwd hoe het met de patiënt van Buikema en van Geel is gegaan.

 

Paul Braat, gepensioneerd internist en longarts AMC

Carel Roos, gepensioneerd internist en longarts AMC

 

Literatuur

1. Cheng TO. Platypnea-Orthodeoxia Syndrome: etiology, differential diagnosis, and management. Cath and Cardiovasc Interventions. 1999: 47: 64-66

2. Smeenk FW, Postmus PE. Interatrial right-to-left shunting developing after pulmonary resection in the absence of elevated right-sided heart pressures. Review of the literature. Chest. 1993; 103: 528-531.

3. Roos CM, Romijn KH, Braat MCP, Van Leeuwen AM. Posture-dependent dyspnea and cyanosis after pneumectomy. Eur J Resp Dis. 1981; 62: 377-382.

Peter Paul
van Geel

Dank voor u reactie op onze NTvG casuistiek over het platypneu-orthodeoxiesyndroom. Wij stellen het zeer op prijs dat u proactief de discussie aangaat, alsmede de significantie van het syndroom onderkent. In uw reactie heeft u een aantal kritische vragen over het aantal beschreven patienten in de literatuur, de eerste keuze van diagnostiek en vraagt u zich af hoe het patiente is vergaan.

In de door ons beschreven casus moet de onderliggende verklaring worden gezocht in progressie van elongatie en tortuositeit, of kinking, van de aorta. Als literaire onderbouwing van onze casuistiek hebben wij ons beperkt tot 'spontaan' opgetreden platypneu-orthodeoxie en dus niet als gevolg van medisch ingrijpen. Daarbij hebben we de publicatie van Smeenk en Postmus(1) en Roos et al. (2) niet opgenomen, mede door de gestelde limiet van 10 literatuurreferenties per casuistiek.

Voor de volledigheid van de discussie moeten we schetsen dat er zowel een anatomische als functionele component aanwezig moet zijn voor het optreden van het syndroom. De anatomische component kan zijn een asymptomatisch foramen ovale, atrium-septum defect of fenestrae. De functionele factor kan zowel cardiaal, pulmonaal, abdominaal of vasculair gelegen zijn.

Aangaande  de diagnostiek zijn wij het met u eens dat in eerste instantie, bijvoorbeeld in de huisartspraktijk of op de eerste hulp, een zuurstof saturatiemeting in liggende en zittende houding een belangrijke aanwijzing kan geven voor het syndroom. Echter, daaropvolgend zal een arteriele bloedgas meting moeten worden verricht. Om aan te tonen dat het daadwerkelijk een symptomatisch platypneu-orthodeoxiesyndroom betreft, is een transoesofageaal contrast-echocardiogram aangewezen. Daaropvolgend zou nog een 'first pass'contrast MRI van het hart kunnen worden overwogen (3).

Patiente onderging een Amplatzer paraplu plastiek van het foramen ovale en heeft nooit meer soortgelijke klachten ondervonden. Ze maakt het uitstekend.

 

Peter Paul van Geel

 

(1) Smeenk FW, Postmus PE. Interatrial right-to-left shunting developing after pulmonary resection in the absence of elevated right-sided heart pressures. Review of the literature. Chest. 1993;103:528-531.

(2) Roos CM, Romijn KH, Braat MCP, van Leeuwen AM. Posture-dependent dyspnea and cyanosis after pneumectomy. Eur J Resp Dis. 1981;62:377-382.

(3) Burke MA, Mikati IA. Platypnea-orthodeoxia syndrome associated with bioprothetic tricuspid valve stenosis and reverse Lutembacher syndrome. Circulation. 2011 Feb 8;123(5):e222-4.