Eenduidige richtlijnen voor de eerste en tweede lijn inzake urineweginfecties

Klinische praktijk
Kristel M. van Asselt
Jan M. Prins
Gerda M. van der Weele
Bart J. Knottnerus
Bart van Pinxteren
Suzanne E. Geerlings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6608
Abstract

Onlangs zijn 2 Nederlandse richtlijnen inzake urineweginfecties herzien: de ‘Standaard Urineweginfecties’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), bestemd voor de eerstelijns gezondheidszorg, en de ‘Richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties’ van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB), bestemd voor specialisten in de tweede lijn. Het NHG en de SWAB hebben tijdens deze herziening elkaars inbreng en expertise gebruikt door één en dezelfde huisarts (BK) en internist (SG) te betrekken bij het opstellen van beide richtlijnen. In beide richtlijnwerkgroepen zaten daarnaast leden die hadden bijgedragen aan recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), zodat ook deze richtlijnen goed op elkaar aansluiten.

De keuze van empirische antibioticatherapie in de NHG- en SWAB-richtlijnen is gebaseerd op de gegevens van de lopende surveillance van humaan antibioticagebruik en resistentieontwikkeling in Nederland (NethMap). De richtlijnen kiezen voor…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. K.M. van Asselt, en dr. B.J. Knottnerus, huisarts-onderzoekers.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. J.M. Prins en dr. S.E. Geerlings, internisten-infectiologen.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), afd. Richtlijnontwikkeling, Utrecht.

Dr. G.M. van der Weele en dr. B. van Pinxteren, huisartsen.

Contactpersoon: dr. K.M. van Asselt (k.m.vanasselt@amc.nl).

*Namens de NHG-Werkgroep derde herziening Standaard Urineweginfecties en de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB), waarvan de volledige samenstelling vermeld staat aan het eind van dit artikel.

Contact (k.m.vanasselt@amc.nl)

Verantwoording

De NHG-Werkgroep derde herziening ‘Standaard Urineweginfecties’ bestaat, naast de auteurs Kristel van Asselt, Gerda van der Weele, Bart Knottnerus, Bart van Pinxteren en Suzanne Geerlings, uit de leden Jako Burgers (NHG), Sanne Klinkhamer (NHG), Wim Opstelten (NHG), Monique Verduijn (NHG) en Ilona Visser (NHG).
De voorbereidingscommissie van de SWAB-richtlijn ‘Therapie van gecompliceerde urineweginfecties’ bestaat, naast de auteurs Jan Prins, Suzanne Geerlings en Bart Knottnerus, uit de leden Marjolijn van Buren (Nederlandse Federatie voor Nefrologie), Christianne de Groot (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), Ernst van Haarst (Nederlandse Vereniging voor Urologie), Cees van Nieuwkoop (Vereniging voor Infectieziekten, Nederlandse Internisten Vereniging) en Ellen Stobberingh (Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologen).

De beide richtlijnen, met alle referenties, zijn te raadplegen via www.nhg.org en www.swab.nl/richtlijnen.
Patiëntinformatie bij de NHG-standaard is te vinden via www.thuisarts.nl/.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op ; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 27 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Kristel M. van Asselt ICMJE-formulier
Jan M. Prins ICMJE-formulier
Gerda M. van der Weele ICMJE-formulier
Bart J. Knottnerus ICMJE-formulier
Bart van Pinxteren ICMJE-formulier
Suzanne E. Geerlings ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties