Effecten van vergrijzing op infectieziekten

Klinische praktijk
Paul Bijkerk
E.A. (Alies) van Lier
J.A. (Hans) van Vliet
M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1613
Abstract

Samenvatting

  • In 2050 zal naar verwachting een kwart van de bevolking uit 65-plussers bestaan, terwijl dit in 2008 nog 15% was. Hierdoor zal het jaarlijkse absolute aantal nieuwe gevallen van bepaalde infectieziekten bij ouderen toenemen.

  • Ouderen hebben vaak minder duidelijke symptomen van infectie waardoor de ziekte minder goed door behandelaars wordt herkend.

  • De morbiditeit en mortaliteit van infectieziekten neemt toe met de leeftijd.

  • De vergrijzing zorgt ervoor dat de ongevoeligheid van bacteriën voor antibiotica mogelijk sneller toe zal nemen. Meer ouderen zullen namelijk in ziekenhuizen en verpleeghuizen verblijven, waar meer antibiotica worden gebruikt. Dit effect komt bovenop de al bestaande ontwikkelingen op het gebied van antibioticaresistentie.

  • Door het verouderen van patiënten met chronische infecties door hepatitis B, C en hiv-infectie zullen er meer ouderen komen met deze ziekten en de complicaties daarvan.

  • Beleidsmakers zouden vaker kunnen overwegen om ook ouderen tegen bepaalde infectieziekten te laten vaccineren.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.

Contact Ing. P. Bijkerk (paul.bijkerk@rivm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het rapport ‘Staat van Infectieziekten in Nederland in 2008’ werd gemaakt door het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Aanvaard op 7 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties