Moreel beraad bij complexe euthanasieverzoeken

Klinische les
23-06-2020
Suzanne Metselaar, Malene V. van Schaik, A.C. (Bert) Molewijk en Guy A.M. Widdershoven

Dames en Heren,

Voor veel artsen is euthanasie een ingewikkeld onderdeel van hun werk. Hoe moet de arts vorm geven aan de eigen ruimte en verantwoordelijkheid om een afweging te maken met betrekking tot de zorgvuldigheidscriteria? Bijvoorbeeld bij een oudere patiënt met een ernstige chronische aandoening die insisteert op euthanasie, en aangeeft geen mogelijkheden meer te zien zijn kwaliteit van leven te verbeteren, terwijl de arts twijfelt of er werkelijk geen alternatieven meer voorhanden zijn. Veel artsen staan – of voelen zich – in dergelijke situaties alleen, wat het extra ingewikkeld maakt. Bij het maken van een zorgvuldige afweging over een euthanasieverzoek kan moreel beraad met collega’s helpen, zeker als er sprake is van twijfel.1

Moreel beraad is een methodische en gestructureerde dialoog over goede zorg onder begeleiding van een getrainde gespreksleider, over een specifieke praktijksituatie die als moreel problematisch wordt ervaren.2 Het centrale doel van moreel beraad is de situatie en twijfels te verhelderen, te onderzoeken welke waarden en normen relevant zijn, en zo mogelijk tot concrete oplossingen of handelingsalternatieven te komen. Ook bevordert moreel beraad de uitwisseling van gezichtspunten en ervaringen tussen multidisciplinaire zorgverleners en hun onderlinge samenwerking, en beoogt het op de langere termijn de morele competenties van de deelnemers te vergroten.3 Bijvoorbeeld als het erom gaat verder te kijken dan het eerste oordeel, zich te verplaatsen in het perspectief van een ander, een zorgvuldige en onderbouwde keuze te maken voor een bepaalde manier van handelen en oog te hebben voor eventuele nadelige gevolgen van een beslissing of handeling.4

In deze klinische les bespreken we een casus over euthanasie die in een moreel ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing