Electieve sectio caesarea bij voorkeur na minimaal 38 complete zwangerschapsweken

Onderzoek
G.C.M. Graziosi
C.M. Bakker
H.A. Brouwers
H.W. Bruinse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2300-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van neonatale respiratoire morbiditeit na aterme electieve sectio caesarea en van prognostische factoren.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) en Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), Utrecht.

Methode

Over de periode 1990-1995 werden alle gevallen van electieve sectio caesarea in het AZU bestudeerd en van alle neonati die vanuit de regio na electieve sectio naar het WKZ werden verwezen wegens respiratoire insufficiëntie. Onder electieve sectio werd verstaan een sectio na de 37e week van de zwangerschap zonder dat er complicerende factoren waren die de timing van de ingreep konden beïnvloeden. Met multipele logistische regressieanalyse werd nagegaan of er prognostische factoren voor neonatale morbiditeit waren.

Resultaten

In 1990-1995 werden 272 electieve sectio's verricht na de 37e zwangerschapsweek die aan de inclusiecriteria voldeden. Van de neonati werd 5,1 op de couveuseafdeling opgenomen wegens respiratoire problemen. Het relatieve risico voor respiratoire morbiditeit bij een sectio bij een zwangerschapsduur van 39-42 weken in vergelijking tot dat bij een sectio bij een duur van 37-38 weken was 0,14 (95-betrouwbaarheidsinterval: 0,03-0,64; p < 0,001). Mannelijk geslacht was een cofactor. In het WKZ werden 9 neonati opgenomen; bij 8 (90) was de zwangerschapsduur < 39 weken.

Conclusie

De meeste neonatale respiratoire morbiditeit had kunnen worden voorkomen door de aterme electieve sectio uit te stellen tot na een zekere zwangerschapsduur van tenminste 38 volledige weken.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

G.C.M.Graziosi, assistent-geneeskundige; dr.H.W.Bruinse, gynaecoloog.

Universiteitskliniek Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Neonatologie, Utrecht.

Dr.H.A.Brouwers en C.M.Bakker, neonatologen.

Contact G.C.M.Graziosi

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

J.
van Roosmalen

Leiden, oktober 1998,

De boodschap van Graziosi et al. een electieve sectio caesarea niet te vroeg uit te voeren vanwege de grotere kans op respiratoire morbiditeit bij de neonaat bij een jongere zwangerschapsduur onderschrijven wij van harte (1998:2300-3). Alleen de conclusie de aterme electieve sectio uit te stellen tot na een zekere zwangerschapsduur van tenminste 38 complete weken begrijpen wij niet. Immers, in het Utrechtse onderzoek traden 14 gevallen op van respiratoire morbiditeit na electieve sectio caesarea. Allegevallen, behalve één, vonden plaats bij een zwangerschapsduur van minder dan 39 weken. Bij een zwangerschapsduur van 38-38 6/7 weken werden zelfs 8 van de 14 gevallen geconstateerd. Het lijkt dus voor de hand te liggen als conclusie te stellen, dat men de aterme electieve sectio niet moet verrichten vóór een zwangerschapsduur van 39 weken. Onzes inziens wegen de risico's voor het kind hierbij op tegen het risico dat men deze geplande ingreep dan soms zal moeten uitvoeren in de nachtelijke uren, indien de vrouw vóór de geplande datum spontaan in partu komt.

J. van Roosmalen
H.T.C. Nagel
G.C.M.
Graziosi

Utrecht, december 1998,

Collega's Van Roosmalen en Nagel wijzen op het feit dat een electieve sectio idealiter boven 39 weken amenorroeduur zou moeten worden verricht om respiratoire morbiditeit bij de neonaat te voorkomen, hetgeen ook blijkt uit de tabellen. Wij zijn het hier volstrekt mee eens. In ons artikel wordt de term ‘38 complete zwangerschapsweken’ gebruikt: hiermee is bedoeld 272 dagen of 38 6/7 weken amenorroeduur. Helaas heeft dit tot enige verwarring geleid.

G.C.M. Graziosi
H.W. Bruinse