Moreel beraad bij complexe euthanasieverzoeken

Klinische praktijk
Suzanne Metselaar
Malene V. van Schaik
A.C. (Bert) Molewijk
Guy A.M. Widdershoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4940
Abstract

Dames en Heren,

Voor veel artsen is euthanasie een ingewikkeld onderdeel van hun werk. Hoe moet de arts vorm geven aan de eigen ruimte en verantwoordelijkheid om een afweging te maken met betrekking tot de zorgvuldigheidscriteria? Bijvoorbeeld bij een oudere patiënt met een ernstige chronische aandoening die insisteert op euthanasie, en aangeeft geen mogelijkheden meer te zien zijn kwaliteit van leven te verbeteren, terwijl de arts twijfelt of er werkelijk geen alternatieven meer voorhanden zijn. Veel artsen staan – of voelen zich – in dergelijke situaties alleen, wat het extra ingewikkeld maakt. Bij het maken van een zorgvuldige afweging over een euthanasieverzoek kan moreel beraad met collega’s helpen, zeker als er sprake is van twijfel.1

Moreel beraad is een methodische en gestructureerde dialoog over goede zorg onder begeleiding van een getrainde gespreksleider, over een specifieke praktijksituatie die als moreel problematisch wordt ervaren.2 Het centrale doel van moreel beraad is de situatie en twijfels te verhelderen, te onderzoeken welke waarden en normen relevant zijn, en zo mogelijk tot concrete oplossingen of handelingsalternatieven te komen. Ook bevordert moreel beraad de uitwisseling van gezichtspunten en ervaringen tussen multidisciplinaire zorgverleners en hun onderlinge samenwerking, en beoogt het op de langere termijn de morele competenties van de deelnemers te vergroten.3 Bijvoorbeeld als het erom gaat verder te kijken dan het eerste oordeel, zich te verplaatsen in het perspectief van een ander, een zorgvuldige en onderbouwde keuze te maken voor een bepaalde manier van handelen en oog te hebben voor eventuele nadelige gevolgen van een beslissing of handeling.4

In deze klinische les bespreken we een casus over euthanasie…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Metamedica, Amsterdam: dr. S. Metselaar, senior onderzoeker en medisch ethicus; M.V. van Schaik, MSc, junior onderzoeker; prof.dr. A.C. Molewijk en prof.dr. G.A.M. Widdershoven, medisch ethici.

Contact S. Metselaar (s.metselaar1@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Suzanne Metselaar ICMJE-formulier
Malene V. van Schaik ICMJE-formulier
A.C. (Bert) Molewijk ICMJE-formulier
Guy A.M. Widdershoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties