Ethische aspecten van kostenoverwegingen bij medische besluitvorming

D.R.M. Timmermans
A.M. Stiggelbout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2051-3

Zie ook de artikelen op bl. 2024 en 2032.

Jaarlijks stijgen de kosten van de gezondheidszorg in Nederland. In 1993 was het bedrag dat in Nederland aan gezondheidszorg werd besteed 57 miljard gulden, dat is ongeveer 10 van het bruto nationaal product. Deze ontwikkeling noopt tot kostenbeheersing en keuzen. In 1990 werd daarom de commissie Keuzen in de Zorg ingesteld. Deze stelde in haar rapport dat keuzen in de zorg noodzakelijk zijn omdat het nalaten hiervan tot schaarste en tekorten en tot willekeur kan leiden.1 Doelmatigheid van zorg moet worden bevorderd om verspilling tegen te gaan en om een rechtvaardige verdeling van zorg te bevorderen. Kosteneffectiviteitsanalysen kunnen de basis vormen van richtlijnen voor gepast gebruik van zorgvoorzieningen. Maar bij welke kosteneffectiviteitsverhouding is zorg niet meer gepast? Wat zijn de ethische implicaties van besluitvorming op basis van kostenoverwegingen? Over dit onderwerp werd begin dit jaar een symposium gehouden, georganiseerd…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Faculteit der Geneeskunde, sectie Medische Besliskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.D.R.M.Timmermans, besliskundig psycholoog; mw.dr.ir.A.M. Stiggelbout, epidemioloog.

Contact mw.dr.D.R.M.Timmermans

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Rotterdam, oktober 1996,

Timmermans en Stiggelbout gaan ervan uit dat de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in 1993 57 miljard (10% van het bruto nationaal product; BNP) bedroegen, hetgeen niet overeenstemt met de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1996;2051-3). Volgens het CBS waren in 1993 de kosten van de gezondheidszorg: 49,9 miljard en 8,7% van het BNP, bij een BNP van 574,3 miljard.1

Kosten van de gezondheidszorg gebaseerd op onjuiste en te hoge macrogegevens schaden het belang van patiënten en doen afbreuk aan de kwaliteit van het artikel.

B.G. Bruinsma
Literatuur
  1. Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch Jaarboek 1995. 's-Gravenhage, SDU, 1995:514.

D.R.M.
Timmermans

Leiden, november 1996,

Bruinsma heeft gelijk dat de kosten in 1993 bijna 50 miljard waren volgens de CBS-gegevens en niet 57 miljard. Voor dit laatste (afgeronde) getal hebben wij ons echter gebaseerd op het rapport ‘Financieel overzicht zorg 1993’. Dit getal van 57 miljard wordt ook genoemd in het rapport van de commissie-Biesheuvel ‘Gedeelde zorg: betere zorg’ uit januari 1994 (bl. 17). Het was duidelijker geweest als wij de bron hadden vermeld. Dat wij komen tot ongeveer 10% van het BNP volgt uit de gehanteerde kosten van 57 miljard.

Overigens menen wij dat dit verschil niets uitmaakt voor de argumentatie van ons artikel, namelijk dat beheersing van de kosten in de gezondheidszorg noodzakelijk is, zoals ook de commissie ‘Keuzen in de zorg’ stelt in haar rapport. Deze kostenbeheersing impliceert het maken van keuzen, op meer of minder formele manier, hetgeen tot een aantal ethische dilemma's kan leiden. Dit nu was het onderwerp van het symposium van het Landelijk Forum Medische Besliskunde en van ons artikel.

D.R.M. Timmermans