Hoe lang moet ik een dossier bewaren?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:B1227

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Rectificatie

Per 15 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Hoe lang moet ik een dossier bewaren?

Juridische achtergrond

Artsen zijn wettelijk verplicht een medisch dossier of patiëntendossier bij te houden. Dit dossier wordt geacht alle gegevens te bevatten die van belang zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de aan de patiënt te verlenen zorg. Omwille van die kwaliteit en veiligheid moet de arts het dossier en de daarin opgenomen gegevens ook bewaren. Maar hoe lang bedraagt de bewaarplicht? En geldt die plicht ook voor artsen die een patiënt keuren of aan een andere vorm van beoordeling onderwerpen?

In geval van een behandelrelatie bepaalt de wet dat een arts dossiergegevens gedurende 20 jaar moet bewaren ‘of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.’ Oftewel, gegevens moeten minimaal 20 jaar worden bewaard en zoveel langer als nodig.

Vanaf welk moment begint de termijn van 20 jaar te lopen? Volgens de WGBO vangt de termijn van…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

dr. Caspar M.B.
Duwel

Prof. mr.dr. A.C.Hendriks maakt de opmerking dat voor een keuring of een andere vorm van beoordeling een dossierplicht geldt. Hij merkt op dat in de regel dit enkele maanden is.

Echter bij een deskundigenoordeel, Ziektewet- of WIA-beoordeling is gelet op de mogelijkheid van een herbeoordeling het van belang, zolang de verzekerde leeft, het dossier te bewaren. Argumenten zijn o.a. de chroniciteit, comorbiditeit van de aandoening(en), het ziektegedrag van de verzekerde of de efficiëntie in rapporteren. Het is dus aan te bevelen de fysieke opslag langer dan 15 jaar te doen zijn, ongeacht de uitkeringsperiode.

Aart
Hendriks

De wet is over de bewaarplicht van medische gegevens bij keuringen en andere onderzoeken, niet zijnde geneeskundige behandelingen uitgevoerd door een arts op verzoek van patiënt, vrij duidelijk: deze gegevens mogen slechts worden bewaard 'zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van het onderzoek'. Dat is alleen anders indien er een andersluidende wettelijke bewaarplicht geldt. Het doel van een deskundigenoordeel of keuring is een eenmalige beoordeling van de gezondheidstoestand van een persoon. Zodra dat oordeel is gegeven, kunnen de onderliggende medische gegevens worden vernietigd. Omdat zo'n beoordeling juridisch kan worden aangevochten, wordt het toelaatbaar geacht de gegevens nog enige tijd te bewaren, maar niet gedurende jaren laat staan levenslang. Dat laatste zou alleen het geval zijn als dit met zoveel woorden volgt uit de wet of indien we te maken hebben met een nulmeting. Dat laatste is iets anders dan een deskundigenoordeel of een eenmalige beoordeling in het kader van Ziektewet of WIA.