Kwaliteit van beroepsuitoefening: het ontwerp Kwaliteitswet Zorginstellingen en het wetsvoorstel Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg in onderling verband

Perspectief
J. Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2380-4

Al een groot aantal jaren staat de kwaliteit van de gezondheidszorg in het brandpunt van de belangstelling. Lacunes in het huidige reguleringssysteem en veranderde opvattingen over de relatie tussen de overheid en de partijen in het veld hebben ertoe geleid dat een nieuw beleid inzake kwaliteitsbewaking wordt ontwikkeld.1 In mei 1991 publiceerde de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de nota Kwaliteit van Zorg, waarin de beleidsvoornemens van de overheid uiteen worden gezet.2

Veel wetten en wetsontwerpen op het terrein van de gezondheidszorg hebben betekenis voor het vraagstuk van de kwaliteit. Wat de in voorbereiding zijnde regelgeving betreft, kan onder meer worden gedacht aan het wetsvoorstel Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), thans in behandeling bij de Eerste Kamer, aan het in maart 1992 gepubliceerde ontwerp Kwaliteitswet Zorginstellingen, aan de wetsvoorstellen inzake de rechten van de patiënt en aan de wetgevingsoperaties in het kader van de stelselherziening.3

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Postbus 20.051, 3502 LB Utrecht.

Mr.J.Legemaate, jurist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties