Gunstige lange-termijnresultaten van primaire percutane transluminale coronaire angioplastiek wegens acuut myocardinfarct vergeleken met intraveneuze streptokinasebehandeling; een gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
A.L. Liem
F. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2564-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van trombolytische therapie met primaire percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) bij de behandeling van het acute myocardinfarct.

Opzet

Gerandomiseerd.

Plaats

Ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle.

Methode

In het onderzoek werden achtereenvolgens 301 patiënten met een acuut myocardinfarct opgenomen, 152 patiënten kregen gerandomiseerd PTCA, 149 streptokinasebehandeling. De gemiddelde follow-up-duur bedroeg 31 maanden (SD: 9). De linker-ventrikelfunctie werd bepaald met radionuclideventriculografie tijdens opname; dit werd herhaald tijdens de follow-up-periode. Een kostenanalyse werd verricht gebaseerd op berekening van de totale kosten.

Resultaten

Aan het einde van de follow-up-periode was 5 van de patiënten in de PTCA-groep overleden aan een hartaandoening en 11 van de patiëntent in de streptokinasegroep (p = 0,031). Bij de PTCA-patiënten was de frequentie van overlijden of niet-fataal recidief-infarct 7 versus 28 bij de streptokinasepatiënten (p < 0,001). Een gunstig effect van PTCA op de linker-ventrikelfunctie bleef aanwezig bij het vervolgonderzoek, de gemiddelde ejectlefractie was 48 (SD: 12) in de PTCA-groep en 43 (SD: 13) in de streptokinasegroep (p < 0,01). Dit gunstige effect kwam bij het voorwandinfarct het meest naar voren. De totale kosten waren vergelijkbaar in de twee groepen. De meerkosten van de primaire PTCA werden terugverdiend door een kortere ziekenhuisopname en minder heropnamen tijdens de follow-up-periode.

Conclusie

Na gemiddeld 31 maanden (SD: 9) follow-up had de groep patiënten behandeld met primaire PTCA wegens een acuut myocardinfarct in vergelijking met behandeling door intraveneuze toediening van streptokinase een lagere sterfte aan een cardiale oorzaak, minder recidief-infarcten en een betere linker-ventrikelfunctie. De totale kosten werden door de primaire toepassing van PTCA niet verhoogd.

Auteursinformatie

Hoorntje en dr.H.Suryapranata, cardiologen, dr.S.Reiffers, nucleair specialist, en mw.dr.D.Huysmans, nucleair geneeskundige.

Ziekenhuis De Weezenlanden, afd. Cardiologie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Mw.A.L.Liem, assistent-geneeskundige; dr.F.Zijlstra, cardioloog.

Contact dr.F.Zijlstra

Verantwoording

Namens een werkgroep uit Ziekenhuis De Weezenlanden, Zwolle, verder bestaande uit dr.M.J.de Boer, W.P.Beukema, dr.J.C.A.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties