Minder risico's, patiëntenongemak en kosten, maar niet minder zwangerschappen in de milde behandelstrategie voor ivf

Onderzoek
E.M.E.W. Heijnen
M.J.C. Eijkemans
C. de Klerk
S. Polinder
N.G.M. Beckers
E.R. Klinkert
F.J. Broekmans
J. Passchier
E.R. te Velde
N.S. Macklon
B.C.J.M. Fauser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:809-16
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van een zogenaamde milde ivf-behandeling met de standaard-ivf-behandeling op de volgende punten: kans op een zwangerschap leidend tot een aterm levendgeboren kind binnen 1 jaar; patiëntenongemak; meerlingzwangerschappen; kosten.

Opzet

Prospectieve, gerandomiseerde, ongeblindeerde studie (www.controlled-trials.com; nummer ISRCTN35766970).

Methode

Er werden 404 patiënten gerandomiseerd voor de milde behandeling, die bestond uit ovariële stimulatie met gonadotropine-‘releasing’-hormoon(GnRH)-antagonist in combinatie met het terugplaatsen van 1 embryo, of de standaardbehandeling volgens het protocol van langdurige stimulatie met GnRH-agonist en terugplaatsing van 2 embryo’s. De primaire uitkomstmaten waren het percentage cumulatieve zwangerschappen leidend tot een aterm levendgeboren kind binnen 1 jaar na randomisatie, totale kosten per paar tot 6 weken na de uitgerekende datum en totale patiëntenongemak. De analyse om aan te tonen dat de milde behandeling niet inferieur was aan de standaardbehandeling werd gedaan volgens het ‘intention to treat’-principe met een non-inferioriteitsdrempel van –12,5.

Resultaten

Het percentage doorgaande zwangerschappen binnen 1 jaar resulterend in een aterm levendgeboren kind was 43,4 in de mild behandelde groep en 44,7 in de standaardgroep. De ondergrens van het eenzijdige 95-BI was –9,8. Het percentage paren met een meerlingzwangerschap was 0,5 in de mild behandelde groep en 13,1 in de standaardgroep (p < 0,0001); de gemiddelde totale kosten waren respectievelijk € 8.333,– en € 10.745,– (verschil € 2.412,–; 95-BI: 703-4131). Er waren geen statistisch significante verschillen tussen de groepen in angst, depressie, lichamelijke klachten en slaapkwaliteit van de vrouw.

Conclusie

Na 1 jaar behandelen was het cumulatieve percentage zwangerschappen die leidden tot een aterm levendgeboren kind en het totale patiëntenongemak gelijk voor de milde behandeling (gemiddeld 2,3 ivf-cycli) en voor de standaardbehandeling (gemiddeld 1,7 ivf-cycli). De milde behandeling verlaagde het aantal meerlingzwangerschappen en de totale kosten aanzienlijk.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:809-16

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Medische Psychologie en Psychotherapie: mw.C.de Klerk en hr.prof.dr.J.Passchier, medisch psychologen.

Afd. Public Health: mw.S.Polinder, gezondheidseconoom.

Sector Voortplantingsgeneeskunde: mw.dr.N.G.M.Beckers, fertiliteitsarts.

Contact Mw.dr.E.M.E.W.Heijnen (b.c.fauser@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties