Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland*

Onderzoek
E.A. (Alies) van Lier
Petra J. Oomen
M.W.M. (Wytze) Oostenbrug
S.L.N. (Laurens) Zwakhals
Ingrid H. Drijfhout
Pieter A.A.M. de Hoogh
Hester E. de Melker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B370
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland voor verslagjaren 2006-2008.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief.

Methode

De vaccinatiegraad werd per vaccinatie en geboortecohort bepaald op basis van registratiegegevens uit ‘Præventis’. Met dit nieuwe systeem worden vaccinaties nauwkeuriger aan de RVP-richtlijnen getoetst. Daarnaast werd op individueel niveau bepaald of de gewenste vaccinatietoestand werd bereikt voor een bepaalde streefleeftijd (1, 2, 5 of 10 jaar).

Resultaten

In het laatste verslagjaar voldeden alle landelijke vaccinatiepercentages aan de WHO-normen. Voor zuigelingen liep de vaccinatiegraad in dat jaar uiteen van 94,5% voor difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) tot 96,0% voor bof, mazelen en rubella (BMR). Bij kleuters en schoolgaande kinderen was de vaccinatiegraad voor elk van de vaccinaties ruim 90%. In 5 van de 12 provincies en 128 van de 443 gemeenten lagen één of meerdere vaccinatiepercentages onder de norm van 90%. De vaccinatiegraad voor de tweede BMR-vaccinatie en voor hepatitis B-vaccinatie van kinderen van wie één of beide ouders zijn geboren in een land waar hepatitis B meer dan gemiddeld voorkomt (92,5 respectievelijk 90,7%), was relatief laag.

Conclusie

De vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Extra aandacht is nodig voor de vaccinatiegraad voor kleuters en schoolkinderen in het algemeen. In het bijzonder geldt dat voor de tweede BMR-vaccinatie en voor vaccinatie van kinderen van wie één of beide ouders zijn geboren in een land waar hepatitis B meer dan gemiddeld voorkomt.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Afd. Epidemiologie en Surveillance: ir. E.A. van Lier en dr. H.E. de Melker, epidemiologen.

Afd. Regionale Coördinatie Programma’s (RCP): P.J. Oomen, datamanager; dr. M.W.M. Oostenbrug, informatiekundige; mr. P.A.A.M. de Hoogh, jurist.

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI): drs. I.H. Drijfhout, medisch adviseur.

Sector Volksgezondheid en Zorg, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen: drs. S.L.N. Zwakhals, geograaf en ruimtelijk onderzoeker.

Contact ir. E.A. van Lier (alies.van.lier@rivm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties