Het nut van een persoonlijke keuzehulp bij diabetes*

Onderzoek
Jan Schuling
Jaco Voorham
Flora M Haaijer-Ruskamp
Petra Denig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8691
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan welk effect een keuzehulp met informatie over het persoonlijk risicoprofiel heeft op de empowerment van patiënten met diabetes mellitus type 2.

Opzet

Pragmatisch gerandomiseerd onderzoek, Nederlands trialregister NTR1942.

Methode

Wij includeerden diabetespatiënten uit 18 huisartsenpraktijken in Groningen en omgeving. Per praktijk werden de deelnemers gerandomiseerd naar een groep die een keuzehulp ontving en een groep die gebruikelijke zorg kreeg. De keuzehulp toonde op basis van het huisartsinformatiesysteem een gepersonaliseerd risicoprofiel met het 5-jaars risico op myocardinfarct, beroerte, amputatie, blindheid of nierfalen. Er werden 2 versies getest, de korte toonde alleen het risico op myocardinfarct. De interventiegroep kreeg deze informatie direct voorafgaand aan de 3-maandelijkse diabetescontrole. Primaire uitkomstmaat was patiëntgerapporteerde empowerment bij het stellen en halen van behandeldoelen. Secundaire uitkomstmaten waren opvattingen over medicatie, negatieve emoties, tevredenheid met zorg, gezondheidsstatus, medicamenteuze behandeling en rookstatus.

Resultaten

103 van de 225 patiënten in de interventiegroep verklaarden alle basisonderdelen van de interventie te hebben ontvangen; de zorgverleners rapporteerden een aanzienlijk hoger percentage. Patiënten die de interventie niet hadden ontvangen, hadden een gunstiger risicoprofiel. Wij vonden geen significant sterkere toename van empowerment in de interventiegroep: de score nam toe met slechts 0,1 op een vijfpunts likertschaal (effectgrootte: 0,039; 95%-BI: –0,056-0,134). In de interventiegroep werd de lipidenregulerende behandeling vaker geïntensiveerd dan in de controlegroep (oddsratio: 2,54; 95%-BI: 0,89-7,23), maar dit verschil was niet significant. Ook op de andere uitkomstmaten werden geen significante verschillen gevonden.

Conclusie

Eenmalige toepassing van de onderzochte keuzehulp gaf geen aantoonbare verbetering van de empowerment. Een aanzienlijk aantal patiënten gebruikte de keuzehulp niet of onvolledig.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Medical Journal (2014;349:g5651), met als titel 'Effects of a patient oriented decision aid for prioritising treatment goals in diabetes: pragmatic randomised controlled trial'. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Huisartsgeneeskunde-Huisartsopleiding: dr. J. Schuling, huisarts.

Afd. Klinische Farmaciologie en Farmacie: prof.dr. F.M. Haaijer-Ruskamp, medisch socioloog; prof.dr. P. Denig, apotheker; J. Voorham, bioloog.

Contact dr. J. Schuling

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties