Gezondheidsraadadvies 'Contouren van het basispakket'

Perspectief
G.H.M. ten Velden
J.P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:97-4
Abstract

Samenvatting

Als onderdeel van de herziening van het zorgverzekeringsstelsel in Nederland heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Gezondheidsraad advies gevraagd over werkbare, wetenschappelijk gefundeerde criteria om zorgvoorzieningen aan te wijzen die deel moeten uitmaken van het verzekerde pakket. De commissie Contouren van het basispakket heeft twee sets van criteria opgesteld, voor respectievelijk solidariteit en verplichte verzekering. Op grond van individuele ‘ziektelast’ en ‘kosteneffectiviteit’ kan een pakket worden gedefinieerd dat volgens het principe van solidariteit (rijk met arm, jong met oud, en gezond met ziek) voor iedereen toegankelijk is. Voor ‘verplichte verzekering’ zijn vier aanvullende criteria nodig: de hoogte van de kosten van behandeling, verpleging of verzorging; de mate waarin de te voorkomen of behandelen aandoening ziektelast en hinder voor anderen kan veroorzaken; het preventieve karakter van voorzieningen; en het effect dat het gebruik van voorzieningen heeft op de doelmatigheid van de gezondheidszorg als geheel. Met de twee sets van criteria kan men een enkel basispakket samenstellen, maar het solidaire en het verplichte pakket hoeven niet noodzakelijkerwijs samen te vallen. Overwegingen zoals die over de verzekeringstechnische uitvoerbaarheid kunnen overheidsbeslissingen in dezen beïnvloeden. Om de criteria te kunnen toepassen op de verschillende zorgvoorzieningen is een nationaal beoordelingskader nodig dat pakketbeslissingen ondersteunt. Dit beoordelingskader moet voorzien in procedures voor de afbakening van het pakket, omdat de toepassing van de criteria steeds om een genuanceerde aanpak vraagt.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

Hr.dr.G.H.M.ten Velden, arts.

Erasmus Medisch Centrum, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Hr.prof.dr.J.P.Mackenbach, sociaal-geneeskundige.

Contact hr.dr.G.H.M.ten Velden (ghm.ten.velden@gr.nl)

Ook interessant

Reacties