De weg naar een gezond bestel; het advies van de Commissie Dekker
Open

Humaniora
01-07-1987
H.D.C. Roscam Abbing

INLEIDING

In ‘Bereidheid tot verandering’ geeft de Commissie Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg (de zgn. Commissie Dekker) een blauwdruk voor de toekomstige structuur en organisatie van de gezondheidszorg.1 Het advies bevat een aantal doelstellingen en uitgangspunten, die moeten leiden tot een doelmatig, flexibel en samenhangend systeem. Randvoorwaarden voor de advisering waren de in het regeerakkoord van 1986 afgesproken financiële taakstelling (te bereiken door beheersing van de volume-ontwikkeling aan de aanbodzijde en door kostenvermindering aan de vraagzijde), herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen en deregulering. Het ontbreken van een consistente opbouw van het huidige gezondheidszorgsysteem, onevenwichtigheden in het stelsel, slechts gedeeltelijk samenhangende wetgeving, stijgende kosten en in de toekomst te verwachten problemen, zoals sterke vergrijzing, waren de voornaamste motieven voor de advisering.

Het publieke karakter van de gezondheidszorg komt tot uitdrukking in artikel 22 van de Grondwet, dat de overheid verplicht tot het treffen van maatregelen ter bevordering van ...