Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. I. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)

Klinische praktijk
M.E.E. van Kasteren
W.J.A. Wijnands
E.E. Stobberingh
R. Janknegt
H.A. Verbrugh
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:949-51
Abstract

Samenvatting

Wereldwijd is er een groeiend probleem van resistentieontwikkeling van bacteriën tegen de thans voorhanden zijnde antibiotica, ook in Nederland.

Verantwoord gebruik van de bestaande antibiotische geneesmiddelen is daarom geboden; in verband daarmee is de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) opgericht, met als doel het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren.

Het maken van landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik in het ziekenhuis is één van de drie projecten die inmiddels van start gegaan zijn. Deze richtlijnen worden voorbereid door een commissie van deskundigen en worden daarna voorgelegd aan circa 30 infectiologen, medisch microbiologen en ziekenhuisapothekers in het land. Na revisie worden de richtlijnen aan dit tijdschrift ter publicatie aangeboden.

De SWAB hoopt dat door middel van deze richtlijnen landelijk een antibiotisch beleid gevoerd gaat/blijft worden waarbij het verminderen van de resistentieontwikkeling een belangrijke factor is bij de keuze voor een bepaald antibioticum. Het stroomlijnen van de therapie is hiervan een wezenlijk onderdeel.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.M.E.E.van Kasteren, assistent-geneeskundige; prof.dr.J.W.M.van der Meer, internist-infectioloog.

Deventer Ziekenhuis, afd. Longziekten, Deventer.

Dr.W.J.A.Wijnands, longarts.

Universiteit Maastricht, vakgroep Medische Microbiologie en Bacteriologie, Maastricht.

Mw.dr.E.E.Stobberingh, medisch microbioloog.

Maaslandziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Sittard.

Dr.R.Janknegt, ziekenhuisapotheker.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Bacteriologie, Rotterdam.

Prof.dr.H.A.Verbrugh, medisch microbioloog.

Contact mw.M.E.E.van Kasteren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Utrecht, mei 1998,

Het artikel van Van Kasteren et al. toont een interessante poging om in Nederland het antibioticabeleid te optimaliseren (1998:949-51). Het is goed dat antibioticagebruik weer eens aan de orde wordt gesteld. In hun artikel ontbreekt echter een verwijzing naar een recent artikel over hetzelfde onderwerp van Hoepelman et al.1 Het is mogelijk dat de auteurs dit artikel over het hoofd hebben gezien. Het is ook mogelijk dat zij het artikel van Hoepelman et al. niet relevant vonden en daarom niet citeerden.

Hoe het ook zij: de lezer is nu in verwarring gebracht. Welk beleid wordt nu in Nederland gevoerd en door wie?

J. Verhoef
Literatuur
  1. Hoepelman IM, Sachs APE, Visser MR, Lammers JWJ. Angelsaksische richtlijnen voor de behandeling van thuis opgelopen pneumonie ook in Nederland toepasbaar. [LITREF JAARGANG="1997" PAGINA="1597-601"]Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141:1597-601.[/LITREF]

J.W.M.
van der Meer

Nijmegen, juni 1998,

In de literatuurlijst van de richtlijnen zijn in de eerste plaats oorspronkelijke publicaties opgenomen die relevant zijn voor het onderwerp ter zake. Het artikel van Hoepelman et al. is vooral een opiniërende literatuurbijdrage geweest die bovendien een groot aantal kritische reacties opriep in de rubriek Ingezonden (1997:2198-201). Verwijzen naar het artikel zou impliceren ook te moeten verwijzen naar de reacties, hetgeen de duidelijkheid van de richtlijn niet ten goede zou zijn gekomen. Overigensbehoort collega Hoepelman tot de groep geraadpleegde deskundigen en is er derhalve rekening gehouden met zijn zienswijze ten aanzien van dit onderwerp.

J.W.M. van der Meer
M.E.E. van Kasteren
H.A. Verbrugh