Nut van paracetamol bij beroerte nog onzeker

Onderzoek
Sanne Zinkstok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A845
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Een hoge lichaamstemperatuur in de eerste 12 tot 24 uur na een beroerte is geassocieerd met slecht functioneel herstel.

Onderzoeksvraag

Vermindert toediening van een hoge dosis paracetamol in de acute fase van een beroerte de kans op een slechte functionele uitkomst?1

Hoe werd dit onderzocht?

In de multicentrische, placebogecontroleerde en gerandomiseerde PAIS-trial werden patiënten met een herseninfarct of een intracerebraal hematoom binnen 12 uur na het ontstaan van de klachten gedurende 3 dagen behandeld met 6 maal daags 1 g paracetamol of placebo. De primaire uitkomstmaat was een verbetering op de gemodificeerde rankin-schaal na 3 maanden ten opzichte van de voorspelde score. De onderzoekers hebben de primaire uitkomstmaat tijdens de duur van de studie gewijzigd met oog op efficiëntie en uit statistische overwegingen. De verandering werd doorgevoerd vóór opheffing van de blindering.

Belangrijkste resultaten

Gedurende 5 jaar werden 1400 patiënten gerandomiseerd. In de paracetamolgroep vertoonde 37% een verbetering ten opzichte van de voorspelde uitkomst, tegenover 33% (n = 232) in de controlegroep. Dit verschil was niet statistisch significant: OR: 1,20; 95%-BI: 0,96-1,50. In een post-hocanalyse van patiënten met een lichaamstemperatuur van 37-39°C bij binnenkomst (n = 466), werd wél een significant verschil gevonden: OR: 1,43; 95%-BI: 1,02-1,97.

Consequenties voor de praktijk

Behandeling met paracetamol in de acute fase van een beroerte leidt in de totale groep niet tot een significante verbetering. De auteurs stellen dat verder onderzoek naar het effect van paracetamol bij patiënten met een lichaamstemperatuur van 37-39°C gerechtvaardigd is. De resultaten van de post-hocanalyse, maar ook de veiligheid, de eenvoud en de lage kosten van paracetamol zijn goede argumenten om een vervolgstudie uit te voeren. Tot die tijd lijkt het raadzaam een verhoogde lichaamstemperatuur die niet gebaseerd is op een onderliggende infectie actief te behandelen met antipyretica.

Literatuur
  1. Den Hertog HM, van der Worp HB, van Gemert HM, Algra A, Kappelle LJ, van Gijn J, et al. The Paracetamol (Acetaminophen) In Stroke (PAIS) trial: a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase III trial. PAIS Investigators. Lancet Neurol 2009;8:434-40.

Gerelateerde artikelen

Reacties