Orale anticoagulantia na een myocardinfarct: weinig effect op sterfte maar sterke vermindering van cardiale en cerebrovasculaire complicaties; een gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
P.F.M.M. van Bergena
J. Azar
J.J.C. Jonker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1018-24
Abstract

Samenvatting

Doel

Het effect vaststellen van langdurige behandeling met orale anticoagulantia na een myocardinfarct op sterfte, en op de kans op bloedingen.

Opzet

Multicentrisch prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek.

Plaats

Zestig Nederlandse ziekenhuizen.

Methode

Geschikte patiënten met myocardinfarct kregen binnen 6 weken na ontslag uit een ziekenhuis gerandomiseerd antistollingsbehandeling (acenocoumarol of fenprocoumon) of placebobehandeling. De streefwaarden van de protrombinetijd lagen tussen 2,8 en 4,8 ‘international normalised ratio’.

Resultaten

Gedurende een gemiddelde follow-up-periode van 37 maanden (6-76) overleden 170 van de 1700 patiënten met anticoagulantia tegen 189 van de 1704 patiënten met placebo (relatief risico (RR; geschat volgens Cox): 0,90; 95-betrouwbaarheidsinterval: 0,73-1,11). Een recidief-myocardinfarct werd vastgesteld bij respectievelijk 114 en 242 patiënten (RR: 0,47; 0,38-0,59), een cerebrovasculaire gebeurtenis bij 37 en 62 patiënten (RR: 0,60; 0,40-0,90). Ernstige bloedingscomplicaties traden op bij respectievelijk 73 en 19 patiënten.

Conclusies

Langdurige behandeling met orale anticoagulantia na een myocardinfarct bij patiënten met een gering risico heeft een gering effect op de sterfte maar vermindert de kans op een cerebrovasculaire gebeurtenis of een recidief-myocardinfarct aanzienlijk.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nieuwegein.

P.F.M.M.van Bergen, assistent-geneeskundige.

Stichting Cardialysis, Rotterdam. Mw.dr.A.J.Azar, datamanager.

Rotterdam Medical Research Foundation, Mathenesserlaan 247, 3021 HC Rotterdam.

Contact J.J.C.Jonker, internist

Verantwoording

Namens de 'Anticoagulants in the Secondary Prevention of Events in Coronary Thrombosis (ASPECT) Research Group'.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties