Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd

Onderzoek
Janneke Ploemacher
Abby Z. Israëls
D.J. (Jan) van der Laan
Agnes de Bruin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5267
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de veranderingen van de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte in de periode 2005-2010.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend onderzoek.

Methode

Gegevens van de Landelijke Medische Registratie uit de periode 2005-2010 werden gebruikt om een tijdreeks te berekenen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer. Voor 50 hoofddiagnosegroepen werd de verwachte sterfte berekend op basis van een logistisch regressiemodel met 8 verklarende variabelen. Gecombineerd met de werkelijke ziekenhuissterfte werd hieruit de ‘time-series standardised hospital mortality ratio’ (TSHMR) berekend.

Resultaten

De TSHMR daalde in de periode 2005-2010 elk jaar significant. Van 2009 op 2010 was deze daling het sterkst, wat deels te maken kan hebben met een registratie-effect. Ook de voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde totale sterfte in de bevolking nam af in de periode 2005-2010, waarbij de sterfte buiten het ziekenhuis minder sterk daalde dan binnen het ziekenhuis. Bij alle volwassen leeftijdsgroepen (≥ 25 jaar) daalde de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte significant. De TSHMR-daling was het sterkst in de diagnosegroepen ‘gastro-intestinale bloeding’ en ‘deficiënties en andere anemie’. De diagnosegroepen ‘hartklepaandoeningen’ en ‘aspiratiepneumonie door voedsel of braken’ vertoonden de kleinste TSHMR-daling en deze daling was niet significant.

Conclusie

De daling van de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte laat zien dat het risico om in het ziekenhuis te overlijden in de afgelopen jaren fors gedaald is. De mate waarin de TSHMR daalde, verschilde per diagnosegroep. Aan de daling van de ziekenhuissterfte kunnen vele redenen ten grondslag liggen, waaronder een verbeterde kwaliteit van de zorg. Maar het kan bijvoorbeeld ook liggen aan wijzigingen in het opname- en ontslagbeleid van ziekenhuizen.

Auteursinformatie

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.

Afd. Gezondheid en Zorg: ir. J. Ploemacher, statistisch onderzoeker; ir. A. de Bruin, senior statistisch onderzoeker.

Afd. Procesontwikkeling en Methodologie: dr. A.Z. Israëls, senior methodoloog; dr.ir. D.J. van der Laan, methodoloog.

Contact ir. A. de Bruin (a.debruin@cbs.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke Ploemacher ICMJE-formulier
Abby Z. Israëls ICMJE-formulier
D.J. (Jan) van der Laan ICMJE-formulier
Agnes de Bruin ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties