Het 'refeeding'-syndroom
Open

Stand van zaken
01-04-2015
Wietske M. Lambers, Bastiaan Kraaijenbrink en Carl E.H. Siegert
  • Bij het herintroduceren van koolhydraten bij ondervoede patiënten kan het 'refeeding'-syndroom optreden. Dit syndroom kenmerkt zich door verlaagde elektrolytenplasmaconcentraties, waarvan hypofosfatemie het vaakst voorkomt. De symptomen kunnen variëren van geringe klachten tot ernstige neurologische of cardiale verschijnselen.
  • Het pathofysiologische mechanisme bestaat uit stijging van de insulinewaarde en daardoor verschuiving van fosfaat, kalium en magnesium naar het intracellulaire milieu, vochtretentie en een relatief tekort aan vitamine B1.
  • Er is groeiende aandacht voor screening en behandeling van patiënten met ondervoeding, waardoor de incidentie van het refeedingsyndroom waarschijnlijk toeneemt.
  • Op dit moment bestaat er geen eenduidige definitie voor dit ziektebeeld en mede hierdoor ontbreekt een solide wetenschappelijke basis voor de screening en behandeling. In dit artikel beschrijven we de rationale van screening en aanvullend laboratoriumonderzoek.
  • Prospectief, gecontroleerd onderzoek is van belang om de klinische relevantie van het refeedingsyndroom te definiëren en de behandeling te optimaliseren.